Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11704 [X]

Angemont, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu

Art. 1.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Art. 2.

O brzmieniu:

1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Podatek pobierany jest 15. dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość podatku wynosi 1000 lt.
4. Podatek pobierany od mieszkańców oraz obywateli gromadzony jest na koncie Królestwa Hasselandu.
4a. W razie stwierdzenia zmiany statusu mieszkańca Hasselandu na status bezdomnego, podatek pobierany jest nadal, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Pobór podatku ustaje w miesiącu, w którym podatnik zamieszka poza Hasselandem, informując o tym organ podatkowy Hasselandu i nie posiadając jednocześnie obywatelstwa hasselandzkiego.
5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.
6. Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 5 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, wydaje decyzję, która jest ostateczna.

Przyjmuje brzmienie:

1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Wysokość podatku od osób fizycznych wynosi 50 lt dziennie.
3. Podatek pobierany jest od mieszkańców oraz obywateli Hasselandu zamieszkujących Angemont.
4. Podatku dziennego uregulowanego w ust. 2. i 3. nie pobiera się w przypadku braku środków


Art. 2.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu skreśla się Art. 3., Art. 4 oraz Art. 5.

Brzmienie oryginalne: 
Art. 3. 
1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
2. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.
3. (uchylony).
4. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.
5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy. W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 6, do przychodu nie wlicza się także kwoty przychodów z tytułu tantiem, które są odprowadzane w całości na konto Królestwa Hasselandu.
Art. 4. 
Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.
Art. 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 5% od nadwyżki powyżej 50000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 000 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Art. 3.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Art. 6

O brzmieniu

"Kwotę przychodu Gazety Hasselandzkiej z tytułu tantiem, które są odprowadzane na konto Królestwa Hasselandu, oblicza się w ten sposób, że stawkę ryczałtową za jeden artykuł, opublikowany w Gazecie Hasselandzkiej, mnoży się przez ilość artykułów, opublikowanych w niej w danym miesiącu. Stawkę ryczałtową ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Lordem Protektorem."

Przyjmuje brzmienie

Przychód z tytułu tantiem z Gazety Hasselandzkiej stanowi 5% tantiem uzyskanych za publikację artykułu prasowego.

Art. 4.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Art. 12.

O brzmieniu

Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Przyjmuje brzmienie

Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 75 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art. 5.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Art. 13.

O brzmieniu

Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Przyjmuje brzmienie

Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności w wysokości nie przekraczającej 100000 lt.

Art. 6.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Skreśla się Art. 14. Ust 3., Art. 15., Art. 16. Oraz Art. 17.

Brzmienie oryginalne:
Art. 14. ust. 3. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji
Art. 15. Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji
Art. 16. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki
Art. 17. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów


Art. 7.
W ustawie o finansach Królestwa Hasselandu Skreśla się Art. 23., Art. 24., Art. 24a.

Brzmienie oryginalne
Art. 23.
W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje:
1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne
Art. 24. W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor
Art 24a. Lord Szambelan może podjąć w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów decyzję o przekazaniu pieniędzy na inicjatywę inną niż określona w ustawie.


Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 7 dni jej ogłoszenia

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny