Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 11734 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 375

o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej

Art. 1. [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zakres zadań i sposób działania Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej, w skrócie SOBOS.

Art. 2. [O Ośrodku]

 1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej jest instytucją państwową.
 2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej w swojej działalności jest niezależny od innych osób i władz.

Art. 3. [Zakres zadań Ośrodka]

 1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej na wniosek lub z własnej inicjatywy:
  1) przeprowadza wśród społeczeństwa badania społeczne;
  2) przeprowadza wśród społeczeństwa ankiety;
  3) opracowuje sprawozdania z badań społecznych i ankiet.

 2. Od wykonania zadań, o jakich mowa w ust. 1, nie jest pobierana opłata. Dyrektor może odmówić wykonania zadania na wniosek, jeśli przemawiają za tym względy słuszności.

Art. 4. [Sposób działania Ośrodka]

 1. W każdym miesiącu Ośrodek przeprowadza co najmniej jedno badanie społeczne lub co najmniej jedną ankietę.
 2. Z przeprowadzonych badań społecznych i ankiet Ośrodek obligatoryjnie opracowuje sprawozdanie i analizę wyników.
 3. Dla realizacji zadań Ośrodek dysponuje aplikacją SOBOS.
 4. W wykonywaniu zadań Ośrodkowi niezbędnej pomocy udzielają odnośne władze.

Art. 5. [Nagroda dla uczestników]

 1. Pomiędzy uczestnikami danego badania społecznego lub ankiety może zostać rozlosowana nagroda, o ile przed rozpoczęciem tego badania społecznego lub ankiety zostanie to publicznie ogłoszone.
 2. Nagroda może mieć postać kwoty pieniężnej lub znaczka.
 3. Nagroda finansowana jest z budżetu Rady Ministrów.
 4. Na rozlosowanie nagród zgodę przed rozpoczęciem badania społecznego lub ankiety wyraża Rada Ministrów.

Art. 6. [Pracownicy Ośrodka]

 1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest Dyrektor Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.
 2. Dyrektor może zatrudniać pracowników Ośrodka i określać zakres ich obowiązków.
 3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka podlegają wyszczególnieniu w spisie władz na stronie głównej.

Art. 7. [Wynagrodzenie Dyrektora i pracowników Ośrodka]

 1. Pensja Dyrektora jest równa pensji przysługującej ministrom i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.
 2. Pensja pracowników Ośrodka wynosi 75% pensji przysługującej Dyrektorowi i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.
 3. Podstawą wypłaty pensji w danym miesiącu jest przeprowadzenie co najmniej jednego badania społecznego lub ankiety.

Art. 8. [Powoływanie i odwoływanie Dyrektora]

1. Dyrektor powoływany jest na czas nieokreślony przez Kanclerza za zgodą Sejmu.
2. Sejm wyraża zgodę na powołanie Dyrektora w drodze uchwały większością dwóch trzecich głosów posłów.
3. Dyrektor może zostać odwołany przez Kanclerza za zgodą Sejmu lub przez Sejm. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3a. W sytuacji rezygnacji Dyrektora Kanclerz może odwołać go z pełnionego stanowiska bez zgody Sejmu
4. W razie nieaktywności lub nieobecności Dyrektora Kanclerz może wyznaczyć osobę tymczasowo pełniącą jego obowiązki, z tym że czas pełnienia obowiązków nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.

(Ust. 3a dodany Ustawą Sejmu nr 394 o zmianie procedury odwołania dyrektora SOBOSu z dnia 15 marca 2021 r.)  

Art. 9. [Przepis zmieniający]

Uchyla się art. 1 pkt 1 ustawy Sejmu nr 302 z dn. 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów o brzmieniu:

[Oddaje się pod zarząd Rady Ministrów następujące instytucje:] Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS)

Art. 10. [Przepisy przejściowe]

 1. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Rada Ministrów dostosuje brzmienie aktów podustawowych do ustawy.
 2. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Naczelna Izba Architektury dokona zmian na stronie głównej poprzez wyszczególnienie w spisie władz Dyrektora i pracowników Ośrodka.
 3. Nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy Kanclerz dokona powołania Dyrektora.
 4. Do czasu powołania Dyrektora w trybie ust. 3 obowiązki Dyrektora pełnić będzie osoba zarządzająca Ośrodkiem w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 11. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny