Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11757 [X]

Angemont, dnia 13 września 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

w sprawie zmian w Konstytucji Królestwa Hasselandu

W Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019 roku:

Art. 1.

"Art. 2. 6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów",
uchyla się.

Art. 2.
"Art. 3. 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Krajowe, którego obradami kieruje Lord Protektor.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 3.2. Władzę ustawodawczą sprawuje Lord Szambelan lub Zgromadzenie Krajowe, którego obradami kieruje Lord Szambelan albo wyznaczona przez niego osoba zgodnie z odrębnymi przepisami".

Art. 3.
"Art. 13. Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 13. Wybory Lorda Szambelana przeprowadzane są zgodnie z odrębną ustawą".

Art. 4.
"Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmuje Lord Konstabl, Lordowie Sekretarze według starszeństwa, określonego kolejnością powołania na urząd, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmują Lordowie stanowiący Dwór Królewski zgodnie z datami powołania. W przypadku braku powołanych lordów aktywny obywatel Królestwa Hasselandu z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym lub szlacheckim".

Art. 5.
"Art. 16. 4. W przypadku złożenia dymisji.
Decyzję o opróżnieniu urzędu Lorda Szambelana oraz rozpisaniu wyborów na urząd Lorda Szambelana w drodze Postanowienia wydaje Lord Protektor natomiast urząd Lorda Szambelana sprawuje osoba zastępująca go zgodnie z Art 15.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 16.4. W przypadku złożenia dymisji Lord Szambelan wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana. Jeżeli tego nie uczyni, za wybory jest odpowiedzialna osoba zastępująca Lorda Szambelana zgodnie z przepisami art. 15. Niniejszej Konstytucji".

Art. 6.
"Art. 18. Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres sześciu miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 18. Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Szambelan lub osoba przez niego wyznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami prawa".

Art.7.
"Art. 19. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 15.",
Uchyla się.

Art. 8.
"Art. 20. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Zgromadzenia Krajowego,
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim,
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego,
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 10 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli oraz członków Zgromadzenia Krajowego.",
Uchyla się.

Art. 9.
"Art. 21.
1. Zgromadzenie Krajowe tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu
2. Członków Zgromadzenia Krajowego mianuje Lord Protektor na wniosek kandydata na członka Zgromadzenia Krajowego
3. Lord Protektor może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.",
Przyjmuje brzmienie:
"1. Zgromadzenie Krajowe tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu
2. Członków Zgromadzenia Krajowego mianuje Lord Szambelan na wniosek kandydata na członka Zgromadzenia Krajowego
3. Lord Szambelan może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.".

Art. 10.
"Art. 24. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch członków Zgromadzenia Krajowego",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 24. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, a także członkowie Zgromadzenia Krajowego".

Art. 11.
"Art. 26.
1. Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor.",
Przyjmuje brzmienie:
"1. Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni ustawę uznaje się za niepodpisaną.".

Art. 12.
"Art. 38. W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie odnawiają przysięgę obywatelską.",
Przyjmuje brzmienie:
"Art. 38. W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan odnawia przysięgę obywatelską.".

Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Art. 14.
Do czasu ustania Stanu Nadzwyczajnego obecny Lord Protektor pełni swoją funkcję.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny