Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11761 [X]

Angemont, dnia 16 września 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

w sprawie usunięcia urzędu Lorda Protektora z pozostałych ustaw

Art. 1. W Ustawie Zgromadzenia Krajowego Królestwa Hasselandu o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 2. Ust. 2a
"Lord Szambelan po konsultacjach z Lordem Protektorem przedstawia królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny."
Przyjmuje brzmienie
"Lord Szambelan przedstawia królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny.",

 

2. Art. 5. Ust. 2.
"Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Protektora może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń Lordowi Szambelanowi. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów."
Przyjmuje brzmienie
"Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń Lordowi Szambelanowi. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.",

 

3. Art. 6 ust. 4.
"Lord Protektor może przedstawić Lordowi Szambelanowi kandydatury do danych tytułów szlacheckich i arystokratycznych."
Uchyla się,

 

4. Art. 7.
"1. Lord Protektor za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu.
2. Lord Protektor za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu Lordowi Szambelanowi.
3. W przypadku pozbawienia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Księstwa Sarmacji, arystokrata bądź szlachcic hasselandzki traci tytuł z mocy prawa."
Przyjmuje brzmienie
"1. Lord Szambelan za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu.
2. Zgromadzenia Krajowego w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu Lordowi Szambelanowi.".

 

Art. 2. W ustawie o finansach publicznych Hasselandu wprowadza się następujące zmiany:


1. Art. 8.
"Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje: (…) Ust. 2. Lorda Protektora,"
Uchyla się,


2. Art. 19.
"Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą: (…) Ust. 2. Lorda Protektora - 10 000 lt. (stawka dzienna 333,3 lt)"
Uchyla się,

 

3. Art. 20 ust 3.
"Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów. Jeśli jego obowiązki są wykonywane przez Lorda Szambelana, to ewentualną decyzję w tych sprawach w stosunku do Lorda Szambelana podejmuje Lord Protektor."
Przyjmuje brzmienie
"Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, a w przypadku jego braku Lord Szambelan.",

 

4. Art. 22 ust. 1.
"Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu"
Przyjmuje brzmienie
"Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan.".

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

 

 

 

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny