Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 11781 [X]

Angemont, dnia 26 września 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

o wyborze Lorda Szambelana

Art. 1. Niniejsza ustawa określa sposoby oraz zasady obsadzania urzędu Lorda Szambelana.

 

Art. 2.
1. Lord Szambelan wybierany jest przez Zgromadzenie Krajowe w wyborach powszechnych, bezpośrednich i jawnych,
2. W razie braku Zgromadzenia Krajowego, ustępujący Lord Szambelan dokonuje samodzielnie wyboru swego następcy,
3. W razie, gdy ustępujący Lord Szambelan ustąpi nie wybierając swego następcy, nowego Lorda Szambelana wybiera Król Hasselandu,
4. Jeśli w ciągu 14 dni Król Hasselandu nie dokona wyboru Lorda Szambelana lub oświadczy, iż tego nie uczyni, wyboru dokonuje najstarszy rangą arystokratyczną aktywny obywatel Królestwa Hasselandu.

 

Art. 3. Urząd Lorda Szambelana jest niekadencyjny.

 

Art. 4. Za przeprowadzenie wyborów na urząd Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Królewski Komisarz Wyborczy.

 

Art. 5. Królewskiego Komisarza Wyborczego:
1. Powołuje ustępujący Lord Szambelan,
2. Powołuje Król Hasselandu, jeżeli nie zrobi tego ustępujący Lord Szambelan,
3. Zostaje nim najstarszy aktywny obywatel Królestwa Hasselandu, jeżeli Królewski Komisarz Wyborczy nie zostanie wyłoniony na podstawie przepisów ustępów powyższych.

 

Art. 6. Królewski Komisarz Wyborczy zarządza wybory Lorda Szambelana przedstawiając:
1. Czas oraz miejsce na zgłoszenia kandydatur na urząd Lorda Szambelana,
2. Czas na kampanię wyborczą,
3. Czas oraz miejsce głosowania,
4. Listę uprawnionych do głosowania wraz z wagami głosów.

 

Art. 7. Czas na następujące części wyborów Lorda Szambelana nie może być mniejszy niż:
1. 3 dni w przypadku czasu na zgłoszenia kandydatur,
2. 3 dni obejmujące przynajmniej jeden z następujących dni: sobota, niedziela w przypadku głosowania,
3. 1 dzień w przypadku kampanii wyborczej.

 

Art. 8. Na urząd Lorda Szambelana może zostać wybrany jedynie aktywny obywatel Królestwa Hasselandu.

 

Art. 9. W wyborach na urząd Lorda Szambelana arystokratom oraz szlachcicom hasselandzkim przysługuje następująca, zależna od posiadanego tytułu, waga głosu:
1. Obywatelom bez tytułu – waga 1,
2. Panom oraz baronetom – waga 2,
3. Baronom, wicehrabiom oraz hrabiom – waga 3,
4. Markizom, grandom, diukom oraz arcyksiążętom – waga 4.

 

Art. 10. W Konstytucji Królestwa Hasselandu

1. Art. 12.
„Lord Szambelan wybierany jest w niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres sześciu miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.”
Przyjmuje brzmienie
„Lord Szambelan wybierany jest na czas nieokreślony”.

2. Art. 16. Ust. 4.
„W przypadku złożenia dymisji Lord Szambelan wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana. Jeżeli tego nie uczyni, za wybory jest odpowiedzialna osoba zastępująca Lorda Szambelana zgodnie z przepisami art. 15. Niniejszej Konstytucji.”
Uchyla się

 

Art. 11. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny