Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 11796 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 377

o Finansach Publicznych

Rozdział I
PODATKI
Art. 1. [Podatki]

 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.


Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]


1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:


a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości do 20% kwoty tantiemy.


2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca lub siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.


Rozdział II
OPŁATY
Art. 3. [Opłaty]


1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewyemitowanych w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.
3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
5. Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
6. Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.
7. Opłata od rejestracji instytucji wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
7a. Opłata od rejestracji instytucji naukowej stanowi dochód Księcia.
8. Rada Ministrów może całkowicie lub częściowo odstąpić od pobrania opłaty za rejestrację instytucji w przypadku wykazania przez wnioskodawcę interesu społecznego.
9. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
10. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1 000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
11. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 1 000 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:

  1. nazwa,
  2. właściciel,
  3. lokalizacja siedziby,
  4. widoczność, to jest ukrycie bądź odsłonięcie instytucji.

11a. Opłata za zmianę danych instytucji naukowej stanowi dochód Księcia.
12. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
13. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
14. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nieujęte w odrębnych przepisach prawa, wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

(Art. 3.ust. 7a. oraz 11a. dodane Ustawą Sejmu nr 383 o nauce i szkolnictwie z 2 grudnia 2020 roku)

(Art. 3 ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

Art. 3a.

1. Rada Ministrów może w drodze uchwały czasowo odstąpić od pobierania niektórych opłat, o jakich mowa w art. 3., jeśli przemawia za tym ważny interes społeczny.
2. Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek może zwolnić wnioskodawcę od obowiązku uiszczenia części lub całości wymaganej opłaty.

(Art. 3a. dodany Ustawą Sejmu nr 380 o zmianie Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 16 listopada 2020 roku)


Art. 4. [Poświadczenie przelewu]


Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.


Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE
Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]

 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności o charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłaty ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 5 000 lt.


Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE
Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]

 1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze, o ile jest ją w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią w całości dochód prowincji.
 2. Opłaty ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać zasad równego traktowania.


Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]


Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak o nie więcej niż połowę.


Rozdział V
WYNAGRODZENIA
Art. 7. [Wynagrodzenia]

 

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury i funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

(Art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

Art. 7a. [Systemowe wypłaty wynagrodzeń]

 1. Lista władz dostępna na stronie głównej Księstwa Sarmacji zawiera spis osób będących funkcjonariuszami państwowymi, radcami Naczelnej Izby Architektury oraz Księciem.
 2. Za aktualność listy władz odpowiedzialny jest Kanclerz, który może w drodze zarządzenia przekazać to zadanie do ministra właściwego ds. wewnętrznych.
 3. Osoby znajdujące się na liście władz mogą każdego dnia pomiędzy godzinami 0:00 a 24:00 pobrać należną im stawkę dziennego wynagrodzenia.
 4. Ust. 3 art. 7a niniejszej Ustawy nie stosuje się do Księcia, członków Dworu Książęcego i radców Naczelnej Izby Architektury.
 5. Nieaktualność listy władz względem stanu faktycznego nie może być powodem do roszczeń wobec Korony Księstwa Sarmacji. 

(Art 7a dodany Ustawą Sejmu o państwowych wypłatach wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych)


Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]


1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Dworu Książęcego jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Książęcych Sił Zbrojnych jest większy niż 750 000 lt.

Art. 8a. [Wsparcie dla prowincji]


1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę określając wysokość pożyczki lub wsparcia oraz fakultatywnie termin jej zwrotu.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.


Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY
Art. 9. [Dotacje i Nagrody]

 

 1. Rada Ministrów w drodze uchwały przyznaje nagrody i dotacje przy czym łączna ich suma w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.
 2. (skreślony)

(Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

(Art. 9 ust. 2 uchylony na mocy Ustawy Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

Art. 10. [Zwrot dotacji]

 1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części.
 4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

(Art. 10 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

Art. 11 [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych]

 

1. (skreślony)
2. (skreślony)
3. (skreślony)

4. (skreślony)
5. (skreślony)
6. (skreślony)
7. (skreślony)

(Art. 11 uchylony na mocy Ustawy Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).


Art. 12. [Nagroda państwowa]

 

 1. (skreślony)
 2. (skreślony)

(Art. 12 uchylony na mocy Ustawy Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).

 

Art. 12a [Budżet Dworu]


1. Budżet dworu pozostaje do swobodnej dyspozycji Księcia.

(Art. 12a dodany na mocy Ustawy Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).


Art. 13. [Wsparcie aktywności sportowych]


Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.


Art. 14. [Nagrody dla agencji prasowych]


Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.


Rozdział VII
RACHUNKI BANKOWE
Art. 15. [Rachunki bankowe Korony]

 

 1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
 2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
 3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.

Art. 16. [Jawność rachunków]


Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.


Rozdział VIIII
EMISJA LIBERTA


Art. 17. [Emisja liberta]


Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.


Art. 18. [Emisja pocztowa]


W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.


Rozdział IX
PRACA SPOŁECZNA
Art. 19. [Program Pracy Społecznej]


1. Program Pracy Społecznej, w skrócie PPS, jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w danym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:

  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.

3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społeczną jest stała.
4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone o premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa uchwała Rady Ministrów.


Rozdział X
WSPARCIE DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Art. 20. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]


Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.


Rozdział XI
MIEJSCOWOŚCI
Art. 21. [Miejscowości]

 

 1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
 2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
 3. Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.


Art. 22. [Przychody od miejscowości]

 

 1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
 3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości oraz cenę sprzedaży zupy w kantynie określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

(Art. 22 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 390 o zmianie Ustawy o Finansach z dnia 1 lutego 2021r.).


Art. 23. [Likwidacja miejscowości]

 

 1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
 2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
 3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności.

 

Rozdział XII
INSTYTUCJE I TANTIEMY
Art. 24. [Instytucje]

 

 1. Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
 2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.


Art. 25. [Tantiemy]

 

 1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
 3. Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.


Rozdział XIII
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 26. [Przepisy końcowe]

 

 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.
 

(—) Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny