Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11801 [X]

Angemont, dnia 2 października 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

Regulamin Zgromadzenia Krajowego (uchylony)

Art. 1. Zgromadzenie Krajowe jest organem władzy ustawodawczej w Królestwie Hasselandu.

 

Art. 2. Zgromadzenie Krajowe funkcjonuje jeżeli co najmniej 3 osoby zadeklarowały uczestnictwo w obradach Zgromadzenia Krajowego oraz zostały wpisane na listę członków Zgromadzenia Krajowego.

 

Art. 3. Członkiem Zgromadzenia Krajowego może zostać jedynie obywatel Królestwa Hasselandu, który wykazuje jakąkolwiek aktywność na forum Królestwa Hasselandu.

 

Art. 4. Lord Szambelan jest Członkiem Zgromadzenia Krajowego z mocy prawa i nie jest uwzględniany jako członek Zgromadzenia Krajowego w myśl Art. 2. niniejszej ustawy.

 

Art. 5. Przewodniczącym Zgromadzenia Krajowego jest Lord Szambelan.

 

Art. 6. Lord Szambelan może wyznaczyć Lorda Sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie obrad spośród członków Zgromadzenia Krajowego, a także odwołać go w dowolnym czasie.

Art. 6 w brzmieniu ustalonym ustawą z 4 sierpnia 2021 r. o zmianie dekretu-regulaminu Zgromadzenia Krajowego.

Art. 7. [uchylony]

Art. 7 uchylony ustawą z 4 sierpnia 2021 r. o zmianie dekretu-regulaminu Zgromadzenia Krajowego.

 Art. 8. Lord Sekretarz jest powoływany przez Lorda Szambelana na drodze postanowienia Lorda Szambelana.

 Art. 8 w brzmieniu ustalonym ustawą z 4 sierpnia 2021 r. o zmianie dekretu-regulaminu Zgromadzenia Krajowego.

Art. 9. Zgromadzenie Krajowe podejmuje ustawy oraz uchwały.

 

Art. 10. Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy członek Zgromadzenia Krajowego

 

Art. 11. Zgromadzenie Krajowe podejmuje ustawy oraz nowelizacje ustaw zwykłą większością głosów.

 

Art. 12. Zgromadzenie Krajowe podejmuje ustawy zmieniające Konstytucję lub nową Konstytucję większością 2/3 głosów.

 

Art. 13. Obrady Zgromadzenia Krajowego odbywają się w związku z każdorazowo złożonym projektem uchwały lub ustawy. Zgromadzenie Krajowe może tez zwołać Lord Szambelan dla debaty nie dotyczącej procesu legislacyjnego.

 

Art. 14. Obrady Zgromadzenia Krajowego obejmują:
1. Nie więcej niż 3 dni na zgłoszenie weta przez Lorda Szambelana,
2. Nie mniej niż 3 oraz nie więcej niż 14 dniową debatę,
3. Nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 dniowe głosowanie.

 

Art. 15. Ustawy oraz uchwały podpisuje oraz publikuje w Dzienniku Praw Lord Szambelan.

 

Art. 16. Lord Szambelan ma prawo zgłosić weto o którym mowa w Art. 14. Ust. 1. Niniejszej ustawy jeżeli:
1. Ustawa jest niezgodna z prawem Królestwa Hasselandu i wskazano konkretne przepisy sprzeczne,
2. Jeżeli ustawa jest sprzeczna z ważnym interesem publicznym Królestwa Hasselandu.

 

Art. 17. Jeżeli weto Lorda Szambelana zostało zgłoszone na podstawie Art. 16. Ust. 2. Zgromadzenie Krajowe musi podjąć ustawę lub uchwałę większością 3/4 głosów wszystkich członków Zgromadzenia Krajowego.

 

Art. 18. Zgromadzenie Krajowe może odwołać Lorda Szambelana większością 2/3 głosów.

 

Art. 19. Arcyksiążętom oraz diukom hasselandzkim przysługuje głos o wadze 4, grandom oraz markizom głos o wadze 3, hrabiom, wicehrabiom oraz baronom głos o wadze 2, pozostałym członkom Zgromadzenia Krajowego głos o wadze 1.

 

Art. 20. Jeżeli Lord Szambelan nie powołał Przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego, to w przypadku nie rozpoczęcia debaty przez 7 dni od momentu zgłoszenia projektu obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego obejmuje najstarszy tytułem aktywny członek Zgromadzenia Krajowego.

 

Art. 21. W Konstytucji Królestwa Hasselandu:


1. Art. 22.
„Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich członków.”
Uchyla się,


2. Art. 23.
„Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków.”
Uchyla się,

3. Art. 24. „Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, a także członkowie Zgromadzenia Krajowego”
Uchyla się,

4. Art. 25
„Lordowi Szambelanowi oraz arcyksiążętom przysługuje w głosowaniach Zgromadzenia Krajowego głos o wadze 4, diukom, grandom oraz markizom głos o wadze 3, hrabiom, wicehrabiom oraz baronom głos o wadze 2, a pozostałej szlachcie oraz obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.”
Uchyla się,

5. Art. 26.
„1. Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni ustawę uznaje się za niepodpisaną.
2. Lord Szambelan ma prawo odmówić podpisania ustawy zgodnej z prawem jeżeli zagraża ona ważnemu interesowi Królestwa Hasselandu
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Zgromadzenia Krajowego, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich członków Zgromadzenia Krajowego. Tak przyjętą ustawę Lord Szambelan ma obowiązek podpisać
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Zgromadzenia Krajowego przy czy do zatwierdzenia wymagają 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Zgromadzenia. Tak przyjęte zmiany Lord Szambelan ma obowiązek podpisać”
Uchyla się,

6. Art. 27.
„Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem.”
Uchyla się,

7. Art. 28.
„W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi.”
Uchyla się.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny