Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 11821 [X]

Angemont, dnia 6 października 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

Prawo Lokacyjne

Art. 1. Niniejsza ustawa określa podział terytorialny Królestwa Hasselandu, zasady zarządzania terytorium Królestwa Hasselandu oraz lokowania nowych jednostek samorządu terytorialnego na terytorium Królestwa Hasselandu.

Art. 2. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie obejmujące wyspy Halanda, Kortyliena, Suratta, Ashtala, Aoida, Khatari, Madaleina,
2. Wyspy Samuirskie: Ibaza, Ulassa-Kana i Morada,
3. Wicekrólestwo Cyberii znajdujące się na wyspie Cyberia,
4. Wicekrólestwo Vienbien znajdujące się na wyspie Vienbien,
5. Wicekrólestwo Dornostii obejmujące półwysep Dornostia.

Art. 3. Terytorium Królestwa Hasselandu dzieli się na lenna, Terytoria Szambelańskie oraz lokacje.

Art. 4. Lenno to terytorium leżące na terenie Królestwa Hasselandu pod osobistym zarządem jednego ze szlachciców lub arystokratów Królestwa Hasselandu.

Art. 5.
1. Lord Szambelan wyraża zgodę na nadanie lenna na terenie Królestwa Hasselandu,
2. Dokładne zasady nadawania lenn określa prawo Księstwa Sarmacji.

Art. 6. Lennik na terenie Królestwa Hasselandu w zakresie swojego lenna ma w szczególności prawo do:
1. Posiadania instytucji lennej na terenie Królestwa Hasselandu,
2. Stanowienia i egzekwowania prawa lokalnego z zachowaniem prawa Królestwa Hasselandu oraz prawa Księstwa Sarmacji,
3. Tworzenia własnej, spójnej narracji lokalnej,
4. Zawierania umów z innymi lennikami oraz podmiotami o charakterze niepaństwowym z wykluczeniem umów, z których wynika lub może wynikać zmiana przynależności terytorialnej lenna.

Art. 7. Lokacja to terytorium leżące na terenie Królestwa Hasselandu pod zarządem obywatela Królestwa Hasselandu.

Art. 8. Lokowania lokacji dokonuje Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 8 w brzmieniu ustalonym art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu i innych ustaw.

Art. 9. Lokacjami zarządzają Lordowie Namiestnicy.

Art. 10. Lord Namiestnik w zakresie lokacji ma w szczególności prawo do:
1. Tworzenia spójnej narracji lokalnej,
2. Tworzenia i egzekwowania spójnego prawa lokalnego.

Art. 11. Lord Szambelan powołuje oraz odwołuje Lordów Namiestników w drodze postanowienia.

Art. 11. w brzmieniu ustalonym art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu i innych ustaw.

Art. 12. Spis lenn oraz lokacji znajdujących się na terenie Królestwa Hasselandu jest prowadzony w formie wątku na forum Królestwa Hasselandu.

Art. 13. 1. Lenna nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
2. Lord Szambelan może w drodze rozporządzenia zlikwidować lokację w przypadku braku aktywności z nią związanej w okresie trzech miesięcy przed wydaniem rozporządzenia.
3. Od aktu z pkt 2 służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Trybunału Koronnego na podstawie odrębnych przepisów, w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia.

Art. 13 w brzmieniu ustalonym art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu i innych ustaw.

Art. 14. Terytoria Szambelańskie to wszystkie terytoria wymienione w Art. 2. Niniejszej ustawy nie będące lennami lub lokacjami.

Art. 15. Lord Szambelan osobiście zarządza Terytoriami Szambelańskimi.

Art. 16. Lord Szambelan w celu przekazania zarządu nad częścią Terytorium Szambelańskiego lokuje lokację.

Art. 17. Lokacja może zostać nadana jako lenno i podlega wyłącznie przepisom dotyczącym lenn.

Art. 18. Uchyla się Ustawę o Terytorium Administracyjnym Dornostii z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Art. 19. W Konstytucji Królestwa Hasselandu:

1. Art. 29.
„Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont,
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien,
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii,
4. Terytorium Administracyjne Dornostii ze stolicą w Kymerionie.
Przyjmuje brzmienie:
„Podział terytorialny Królestwa Hasselandu określa oddzielna ustawa.”,

2. Art. 30.
„Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem.”,
Uchyla się,

3. Art. 31.
„Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu,
2. Wydaje akty prawa miejscowego,
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem.”,
Uchyla się,

4. Art. 32.
„1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Lord Konstabl jest Przewodniczącym Rady Regionów. Lord Konstabl może powołać swojego zastępcę spośród Lordów Namiestników.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan w drodze rozporządzenia”,
Uchyla się,

5. Art. 33.
„Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.”,
Uchyla się,

6. Art. 34.
„1. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.
2. Podpisu Lorda Szambelana nie wymagają rozporządzenia i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów w ramach kierowanego przez Lorda Namiestnika regionu.”,
Uchyla się.

Art. 20. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny