Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 1192 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2007 r.

Uchwała Izby Poselskiej

w sprawie powolania Komisji Prac Legislacyjnych (uchylony)

§ 1.

Powołuje się Komisję Prac Legislacyjnych Izby Poselskiej, zwaną dalej Komisją.

§ 2.

Komisja opiniuje projekty ustaw pod względem prawnym i przygotowuje projekty ustaw.

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:

 1. posłowie, a także senatorowie z doświadczeniem prawniczym, którzy zgłoszą do niej akces, jako członkowie;
 2. obywatele Księstwa Sarmacji - prawnicy lub osoby z doświadczeniem prawnym, powołani w skład Komisji przez Izbę Poselską, w liczbie nie przekraczającej liczby posłów - członków Komisji;
 3. eksperci - prawnicy lub osoby z doświadczeniem prawnym, zapraszani do udziału w pracach Komisji przez sama Komisję, bez prawa głosu.

§ 4.

Komisja wybiera przewodniczącego spośród posłów. O ile Komisja tego nie uczyni, przewodniczącego powołuje Marszałek Izby Poselskiej. Przewodniczący może powołać wiceprzewodniczącego spośród członków Komisji.

§ 5.

Komisja opiniuje każdy zgłoszony projekt ustawy w terminie do 3 dni po jego zgłoszeniu:

 1. na wniosek Marszałka Izby Poselskiej lub każdego z posłów,
 2. na wniosek każdego ze swych członków.

§ 6.

Na wniosek Marszałka Izby Poselskiej lub każdego z posłów, Komisja może też zbadać projekt w trakcie prac legislacyjnych.

§ 7.

 1. W imieniu Komisji opinię wydaje jej przewodniczący, a w jego zastępstwie - wiceprzewodniczący. Przewodniczący może też upoważnić jednego z członków Komisji do wydania opinii.
 2. Komisja samodzielnie ustala procedurę opiniowania projektów ustaw, a w szczególności, czy oceny prawnej dokonuje zbiorowo, czy też deleguje do tego zespół lub pojedyńczego członka Komisji.

§ 8.

Na wniosek Marszałka Izby Poselskiej lub co najmniej 3 posłów, Komisja przygotowuje projekt ustawy.

 1. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić Komisji założenia proponowanej ustawy,
 2. Komisja przygotowuje projekt w terminie 14 dni, a jeśli ustawa jest szczególnie skomplikowana - w terminie 21 dni.
 3. Komisja może odmówić przygotowania projektu, jeśli w sposób oczywisty jego założenia są sprzeczne z Konstytucją Księstwa Sarmacji lub obowiązującym ustawodawstwem.
 4. Komisja zobowiązana jest zwrócić wnioskodawcom uwagę, jeśli niektóre z założeń są sprzeczne z Konstytucją Księstwa Sarmacji lub obowiązującym ustawodawstwem i wezwać do dokonania ich zmiany. O ile mimo to takie zmiany nie zostaną dokonane, Komisja może odmówić przygotowania projektu.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny