Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11935 [X]

Angemont, dnia 11 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie organizacji Dworu Królewskiego (uchylony)

Art. 1. [Sklad Dworu Króleskiego]

W skład Dworu Królewskiego wchodzą:

 1. Lord Szambelan,
 2. Lord Steward,
 3. Lord Konstabl,
 4. Lordowie do spraw,
 5. Inni urzędnicy Dworscy.

Art. 2. [Lord Szambelan]

Lord Szambelan:

 1. Kieruje i odpowiada za prace Dworu Królewskiego,
 2. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
 3. Powołuje i odwołuje innych członków Dworu Królewskiego,
 4. Tworzy urzędy dworskie i określa ich zadania,
 5. Wydaje dekrety z mocą ustawy, rozporządzenia i postanowienia,
 6. Zastępuje nieobecnych członków Dworu Królewskiego oraz sprawuje urzędy objęte wakatem.

Art. 3. [Lord Steward]

Lord Steward:

 1. Zastępuje Lorda Szambelana w przypadku zapowiedzianej nieobecności oraz w przypadku niezapowiedzianej i nieuzasadnionej nieobecności dłuższej niż 3 dni,
 2. W drodze porozumienia z Lordem Szambelanem wykonuje zadania powierzone mu przez Lorda Szambelana,
 3. W drodze porozumienia z Lordem Szambelanem sprawuje zadania pozostałych Lordów w przypadku ich nieobecności bądź wakatu.

Art. 4. [Lord Konstabl]

Lord Konstabl:

 1. Sprawuje nadzór nad administracją lokalną,
 2. Sprawuje opiekę nad lokacjami i lennami,
 3. Sprawuje nadzór nad procesem legislacyjnym w ramach Dworu Królewskiego,
 4. Zastępuje Lorda Stewarda w razie jego nieobecności.

Art. 5. [działy administracji]

Tworzy się działy administracji, nadzorowane przez powołanych przez Lorda Szambelana lordów do spraw:

 1. Dział Gospodarki i Finansów
 2. Dział Nauki
 3. Dział Kultury i Tradycji
 4. Dział Promocji i Rozwoju
 5. Dział - administracja m.st. Angemont
 6. Inne działy określone postanowieniem Lorda Szambelana.

Art. 6. [kancelarie dworskie]

Do kierowania jednym lub kilkoma działami administracji tworzy się kancelarie dworskie, kierowane przez lordów do spraw. W przypadku m.st. Angemont zamiast kancelarii dworskiej administracją kieruje Zarząd Miasta Stołecznego Angemont.

Art. 7. [funkcjonowanie kancelarii dworskich]

Zasady funkcjonowania poszczególnych kancelarii dworskich określa Lord Szambelan w postanowieniu powołującym lordów do spraw.

Art. 8 [Postanowienia końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
 2. Traci moc Rozporządzenie Lorda Szambelana z dnia 19 lutego 2019 r. ws Organizacji Dworu Królewskiego oraz Rozporządzenie Lorda Szambelana z dnia 6 września 2019 r. o organizacji władz m.st. Angemont. 

 

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny