Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 11954 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2020 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie organów pomocniczych i doradczych Księcia (uchylony)

MY, Piotr II Grzegorz,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy co następuje:

§ 1

 1. Organem pomocniczym Księcia jest Dwór Książęcy.
 2. Organem doradczym Księcia jest Rada Książęca.

§ 2

 1. Dwór Książęcy składa się z:
  1. Marszałka Dworu Książęcego,
  2. Herolda,
  3. radców.
 2. Marszałek Dworu Książęcego zarządza jego pracami, wykonuje zadania zlecone przez Księcia.
 3. Herold tworzy projekty herbów, orderów, medali i odznaczeń.
 4. Radcowie wykonują zadania, zlecone przez Marszałka Dworu Książęcego.
 5. Członków Dworu Książęcego powołuje i odwołuje Książę.

§ 3

 1. Rada Książęca składa się z:
  1. Kanclerza,
  2. Marszałka Sejmu,
  3. Marszałka Trybunału Koronnego,
  4. Marszałka Dworu Książęcego,
 2. W posiedzeniach Rady Książęca mogą uczestniczyć zaproszeni przez Księcia goście, w szczególności radcowie Naczelnej Izby Architektury.

§ 4.

 1.  Uchyla się Zarządzenie Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny