Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12030 [X]

Grodzisk, dnia 20 grudnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 385

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

 1. Art. 5. ust. 4. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
  "4. Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów jest Fer. Siedzibą Trybunału Koronnego jest Angemont."
 2. Art. 11. ust. 1. pkt. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymują brzmienie:
  1. podczas nieobecności trwającej do 14 dni — Regent powoływany i odwoływany przez Księcia,
  2. podczas nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni lub w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia, nieobecności Regenta przez co najmniej 7 dni lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Marszałek Trybunału Koronnego, najwyższy rangą funkcjonariusz Dworu Książęcego, namiestnicy prowincji w kolejności ustalanej według starszeństwa v-wieku.
 3. „W art. 11 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku dodaje się ust. 4 o treści:
  „4. Funkcjonariusze publiczni, o których mowa w ust. 1 pkt 2. rozpoczynają tymczasowe sprawowanie władzy książęcej w drodze:
  1) Regent – postanowienia Księcia;
  2) Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 2. w drodze własnego obwieszczenia, wydanego w terminie 48 godzin od chwili ziszczenia się przesłanki uprawniającej do tymczasowego objęcia władzy książęcej.”
 4. W art. 11 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku dodaje się ust. 5 o treści:
  „5. Nieobecność Księcia uznaje się za zakończoną wraz z publikacją przez Księcia w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji pierwszej wypowiedzi od czasu rozpoczęcia nieobecności.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Piotr II Grzegorz,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny