Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12031 [X]

Grodzisk, dnia 20 grudnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 386

o zmianie siły głosu i zasad uzyskiwania obywatelstwa w trakcie wyborów lub referendów

Art. 1.

Art. 8 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 roku - Ordynacja wyborcza w brzmieniu:

"1. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum nie był aktywnym obywatelem, przysługuje głos o sile 1.
2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem, przysługuje głos o sile 3, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.
3. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów Księcia był aktywnym obywatelem, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
1) 3 — jeżeli liczba nadanych mu w okresie 12 miesięcy poprzedzających chwilę zarządzenia wyborów wsi lennych, pomniejszona o liczbę odebranych mu w tym okresie wsi lennych, wynosi do 2,
2) 4 — jeżeli liczba ta wynosi od 3 do 6,
3) 5 — jeżeli liczba ta wynosi od 7 do 10,
4) 6 — jeżeli liczba ta wynosi od 11 do 14,
5) 7 — jeżeli liczba ta wynosi co najmniej 15.
4. Nadanie obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1.
5. Pozbawienie lub utrata obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos."

przyjmuje brzmienie:

"1. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum nie był aktywnym obywatelem, przysługuje głos o sile 1.
2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem i nie posiadał odznaki Dobrego Obywatela, przysługuje głos o sile 3, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem i posiadał odznakę Dobrego Obywatela, przysługuje głos o sile 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów Księcia był aktywnym obywatelem i nie posiadał odznaki Dobrego Obywatela, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
1) 3 — jeżeli liczba nadanych mu w okresie 12 miesięcy poprzedzających chwilę zarządzenia wyborów wsi lennych, pomniejszona o liczbę odebranych mu w tym okresie wsi lennych, wynosi do 2,
2) 4 — jeżeli liczba ta wynosi od 3 do 6,
3) 5 — jeżeli liczba ta wynosi od 7 do 10,
4) 6 — jeżeli liczba ta wynosi od 11 do 14,
5) 7 — jeżeli liczba ta wynosi co najmniej 15.
5. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów Księcia był aktywnym obywatelem i posiadał odznakę Dobrego Obywatela, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
1) 4 — jeżeli liczba nadanych mu w okresie 12 miesięcy poprzedzających chwilę zarządzenia wyborów wsi lennych, pomniejszona o liczbę odebranych mu w tym okresie wsi lennych, wynosi do 2,
2) 5 — jeżeli liczba ta wynosi od 3 do 6,
3) 6 — jeżeli liczba ta wynosi od 7 do 10,
4) 7 — jeżeli liczba ta wynosi od 11 do 14,
5) 8 — jeżeli liczba ta wynosi co najmniej 15.
6. Pozbawienie lub utrata obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos."

Art. 2.

Do art. 6a Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim w brzmieniu:

"1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3."

po ustępie 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Odzyskanie obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 nie powoduje dopisania obywatela do spisu wyborców w aktualnie zarządzonych wyborach i referendach."

Art. 3.

Do Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim dodaje się art. 5b. w brzmieniu:

"Odznaka Dobrego obywatela przysługuje obywatelowi, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów, komentarzy lub Ćwirków w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo posty w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 60. Przepisy art. 5 ust. 1. stosuje się odpowiednio."

Art. 4.

W Ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim art. 5a ust. 1 w brzmieniu:

"Mieszkańcowi mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi; nie więcej niż 10 punktów w okresie 30 dni."

przyjmuje brzmienie:

"Mieszkańcowi mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi; nie więcej niż 20 punktów w okresie 30 dni."

Art. 5.

W Ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim art. 3 ust. 5 w brzmieniu:

"Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że wydanie postanowienia odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum."

przyjmuje brzmienie:

"Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że nadanie obywatelstwa nie powoduje dopisania obywatela do spisu wyborców w aktualnie zarządzonych wyborach i referendach."

Art. 6.

W Ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim art. 5a ust. 3 w brzmieniu:

"Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przez 30 dni od dnia ich przyznania w kryterium aktywności, o którym mowa w art. 5 ust. 1."

przyjmuje brzmienie:

"Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przez 30 dni od dnia ich przyznania w kryterium aktywności, o którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 5b."

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

(—) Piotr II Grzegorz,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny