Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 12047 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 388

- Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

§ 1. Ustawa normuje postępowanie przed Trybunałem Koronnym, zwanym dalej „Trybunałem”.
§ 2. Trybunał dąży do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy bez zbędnej zwłoki oraz przeciwdziała niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania sądowego.
§ 3. Każdemu zapewnia się sprawiedliwe rozpoznanie sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły skład orzekający.

Art. 2.

§ 1. Określenie „sprawa karna” oznacza sprawę o wymierzenie kary.
§ 2. Określenie „sprawa cywilna” oznacza sprawę ze stosunków cywilnoprawnych.
§ 3. Określenie „sprawa ustrojowa” oznacza sprawę o kontrolę zgodności aktu normatywnego niższego rzędu z aktem normatywnym wyższym hierarchicznie oraz sprawę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
§ 4. Określenie „sprawa kontrolna” oznacza sprawę o kontrolę działalności organu władzy publicznej.

Art. 2a.

Ilekroć ustawa posługuje się określeniem Marszałek Trybunału, należy przez to rozumieć odpowiednio Księcia, w zakresie, w jakim wykonuje on obowiązki Marszałka Trybunału.

Art. 3.

§ 1. Określenie „uczestnik postępowania” oznacza:
1) stronę, w przypadku spraw o charakterze sporu;
2) wnioskodawcę w przypadku spraw o charakterze niespornym;
3) organ lub przewodniczącego organu władzy publicznej będącego przedmiotem kontroli w sprawach kontrolnych;
4) inny podmiot, który wykaże uzasadniony interes do udziału w sprawie, przy czym udział takiego podmiotu jest uzależniony od zgody Przewodniczącego składu.
§ 2. Jeśli w sprawie występują pełnomocnicy lub wezwani zostali świadkowie lub biegli stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące uczestników postępowania.

Art. 4.

Każdy obowiązany jest przedstawić na żądanie Trybunału w oznaczonym terminie i miejscu dokument lub informację znajdujące się w jego posiadaniu stanowiące dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, a także wykonać na żądanie Trybunału określoną czynność albo zaniechać wykonania danej czynności, jeśli jest to niezbędne w celu zapewnienia należytej ochrony prawnej a obowiązanego nie obciąża ponad potrzebę.

Art. 5.

Z uprawnień przewidzianych w przepisach postępowania, uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego). Trybunał nie jest zobowiązany do rozpoznania czynności stanowiących nadużycie prawa procesowego.

Art. 5a.

O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia uczestników postępowania o czynnościach podejmowanych przez Trybunał dokonywane są poprzez Pocztę Konną lub oznaczenie uczestnika na forum.

ROZDZIAŁ 2
POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM – ZASADY OGÓLNE

Art. 6.

Postępowanie wszczyna Marszałek.

Art. 7.

§ 1. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie jednego asesora, chyba że szczególny przepis ustawy przewiduje inną liczebność składu, albo Marszałek Trybunału podejmie decyzję o rozszerzeniu składu ze względu na wagę sprawy.
§ 2. Trybunał w sprawach odwoławczych (w tym skargi kasacyjnej) rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie nie mniejszym niż dwóch asesorów.
§ 3. W sprawach ustrojowych Trybunał rozpoznaje sprawę w składzie trzech asesorów. W szczególnych przypadkach Marszałek Trybunału może podjąć decyzję o rozszerzeniu składu do 4 asesorów lub pełnego składu Trybunału.
§ 4. Uchwała zmieniająca wcześniejszą linię orzeczniczą Trybunału w sprawach ustrojowych, podejmowana jest w pełnym składzie Trybunału, a więc składzie nie mniejszym niż 4 asesorów.
§ 5. Skład orzekający oraz Przewodniczącego wyznacza Marszałek, mając na względzie równomierne rozłożenie obowiązków orzeczniczych wśród poszczególnych asesorów.
§ 6. Poza przypadkami w ustawie przewidzianymi, Książę może orzekać wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko w sprawach, w których od wydanego orzeczenia przysługuje środek odwoławczy.
§ 7. Ilekroć przepis ustawy przewiduje udział asesora lub Księcia w czynnościach dokonywanych przez Trybunał, a nie budzi najmniejszych wątpliwości, że osoby te nie będą w stanie zachować bezstronności w rozpoznawanej sprawie i jednocześnie czynności tych nie może w ich zastępstwie dokonać inny członek Trybunału, asesora lub Księcia zastępuje się przy dokonywaniu takich czynności przez ławnika wyznaczanego w tym celu przez Księcia za zgodą Sejmu.

Art. 8.

Posiedzeniem Trybunału kieruje Przewodniczący składu.

Art. 9.

§ 1. Posiedzenie Trybunału jest jawne z zastrzeżeniem §2-7.
§ 2. Na wniosek co najmniej jednego uczestnika postępowania sprawa może zostać utajniona. Wniosek o utajnienie sprawy może zostać złożony na każdym etapie postępowania.
§ 3. Decyzję o utajnieniu rozprawy podejmuje, jeżeli wniosek został złożony przed wyznaczeniem składu – Marszałek, a jeśli został złożony po jego wyznaczeniu – skład orzekający stosownym postanowieniem.
§ 4. Postępowanie utajnione przeprowadza się w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym.
§ 5. Dostęp ciągły do ukrytego poddziału posiadają członkowie składu orzekającego oraz Marszałek. Na czas postępowania, do jej zakończenia, dostęp tymczasowy otrzymują uczestnicy postępowania.
§ 6. Członkowie składu orzekającego nie mogą ujawnić treści postępowania utajnionego bez zgody uczestników postępowania, którzy wnosili o jego utajnienie. Uczestnicy postępowania nie mogą ujawniać treści czynności podejmowanych postępowaniu utajnionym.
§ 7. W sprawach o utajonym przebiegu, na forum Trybunału Koronnego publikuje się jedynie orzeczenie w sprawie, zaś przebieg postępowania zostaje zarchiwizowany w dedykowanej Tajnej Kancelarii, do której dostęp mają jedynie członkowie składu orzekającego.

Art. 10.

§ 1. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę karną na wniosek oskarżyciela publicznego lub oskarżyciela prywatnego, jeżeli ustawa tak stanowi.
§ 2. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę cywilną na wniosek osoby, która żąda ochrony swojego prawa.
§ 3. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:

1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
3a) ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego;
4) Marszałka Trybunału;
5) prowincji;
6) posła;
7) Prefekta Generalnego;
8) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli;
9) przewodniczącego składu, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 25.

§ 4. Marszałek Trybunału wszczyna postępowanie w sprawie kontrolnej, jeżeli istnieje przypuszczenie, że w działalności organu władzy publicznej wystąpiły nieprawidłowości.
§ 5. Obywatel może złożyć na ręce Marszałka Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej. W takim przypadku, Marszałek Trybunału zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia zawiadomienia wszcząć postępowanie sądowe albo udzielić odpowiedzi na zawiadomienie, należycie uzasadniając, dlaczego uznał kontrolę działalności organu za niepotrzebną.

 

(Pkt 3a dodany Ustawą Sejmu nr 395 o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym z dnia 20 marca 2021 r.)

Art. 11.

§ 1. Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy musi znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji oraz zawierać:
1) oznaczenie rodzaju sprawy i uczestników postępowania,
2) wnioskowane rozstrzygnięcie;
3) zwięzłe uzasadnienie;
4) w przypadku spraw ustrojowych - wskazanie przepisów mających być przedmiotem sprawy, przy czym w przypadku wniosku o kontrolę zgodności aktu normatywnego - także wskazanie przepisów aktu normatywnym wyższego hierarchicznie.
§ 2. Wniosek składa się na ręce Marszałka Trybunału.
§ 3. Składającego wniosek, można wezwać do uzupełnienia wniosku w podanym terminie, jeżeli treść wniosku nie odpowiada prawu lub nie jest wystarczająca dla rozpoznania sprawy.
§ 4. Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpoznania, jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych w ustawie,
2) wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w sposób niezbędny do rozpoznania sprawy,
3) brak jest przesłanek do nadania biegu sprawie,
4) postępowanie w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone,
5) sprawa nie należy do właściwości Trybunału Koronnego,
6) karalność czynu zabronionego uległa przedawnieniu.
§ 5. Na postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, przysługuje zażalenie do Marszałka Trybunału, a jeżeli postanowienie wydał Marszałek Trybunału — do Księcia.

Art. 12.

Trybunał rozpoznaje sprawy na rozprawie wyłącznie gdy wymaga tego charakter sprawy, w szczególności jej zawiłość lub gdy uczestnik postępowania wniósł o przeprowadzenie rozprawy i wykazał potrzebę jej przeprowadzenia. W każdym innym przypadku Trybunał rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Art. 13.

Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia uczestników postępowania o jego wszczęciu, a w razie potrzeby udziela pouczeń dotyczących praw i obowiązków uczestników postępowania. Uczestnicy postępowania zobowiązane są do śledzenia przebiegu postępowania i podejmowania w terminie czynności, do których zostali zobowiązani lub upoważnieni oraz odpowiadania na pytania asesorów i upoważnionych uczestników postępowania.

Art. 14.

Uczestnik postępowania może złożyć do Marszałka Trybunału - przed wyznaczeniem składu, lub Przewodniczącego składu - po jego wyznaczeniu, wniosek o dokonanie określonej czynności. Na odmowę dokonania czynności służy zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).

Art. 15.

Marszałek Trybunału - przed wyznaczeniem składu, a po jego wyznaczeniu - Przewodniczący składu, wyznacza w razie potrzeby termin wykonania danej czynności przez uczestnika, z tym jednak zastrzeżeniem, że wyznaczony termin nie może być krótszy niż dwa dni. Trybunał może pominąć czynności dokonane po upływie terminu jako spóźnione.

Art. 16.

§ 1. Uczestnik postępowania może działać przez pełnomocnika.
§ 2. Udzielenie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą podjęcia przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa czynności procesowych.
§ 3. Udzielenie pełnomocnictwa wygasa z chwilą złożenia przed Trybunałem Koronnym stosownego oświadczenia przez uczestnika postępowania lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa.
§ 4. Nie można udzielić pełnomocnictwa Księciu, Asesorowi Trybunału oraz Prefektowi.

ROZDZIAŁ 3
PRZEBIEG ROZPRAWY

Art. 17.

Przewodniczący składu otwiera rozprawę bez zbędnej zwłoki i podejmuje czynności niezbędne do rozpoznania sprawy, w szczególności może:
1) wezwać uczestnika postępowania do zajęcia stanowiska sprawie i przedstawienia wszelkich okoliczności faktycznych sprawy, dowodów, na jakie zamierza się powoływać oraz wszelkich wniosków, pod rygorem pominięcia przez Trybunał;
2) wzywać świadków i biegłych;
3) zobowiązać określoną osobę lub organ do udzielenia informacji lub przekazania dokumentów.

Art. 18.

Wszelkie dowody, niezależnie od swojej postaci, muszą znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji. Przewodniczący składu może wezwać uczestnika postępowania do uzupełnienia braków, jeżeli dowody nie spełniają warunków określonych w zdaniu poprzednim.

Art. 19.

§ 1. Uczestnicy postępowania mogą zajmować dalsze stanowiska w sprawie wyłącznie za zgodą Przewodniczącego składu.
§ 2. Świadkowie i biegli mogą składać oświadczenia w sprawie za zgodą Przewodniczącego składu.

Art. 20.

§ 1. Członkowie składu mogą zadawać pytania uczestnikom postępowania, świadkom i biegłym.
§ 2. Uczestnik postępowania może zadawać pytania świadkom, których wezwano na jego wniosek, a także innym świadkom i biegłym, za zgodą Przewodniczącego składu.
§ 3. Świadek i biegły obowiązany jest odpowiedzieć na zadane mu pytanie w ciągu 2 dni od dnia zadania pytania.
§ 4. Jeżeli odpowiadając na pytanie, lub udzielając informacji albo przekazując dokumenty, mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy państwowej, to odpowiedź, informacje lub dokumenty składa się Przewodniczącemu składu niejawnie, za pośrednictwem Poczty Konnej. Przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.

§ 1. Przewodniczący składu może oddalić wniosek o wykonanie określonej czynności procesowej jeżeli:
1) uczestnik postępowania w oczywisty sposób dąży do niepotrzebnego przedłużenia postępowania sądowego;
2) czynność nie ma znaczenia dla sprawy;
2) wykonanie czynności, o którą wnosi uczestnik postępowania jest niemożliwe lub może naruszyć dobre obyczaje, albo wiązałoby się ze znacznymi trudnościami, niewspółmiernymi dla znaczenia danej czynności.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1 służy uczestnikowi postępowania, któremu odmówiono zgody, zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).

Art. 22.

§ 1. Gdy wszystkie okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione i nie biegnie termin wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na rozprawie, za wyjątkiem postanowienia, o którym mowa w art. 39, Przewodniczący składu zamyka rozprawę.
§ 2. Jeżeli po zamknięciu rozprawy ujawniły się nowe, istotne okoliczności faktyczne sprawy, Przewodniczący składu może otworzyć rozprawę na nowo.

ROZDZIAŁ 4
WYROKOWANIE

Art. 23.

Trybunał rozstrzyga sprawę, wydając wyrok.

Art. 24.

§ 1. Rozstrzygając sprawę, Trybunał bierze pod uwagę okoliczności faktyczne i dowody przedstawione przez uczestników postępowania sądowego podczas rozpoznawania sprawy, które Trybunał ocenia zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego, a także okoliczności faktyczne znane powszechnie lub znane Trybunałowi z urzędu.
§ 2. Trybunał nie jest związany wcześniejszymi orzeczeniami Trybunału, wydanymi w sprawach innych niż ustrojowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że w toku postępowania prowadzonego w sprawie ustrojowej, gdy do wydania orzeczenia konieczna jest zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej, Trybunał na wniosek Przewodniczącego składu, może podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, określającą zakres tej zmiany.
§ 3. Trybunał nie rozstrzyga w przedmiocie, którego nie obejmował wniosek, z tym jednak zastrzeżeniem, że Trybunał nie jest związany oceną prawną czynu zarzucanego we wniosku w sprawie karnej.

Art. 25.

§ 1. Trybunał wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie.
§ 2. Jeżeli podczas dyskusji większość składu wyraziła wątpliwość co do zgodności aktu normatywnego, który miałby być podstawą rozstrzygnięcia sprawy, z aktem normatywnym wyższym hierarchicznie albo co do prawidłowej wykładni prawa w rozstrzyganej sprawie, przewodniczący składu odracza naradę i składa na ręce Marszałka wniosek o rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.
§ 3. W przypadku równości głosów podczas narady rozstrzyga głos Przewodniczącego składu.

Art. 26.

§ 1. Orzeczenie składa się z sentencji i uzasadnienia.
§ 2. Sentencja zawiera:
1) wymienienie członków składu, w którym Trybunał rozstrzyga sprawę;
2) wymienienie uczestników postępowania, z wyszczególnieniem tego, który złożył wniosek;
3) zwięzłe określenie rozstrzyganej sprawy;
4) rozstrzygnięcie sprawy.
§ 3. Uzasadnienie zawiera zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
§ 4. Wyłącznie sentencja orzeczenia ma moc wiążącą.

Art. 27.

§ 1. Po sporządzeniu orzeczenia Przewodniczący składu zamyka naradę i podaje orzeczenie do wiadomości publicznej.
§ 2. Członek składu orzekającego, który głosował za innym rozstrzygnięciem sprawy, może sporządzić zdanie odrębne, które jest załączane do orzeczenia przez Przewodniczącego składu lub, gdy nie jest gotowe w chwili ogłaszania, ogłaszane odrębnie bezpośrednio pod orzeczeniem.

Art. 28.

Orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia, a jeśli od orzeczenia przysługuje środek zaskarżenia to z chwilą bezskutecznego upływu terminu do jego wniesienia lub z chwilą wydania orzeczenia w II-instancji.

ROZDZIAŁ 5
ŚRODKI ZASKARŻENIA

ODDZIAŁ 1
APELACJA

Art. 29.

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strona może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia złożyć apelację.
§ 2. Od wyroku w sprawie ustrojowej i wyroku wydanego w II-instancji nie przysługuje apelacja.
§ 3. Sytuacja strony, niebędącej oskarżycielem publicznym lub prywatnym, może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy tylko jeżeli została złożona apelacja na jej niekorzyść.
§ 4. Apelację wnosi się na ręce Marszałka.

Art. 30.

§ 1. Jeżeli zarzuty z apelacji są w oczywisty sposób bezzasadne, Marszałek Trybunału postanawia oddalić apelację bez nadawania jej dalszego biegu. Na postanowienie służy zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).
§ 2. Jeżeli apelacja została wniesiona po upływie terminu lub została wniesiona przez podmiot, któremu apelacja nie przysługuje albo w sprawie, w której apelacja nie przysługuje, Marszałek Trybunału postanawia odrzucić apelację. Na postanowienie w przedmiocie odrzucenia apelacji służy zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).

Art. 31.

Podstawą apelacji nie mogą być drobne uchybienia formalne nie mające istotnego wpływu na wynik sprawy.

Art. 32.

Do postępowania apelacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w I-instancji.

ODDZIAŁ 2
SKARGA KASACYJNA

Art. 33.

§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a uczestnikowi postępowania nie przysługuje inny środek zaskarżenia, uczestnik może złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli uczestnik nie miał zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi uczestnikami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli uczestnik został pozbawiony możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa."

(Art. 33. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 395 o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym z dnia 20 marca 2021 r.)

 Art. 33a.

§ 1. Jeżeli przez wydane orzeczenie doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw, bądź postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność, skargę kasacyjną złożyć może minister właściwy ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego.

§ 2. Wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego, uzyskuje on status strony.

(Art. 33a dodanUstawą Sejmu nr 395 o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym z dnia 20 marca 2021 r.)

Art. 34.

W razie stwierdzenia nieważności postępowania uchyla się zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

Art. 35.

Do postępowania w zakresie rozpoznania skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania apelacyjnego.

ODDZIAŁ 3
ZAŻALENIE

Art. 36.

§ 1. Zażalenie wnosi się, w ciągu 3 dni od dnia wydania postanowienia, jeśli ustawa tak stanowi do:
1) Marszałka, w przypadku zażalenia na postanowienie innego organu postępowania sądowego;
2) Marszałka Trybunału, w przypadku zażalenie na postanowienie Księcia;
3) Księcia, w przypadku zażalenia na postanowienie Marszałka Trybunału.
§ 2. W przedmiocie zażalenia rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia wydanego po posiedzeniu niejawnym.

ROZDZIAŁ 6
CZYNNOŚCI NADZWYCZAJNE

ODDZIAŁ 1
ZMIANA SKŁADU

Art. 37.

§ 1. Marszałek Trybunału może postanowić zmienić skład, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, z ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli:
1) bezstronność członka składu została poddana w poważną wątpliwość;
2) przewodniczący składu lub jego większość pozostaje bezczynna przez ponad 7 dni;
3) członek składu przestał być asesorem;
4) zażądał tego członek składu.
§ 2. W przypadku zmiany składu art. 7 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Przewodniczący składu może przekazać swoje obowiązki innemu członkowi składu.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zmiany składu przysługuje uczestnikom postępowania oraz odwołanemu asesorowi zażalenie.

ODDZIAŁ 2
UMORZENIE

Art. 38.

§ 1. Poza przypadkami wymienionymi w ustawie, Przewodniczący składu może umorzyć postępowanie sądowe:
1) na wniosek uczestnika postępowania, chyba że inny uczestnik postępowania wniesie sprzeciw w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku;
2) jeżeli rozpoznawanie sprawy przez Trybunał stało się niecelowe.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).

ODDZIAŁ 3
BEZCZYNNOŚĆ

Art. 39.

§ 1. W przypadku rażącej bezczynności asesora uczestnik postępowania ma prawo do złożenia
skargi na ręce Marszałka Trybunału lub Księcia, gdy bezczynności dopuścił się Marszałek.
§ 2. Bezczynność jest rozumiana jako co najmniej tygodniowy okres w trakcie którego przewodniczący składu nie podejmował czynności.
§ 3. W przypadku stwierdzenia bezczynności organ rozpatrujący skargę ma prawo do:
1) udzielenie upomnienia;
2) udzielenia nagany;
3) nałożenia kary finansowej w wysokości do 1000 lt za każdy dzień bezczynności.

ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY PORZĄDKOWE

Art. 40.

§ 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych Przewodniczący składu, a przed wyznaczeniem składu — Marszałek, może ukarać winnego karą do dwóch tygodni więzienia albo karą grzywny do 50 000 lt albo oboma karami łącznie.
§ 2. Na świadka lub biegłego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, Przewodniczący składu może nałożyć karę grzywny do 50 000 lt. Karę należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez Marszałka lub Przewodniczącego składu polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności.
§ 4. Od postanowienia o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni od dnia jego wydania ukaranemu przysługuje zażalenie.

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 41.

§ 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przez Trybunałem Koronnym z dnia 04 lutego 2017 r.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny