Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 12069 [X]

Grodzisk, dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. organizacji Rady Ministrów

Rozdział 1 [Rada Ministrów]

 

Art. 1 [Skład Rady Ministrów]

 

1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
a) Kanclerz;
b) Minister Spraw Wewnętrznych;
c) Minister Spraw Zagranicznych;
d) Minister Kultury i Informacji;
e) Minister Stanu;
f) Minister Finansów i Gospodarki;
g) Minister Sprawiedliwości.
2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

3. W skład Rady Ministrów mogą również wchodzić Wiceministrowie, którzy wspierają Ministrów w powierzonych im obowiązkach.

 

Art. 2 [Uchwały Rady Ministrów]


1. Kanclerz zarządza głosowanie nad uchwałą Rady Ministrów, określając miejsce oraz termin głosowania.
2. Kanclerz może skrócić termin głosowania, jeżeli nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady Ministrów rozstrzygnięcie Rady Ministrów uległo zmianie.
3. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów, w tym głosem Kanclerza.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Kanclerza.
5. Przedłożyć Radzie Ministrów uchwałę może każdy członek Rady Ministrów.


Art. 3 [Zastępstwo członków Rządu]

 

1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.
3. Przez nieobecność rozumie się brak wypowiedzi w jawnych działach Forum Centralnego.

 

Art. 4 [Spójność Rady Ministrów]

 

1. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

 

Art. 5 [Jednostki organizacyjne]

 

1. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

1. Urząd Skarbowy;
2. Korpus Administracji Rządowej.

 

Rozdział 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów]

 

Art. 6 [Obowiązki wspólne członków Rządu]

 

1. Wszyscy członkowie Rady Ministrów:
a) mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów;
b) zarządzają Grodziską Agencją Prasową;
c) biorą udział w głosowaniach nad uchwałami Rady Ministrów;
d) Zarządzają Kącikiem Propagandowym.


Art. 7 [Kanclerz]

 

1. Wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami;
2. Reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji;
3. Administruje Forum Centralnym;
4. Wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
5. Przyjmuje i rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne;
6.Przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi;
7. Powołuje i odwołuje inne jednostki organizacyjne, niewchodzące w skład Rady Ministrów;
8. Może wykonywać kompetencje, obowiązki i zadania innych członków Rady Ministrów.

 

Art. 8 [Minister Spraw Wewnętrznych]


1. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
2. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
3. Rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.

 

Art. 9 [Minister Spraw Zagranicznych]


1. Wraz z Kanclerzem reprezentuje Radę Ministrów za granicą;
2. Składa do Księcia wnioski o powołanie i odwołanie przedstawicieli Księstwa Sarmacji;
3. Jest szefem Korpusu Dyplomatycznego;
4. Broni praw Sarmatów mieszkających poza granicami kraju.

 

Art. 10 [Minister Kultury i Informacji]


1. Prowadzi politykę informacyjną Rady Ministrów;
2. Prowadzi oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku, Twitterze i YouTube;
3. Zajmuje się promocją Księstwa Sarmacji poza Pollinem;
4. W sposób szczególny obejmuje opieką Park Stołeczny;
5. Inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii;
6. Przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej.

 

Art. 11 [Minister Stanu]

 

1. Administruje Forum Centralnym, w szczególności ustala, w drodze działań faktycznych, podział Forum Centralnego na kategorie i działy;
2. Administruje Dziennikiem Praw Księstwa Sarmacji;
3. Podejmuje działania faktyczne zwyczajowo wchodzące w zakres czynności porządkowych właściwych dla Forum Centralnego oraz strony głównej Księstwa Sarmacji;
4. Prowadzi oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku, Twitterze i YouTube.

 

Art. 12 [Minister Finansów i Gospodarki]

 

1. Jest dysponentem Urzędu Skarbowego oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
2. Dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
3. Ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
4. Prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
5. Jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

 

Art. 13 [Minister Sprawiedliwości]

 

1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego i Prefektury Generalnej;
2. Przygotowuje reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji.
3. Wykonuje kompetencje ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego.

 

Art. 14 [Wiceministrowie]

 

1. Wiceministrowie mogą być powołani w dowolnej liczbie celem pomocy członkom Rady Ministrów, o których mowa w art. 1. ust. 1.;
2. Wiceminister podlega bezpośrednio członkowi Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany;

3. Wiceminister może zastępować członka Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany w zakresie ustalonym przez tego członka.

 

Rozdział 3 [Postanowienia końcowe]

 

1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020 roku (Dz. P. poz. 11980).

 

(—) Filip I Gryf
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny