Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 12070 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

ws. organizacji Korpusu Dyplomatycznego

Na podstawie art. 24a ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji (Dz.P.poz. 8360 z póż. zmianami) postanawia się, co następuje:


Art.1 [Korpus Dyplomatyczny]

1. Korpus Dyplomatyczny (dalej Korpus) podlega pod Radę Ministrów.
2. Korpusem kieruje Minister właściwy ds. polityki zagranicznej.
3. Korpus ma za zadanie prowadzenie wytyczonej przez Radę Ministrów polityki zagranicznej i informacyjnej, utrzymywanie stosunków z władzami innych mikronacji oraz działalność na rzecz obrony praw Sarmatów na terenie innych mikronacji.

Art. 2 [Przedstawiciele Dyplomatyczni]

1. Przedstawicielem Dyplomatycznym jest osoba powołana w trybie art. 9 ust. 8 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
2. Przedstawicieli Dyplomatycznych dzielimy na:
1) ambasadorów,
- informujących o najważniejszych wydarzeniach z terytorium Księstwa Sarmacji;
- przesyłających oficjalne listy w imieniu Księcia Sarmacji oraz Rady Ministrów.
2) radców,
- realizujących ściśle określone zadania, powierzone przez Radę Ministrów.
3) attaché wojskowych,
- informujących Radę Ministrów i Książęce Siły Zbrojne o najważniejszych wydarzeniach z obszaru wojskowości oraz realizujących ściśle określone zadania, powierzone przez dowództwo Książęcych Sił Zbrojnych.
3. Radca oraz attaché wojskowy może zostac wysłany do państwa, z którym Księstwo Sarmacji nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych.
4. Minister Spraw Zagranicznych może wyłonić kandydata na stanowisko ambasadora lub radcy w formie:
1) konkursu na to stanowisko,
2) nieformalną drogą korespondencyjną.
5. Attaché wojskowego może wyłonić Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Hetmanem Wielkim Książecych Sił Zbrojnych.
6. Przedstawiciel Dyplomatyczny otrzymuje wynagrodzenie w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

Art. 3 [Struktura Korpusu]

1. Korpus dzieli się na Departamenty oraz Protokół Dyplomatyczny.
2. Do zadań Departamentów należy współpraca ambasadorów z danego regionu w celu skutecznego prowadzenia polityki zagranicznej, obieg informacji i wiadomości, poznawanie nowych mikronacji na danym terenie.
3. Tworzy się Departamenty:
1) Departament ds. Moreniki.
2) Departament ds. Wirtuazji.
3) Departament ds. Orientyki.
4) Departament ds. Nordaty.
5) Departament ds. Vaarland'u.
6) Departament ds. polityki zbrojnej.
4. Do zadań Protokołu Dyplomatycznego należy:
1) przygotowywanie wizyt i spotkań głów państw oraz szefów rządów, oraz ministrów spraw zagranicznych, a także audiencje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych.
2) pośredniczy w przekazywaniu korespondencji dyplomatycznej,
3) prowadzi sprawy z zakresu akredytacji przedstawicieli dyplomatycznych,
4) czuwa nad przestrzeganiem przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

Art. 4 [Przepisy końcowe]

1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Przedstawiciele Dyplomatyczni powołani przed wydaniem niniejszego zarządzenia otrzymują status ambasadora.
3. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie organizacji Korpusu Dyplomatycznego.

(—) Filip I Gryf
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny