Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 12204 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego

MY,
ARKADIUSZ MAKSYMILIAN
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się Dwór Książęcy, który jest organem zapewniającym obsługę organizacyjną, techniczną i prawną Księcia Księstwa Sarmacji oraz sprawującym pieczę nad dobrami książęcymi.
  2. Dwór Książęcy służy Księciu radą oraz pomocą w sprawach istotnych dla Księstwa Sarmacji.

 § 2.

1. W skład Dworu Książęcego wchodzą:

1. Marszałek Dworu;
2. Sekretarz Koronny;
3. Herold Koronny.

2. Marszałek Dworu zarządza pracami Dworu i nimi kieruje oraz wykonuje zadania zlecone przez Księcia. 
3. Sekretarz Koronny wykonuje zadania zlecone przez Księcia lub Marszałka Dworu. 
4. Herold Koronny tworzy projekty herbów, medali, odznaczeń, orderów, a także prowadzi i normuje zasady heraldyczne oraz dba o poprawność herbów użytkowanych na terytorium Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Członków Dworu Książęcego w drodze postanowienia powołuje i odwołuje Książę z inicjatywy własnej. 

 § 4.

1. Odwołujemy wszystkich dotychczasowych członków Dworu Książęcego. 
2. Uchyla się Zarządzenie Księcia w sprawie organów pomocniczych i doradczych Księcia z dnia 23 listopada 2020 roku.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny