Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 1320 [X]

Grodzisk, dnia 30 maja 2007 r.

Uchwała Izby Poselskiej

- Regulamin Izby Poselskiej (uchylony)

Art. 1. [Zwołanie na obrady]

 1. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy obradom do chwili wyboru Marszałka.
 2. Niezwłocznie po zwołaniu Izby Poselskiej na obrady:
  • a. Książę wygłasza mowę tronową,
  • b. Posłowie dokonują wyboru Marszałka.

Art. 2. [Ślubowanie poselskie]

Poseł składa publicznie następujące ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 3. [Marszałek]

 1. Marszałek:
  • a. reprezentuje Izbę Poselską,
  • b. kieruje pracami Izby Poselskiej oraz ustala ich porządek,
  • c. powołuje z grona posłów i odwołuje Wicemarszałka,
  • d. zarządza forum Izby Poselskiej i stronami internetowymi Izby Poselskiej,
  • e. wykonuje inne zadania przewidziane w regulaminie i przepisach prawa.
 2. W razie poinformowania przez Marszałka o jego nieobecności w Księstwie Sarmacji lub niewykonywania przez Marszałka obowiązków przez okres dłuższy, niż pięć dni, Wicemarszałek tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka.
 3. W razie niewykonywania przez Marszałka obowiązków przez okres dłuższy, niż trzy tygodnie, w razie złożenia rezygnacji przez Marszałka lub na wniosek co najmniej trzech posłów Książę przeprowadza wybór nowego Marszałka.

Art. 4. [Wybór Marszałka]

 1. Kandydata na Marszałka może zgłosić klub poselski lub poseł, za zgodą kandydata, w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur — nie krótszym, niż trzy dni i nie dłuższym, niż pięć dni.
 2. Książę skraca termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur, jeżeli:
  • a. przed upływem terminu wszystkie kluby poselskie i wszyscy posłowie zgłosili kandydatury lub złożyli oświadczenia o ich niezgłaszaniu,
  • b. przed upływem terminu kluby poselskie i posłowie stanowiący większość zgłosili tę samą kandydaturę.
 3. Książę stwierdza wybór na funkcję Marszałka kandydata, którego kandydatura została poparta przez kluby poselskie i posłów stanowiących większość.
 4. Jeżeli żadna z kandydatur nie została poparta przez większość, Książę zarządza głosowanie nad każdą ze zgłoszonych kandydatur. Marszałkiem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał większość oraz największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga Książę.
 5. W przypadku niedokonania wyboru Marszałka w trybie ust. 1-4, Książę ponownie przeprowadza wybór Marszałka.
 6. W ciągu siedmiu dni od dnia wyboru lub odwołania Wicemarszałka, Marszałek powołuje Wicemarszałka.

Art. 5. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Księciu, Izbie Senatorskiej, posłom, samorządom terytorialnym najwyższego rzędu i grupom co najmniej piętnastu procent obywateli.
 2. IInicjatywa uchwałodawcza przysługuje Księciu, posłom oraz organom przewidzianym w odrębnych przepisach prawa.

Art. 5 skreślony Uchwałą Izby Poselskiej o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Art. 6. [Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał]

 1. Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał odbywa się w dwóch czytaniach.
 2. Do chwili zakończenia pierwszego czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.
 3. Pierwsze czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zgłoszenia projektu do Laski Marszałkowskiej.
 4. Drugie czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym niż 24 godziny po zakończeniu pierwszego czytania.

(Art. 6 ust. 3 i 4 dodane Uchwałą Izby Poselskiej o zmianie regulaminu Izby Poselskiej z dnia 20 listopada 2007 r.)

Art. 7. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy lub uchwały obejmuje:
  • a. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  • b. debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania Księcia, posłów i delegatów oraz odpowiedzi wnioskodawcy,
  • c. zgłaszanie poprawek do projektu w czasie czytania przez Księcia, posłów i delegatów — jeżeli do projektu jest możliwe wprowadzanie zmian.
 2. Pierwsze czytanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 5.
 3. Marszałek może skrócić pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Księcia albo co najmniej trzech posłów.
 4. Marszałek skraca pierwsze czytanie na wniosek co najmniej czterech posłów.
 5. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czterech posłów. Pierwsze czytanie może zostać przedłużone tylko raz, o nie więcej, niż siedem dni.

Brzmienie art. 7 ustalone Uchwałą Izby Poselskiej o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku.

Art. 8. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu ustawy lub uchwały obejmuje głosowanie.
 2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Głosowanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 4. Jeżeli wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku, poprawki, ustawy lub uchwały większość posłów oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Izby Poselskiej uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej, niż trzy dni.
 5. Marszałek przesyła niezwłocznie Księciu i Marszałkowi Izby Senatorskiej tekst uchwalonej przez Izbę Poselską ustawy.
 6. Marszałek przesyła niezwłocznie Księciu tekst przyjętej przez Izbę Poselską uchwały.

Art. 9. [Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej]

 1. Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub wprowadzającej poprawki do ustawy obejmuje głosowanie nad odrzuceniem uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub głosowanie nad odrzuceniem poszczególnych poprawek zaproponowanych przez Izbę Senatorską.
 2. Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Izby Senatorskiej albo po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego na podjęcie uchwały przez Izbę Senatorską Marszałek przesyła Księciu ustawę do podpisu.

Art. 10. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać posła lub delegata „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady przyjętego w Izbie Poselskiej protokołu.
 2. W przypadku niezastosowania się przez posła lub delegata do polecenia Marszałka, o którym mowa w ust. 1, Marszałek ma prawo ponownie przywołać posła lub delegata „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu.
 3. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła lub delegata z obrad, jeżeli poseł lub delegat nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu przyjętego w Izbie Poselskiej. Poseł lub delegat wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli poseł lub delegat nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek podejmuje decyzję o ograniczeniu posłowi lub delegatowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.

Brzmienie art. 10 ustalone Uchwałą Izby Poselskiej o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku.

Art. 11. [Przepisy końcowe]

 1. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Izby Poselskiej nr 7 — Regulamin Izby Poselskiej z dnia 10 kwietnia 2005 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(--) IWAN MARIA DE FOLVIL-ARPED
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny