Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 1811 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2007 r.

Uchwała Izby Senatorskiej nr 2

— Regulamin Izby Senatorskiej (uchylony)

Art. 1. [Obrady Izby Senatorskiej]

  1. Pracami Izby Senatorskiej kieruje Marszałek Izby Senatorskiej
  2. W przypadku nieobecności Marszałka pracami Izby Senatorskiej kieruje Wicemarszałek powołany przez Marszałka zgodnie ze swoimi kompetencjami.

  Art. 1a. [Głosowanie wstępne ustaw uchwalonych przez Izbę Poselską]

  1. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza, trwające trzy dni, głosowanie nad uchwaloną przez Izbę Poselską ustawą niezwłocznie po jej otrzymaniu.
  2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera treść ustawy, uzasadnienie ustawy oraz odsyłacz do przebiegu debaty nad ustawą w Izbie Poselskiej.
  3. Izba Senatorska może w głosowaniu:
   1. przyjąć ustawę bez zmian,
   2. odrzucić ustawę w całości,
   3. skierować ustawę do prac w Izbie Senatorskiej.
  4. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia senatorów, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Izbę Poselską.
  5. Jeżeli w głosowaniu żadne z rozwiązań nie uzyskało bezwzględnej większości głosów, ustawę uznaje się za skierowaną do prac w Izbie Senatorskiej. Uzyskaniem bezwzględnej większości głosów w rozumieniu niniejszego przepisu jest także uzyskanie połowy głosów, w tym głosu Marszałka Izby Senatorskiej.
  6. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do ustawy o zmianie Konstytucji.

  (Art. 1a dodany Uchwałą Izby Senatorskiej o zmianie Regulaminu Izby Senatorskiej z dnia 17 października 2007 r.)

  Art. 2. [Głosowanie ustaw uchwalonych przez Izbę Poselską]

  1. Marszałek Izby Senatorskiej po wpłynięcia ustawy z Izby Poselskiej przedstawia ją niezwłocznie do wiadomości na forum Izby Senatorskiej. Jeżeli Izba Senatorska nie przyjęła ustawy bez zmian lub nie odrzuciła jej w całości, Marszałek Izby Senatorskiej przedstawia ją niezwłocznie do wiadomości na forum Izby Senatorskiej.
  2. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza niezwłocznie debatę nad ustawą oraz wyznacza czas na zgłaszanie poprawek nie krótszy niż dwa dni i nie dłuższy niż pięć dni.
  3. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem ustawy w całości oraz poprawkami zgłoszonymi przez senatorów. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
  4. Senatorzy głosują nad poszczególnymi poprawkami. Głosowanie nie może trwać krócej, niż dwa dni oraz dłużej, niż pięć dni.

  (Art. 2 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izby Senatorskiej o zmianie Regulaminu Izby Senatorskiej z dnia 17 października 2007 r.)

  Art.3. [Głosowanie autorskich ustaw i uchwał Senatu]

  1. Senator ma prawo zgłosić projekt ustawy, bądź uchwały.
  2. Senator ma prawo zgłosić poprawki do projektu ustawy, bądź uchwały.
  3. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza dyskusje oraz wyznacza czas na zgłaszanie poprawek nie krótszy niż trzy dni, a nie dłuższy niż siedem dni.
  4. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały, bądź ustawy oraz poprawkami zgłoszonymi przez senatorów. Głosowanie nie może trwać dłużej niż sześć dni, ani być krótsze aniżeli dwa dni. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. Głosowanie nie może trwać dłużej niż sześć dni, ani być krótsze aniżeli dwa dni.
  5. Autor ustawy bądź uchwały może wnioskować do Marszałka Izby Senatorskiej o skrócenie debaty, wycofanie ustawy, lub dodanie autopoprawek na etapie dyskusji.
  6. Ustawa, zgłoszona przez Senat jest autorską ustawą Izby Senatorskiej.
  7. W razie przyjęcia autorskiej ustawy Izby Senatorskiej przez Izbę Poselską bez zmian, Izba Senatorska zrzeka się możliwości dokonywania poprawek, bądź jej odrzucenia w drugim czytaniu. Uznaje się wcześniejsze głosowania za wiążące. W razie zgłoszenia poprawek przez Izbę Poselską procedura jak w art.2.

  (Art. 3 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izby Senatorskiej o zmianie Regulaminu Izby Senatorskiej z dnia 17 października 2007 r.)

  Art. 4. [Szczególne przypadki skrócenia głosowania]

  1. Marszałek może skrócić głosowanie, jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na głosowanie swoje głosy oddała wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia projektu ustawy, uchwały większość senatorów i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych senatorów rozstrzygnięcie Izby Senatorskiej uległo zmianie.
  2. Marszałek może skrócić terminy zawarte w art.2 i 3 Regulaminu Izby Senatorskiej w przypadku zwołania posiedzenia Izby na chacie. Termin posiedzenia winien być podany do wiadomości co najmniej 4 dni wstecz. By obrady on line Izby Senatorskiej były ważne niezbędna jest obecność 1/2 senatorów.
  3. Marszałek uprawniony jest w sytuacjach szczególnej wagi państwowej skrócić terminy procedur o których mowa w art.2 i 3 Regulaminu Izby Senatorskiej.

  Art. 5. [inne kompetencje Marszałka Izby Senatorskiej]

  1. Marszałek w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji kieruje w imieniu Izby Senatorskiej międzynarodową współpracą parlamentarną.
  2. Marszałek dba o realizację praw i zadań powierzonych Izbie Senatorskiej przez prawo Księstwa Sarmacji wynikających z Konstytucji, ustaw, dekretów z mocą ustawy.
  3. Marszałek zarządza forum Izby Senatorskiej i stronami internetowymi Izby Senatorskiej

  Art.6. [ Wicemarszałek Izby Senatorskiej]

  1. Marszałek Izby Senatorskiej powołuje i odwołuje Wicemarszałka.
  2. Marszałek może zadecydować o czasowym, bądź trwałym przekazaniu części swoich obowiązków Wicemarszałkowi Izby Senatorskiej wynikających z Art.5. Regulaminu Izby Senatorskiej

  Art. 7. [Przepisy porządkowe]

  1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać senatora „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady przyjętego w Izbie Senatorskiej protokołu.
  2. W przypadku niezastosowania się przez senatora do polecenia Marszałka, o którym mowa w ust. 1, Marszałek ma prawo ponownie przywołać senatora „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu przyjętego w Izbie Senatorskiej.
  3. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu senatora z obrad, jeżeli senator nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu. Senator wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli senator nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek podejmuje decyzję o ograniczeniu posłowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.

  Art. 8. [Przepisy końcowe]

  1. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Izby Senatorskiej nr 1 — Regulamin Izby Senatorskiej z dnia 13 maja 2004 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  (—) Michał Ł..
  Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny