Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 1873 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2007 r.

Uchwała Izby Senatorskiej

Zmiana Regulaminu Izby Senatorskiej (uchylony)

Art.1.

Dodaje się Art.1a.[Głosowanie wstępne ustaw uchwalonych przez Izbę Poselską]
 1. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza, trwające trzy dni, głosowanie nad uchwaloną przez Izbę Poselską ustawą niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera treść ustawy, uzasadnienie ustawy oraz odsyłacz do przebiegu debaty nad ustawą w Izbie Poselskiej.
 3. Izba Senatorska może w głosowaniu:
   a) przyjąć ustawę bez zmian,
   b) odrzucić ustawę w całości,
   c) skierować ustawę do prac w Izbie Senatorskiej.
 4. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia senatorów, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Izbę Poselską.
 5. Jeżeli w głosowaniu żadne z rozwiązań nie uzyskało bezwzględnej większości głosów, ustawę uznaje się za skierowaną do prac w Izbie Senatorskiej. Uzyskaniem bezwzględnej większości głosów w rozumieniu niniejszego przepisu jest także uzyskanie połowy głosów, w tym głosu Marszałka Izby Senatorskiej.
 6. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do ustawy o zmianie Konstytucji.

Art.2.

Art 2 i Art 3 przyjmują brzmienie

1.Art. 2. [Głosowanie ustaw uchwalonych przez Izbę Poselską]
 1. Jeżeli Izba Senatorska nie przyjęła ustawy bez zmian lub nie odrzuciła jej w całości, Marszałek Izby Senatorskiej przedstawia ją niezwłocznie do wiadomości na forum Izby Senatorskiej.
 2. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza niezwłocznie debatę nad ustawą oraz wyznacza czas na zgłaszanie poprawek nie krótszy niż dwa dni i nie dłuższy niż pięć dni.
 3. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 4. Głosowanie nie może trwać krócej, niż dwa dni oraz dłużej, niż pięć dni.
2.Art. 3. [Głosowanie autorskich ustaw i uchwał Senatu]
 1. Senator ma prawo zgłosić projekt ustawy, bądź uchwały.
 2. Senator ma prawo zgłosić poprawki do projektu ustawy, bądź uchwały.
 3. Marszałek Izby Senatorskiej zarządza dyskusje oraz wyznacza czas na zgłaszanie poprawek nie krótszy niż trzy dni, a nie dłuższy niż siedem dni.
 4. Po przeprowadzeniu debaty Marszałek Izby Senatorskiej zarządza głosowanie. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. Głosowanie nie może trwać dłużej niż sześć dni, ani być krótsze aniżeli dwa dni.
 5. Autor ustawy bądź uchwały może wnioskować do Marszałka Izby Senatorskiej o skrócenie debaty, wycofanie ustawy, lub dodanie autopoprawek na etapie dyskusji.

Art.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w dzienniku praw.

(—) Michał Ł..
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny