Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 2002 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

— Regulamin Izb Połączonych (uchylony)

Na podstawie art. 3 Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 6 listopada 2007 r. nadaję regulamin Izb Sejmu obradujących wspólnie, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

Regulamin Izb Połączonych

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń regulaminowych]

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Izbach Sejmu — należy przez to rozumieć Izby Sejmu obradujące wspólnie nad ustawą o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji,
 2. Marszałku — należy przez to rozumieć Marszałka kierującego pracami Izb Sejmu,
 3. ustawie i projekcie ustawy — należy przez to rozumieć, odpowiednio, ustawę i projekt ustawy o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Kierowanie pracami Izb Sejmu]

 1. Pracami Izb Sejmu kieruje Marszałek Izby Senatorskiej, a w jego zastępstwie — Marszałek Izby Poselskiej.
 2. Marszałek Izby Poselskiej przejmuje kierowanie pracami od Marszałka Izby Senatorskiej:
  1. na wniosek Marszałka Izby Senatorskiej,
  2. w przypadku niewykonywania przez Marszałka Izby Senatorskiej obowiązków wynikających z regulaminu przez okres dłuższy, niż 24 godziny.
 3. Marszałek Izby Senatorskiej przejmuje kierowanie pracami od Marszałka Izby Poselskiej:
  1. na swój wniosek,
  2. w przypadku niewykonywania przez Marszałka Izby Poselskiej obowiązków wynikających z regulaminu przez okres dłuższy, niż 24 godziny.
 4. Jeżeli kierowanie pracami Izb Sejmu zarówno przez Marszałka Izby Senatorskiej, jak i Marszałka Izby Poselskiej, jest niemożliwe, kierowanie pracami Izb Sejmu przejmuje Wicemarszałek Izby Poselskiej.

Art. 3. [Złożenie projektu ustawy]

 1. Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, Izba Senatorska, poseł, organ stanowiący kraju Korony lub prowincji Księstwa Sarmacji oraz grupa co najmniej piętnastu procent obywateli.
 2. Projekt ustawy składa się na ręce Marszałka.
 3. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:
  1. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
  2. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
  3. wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
  4. przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
 4. Marszałek, w porozumieniu z drugim Marszałkiem, może zwrócić projekt ustawy w celu uzupełnienia, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu jest niekompletne.

Art. 4. [Konsultacje]

 1. Marszałek niezwłocznie po otrzymaniu projektu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 3 ust. 4, zawiadamia opinię publiczną o treści projektu oraz kieruje go do konsultacji z:Marszałek niezwłocznie po otrzymaniu projektu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 3 ust. 4, zawiadamia opinię publiczną o treści projektu oraz umieszcza go na forum Izb Połączonych, w dziale konsultacje
  1. Księciem,W konsultacjach społecznych odbywających się poprzez forum izby senatorskiej mogą brać udział: Książę, Minister właściwy do spraw kierowania Rządem, głowy krajów Korony i prowincji Księstwa Sarmacji, przedstawiciele partii politycznych.
  2. ministrem właściwym do spraw kierowania Rządem,
  3. głowami krajów Korony i prowincji Księstwa Sarmacji,
  4. przedstawicielami partii politycznych.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich opinii lub po upływie siedmiu pięciu dni od dnia skierowania projektu do konsultacji, Marszałek kieruje projekt do pierwszego czytania, załączając do projektu wyniki przeprowadzonych konsultacji.
 3. Marszałek, w porozumieniu z drugim Marszałkiem, może, na wniosek wnioskodawcy, uznać projekt ustawy za pilny. Projekt ustawy uznany za pilny kieruje się niezwłocznie do pierwszego czytania.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izb Połączonych o zmianie Regulaminu Izb Połączonych z dnia 27 lutego 2008 r.)

Art. 5. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie przez Marszałka opinii, o których mowa w art. 4,
  2. debatę w sprawie projektu,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu przez Księcia, senatorów i posłów.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy trwa od siedmiu do czternastu dni od pięciu do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek skraca pierwsze czytanie na wniosek co najmniej połowy posłów i co najmniej jednej trzeciej senatorów.
 4. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Księcia, drugiego Marszałka albo co najmniej połowy posłów i co najmniej jednej trzeciej senatorów. Pierwsze czytanie nie może być łącznie przedłużone o więcej, niż czternaście dni.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izb Połączonych o zmianie Regulaminu Izb Połączonych z dnia 27 lutego 2008 r.)

Art. 6. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Księcia, senatora lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów; w razie równości głosów w Izbie rozstrzyga głos jej Marszałka. Przyjęcie ustawy następuje większością co najmniej trzech piątych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
 3. Głosowanie trwa nie krócej, niż pięć dni i nie dłużej, niż dziewięć dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych senatorów i posłów rozstrzygnięcie Izb Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej, niż pięć dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia senatorów lub połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej, niż pięć dni i nie dłużej, niż dziewięć dni.

Art. 7. [Posiedzenie]

 1. Marszałek, w porozumieniu z Księciem oraz drugim Marszałkiem, może zwołać Izby Sejmu na posiedzenie odbywające się w serwisie internetowym służącym do komunikacji wielu osób w czasie rzeczywistym.
 2. Posiedzenie zarządza się na dzień przypadający w terminie od trzech do siedmiu dni od dnia zarządzenia, ustalając jego początek na godzinę nie wcześniejszą, niż 19.00 i nie późniejszą, niż 22.00, zawiadamiając o nim senatorów i posłów, podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 oraz opinię publiczną.
 3. Na posiedzeniu odbywa się:
  1. pierwsze czytanie projektu ustawy — jeżeli obecnych jest co najmniej trzy piąte senatorów i co najmniej dwie trzecie posłów;
  2. drugie czytanie projektu ustawy — jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1:
   1. wnioski i poprawki są przyjmowane większością głosów liczb senatorów i posłów,
   2. ustawa jest przyjmowana większością trzech piątych głosów liczby senatorów i większością dwóch trzecich głosów liczby posłów;
  jeżeli warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 nie zostały spełnione, na posiedzeniu może odbywać się jedynie debata, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
 4. W posiedzeniu mogą brać udział, z prawem zabierania głosu, senatorowie i posłowie oraz podmioty wymienione w art. 4 ust 1. Inne osoby mogą obserwować posiedzenie, bez prawa zabierania głosu. Przepisy art. 8 stosuje się odpowiednio.
 5. Senator lub poseł może:
  1. upoważnić innego senatora lub posła do oddawania głosów w jego imieniu w drodze upoważnienia złożonego na ręce Marszałka, określającego senatora lub posła upoważnionego do oddawania głosu oraz — jeżeli dotyczy — granice upoważnienia,
  2. głosować telefonicznie lub przy użyciu innych środków komunikowania, kontaktując się z Marszałkiem.
 6. Posiedzenie odbywa się w następującym porządku:
  1. Posiedzenie otwiera Marszałek, stwierdzając obecność senatorów i posłów, w tym senatorów i posłów, o których mowa w ust. 5;
  2. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy Książę, Marszałek, na wniosek Księcia, oddaje mu głos;
  3. Marszałek podsumowuje dotychczasowe wyniki konsultacji i przebieg debaty nad projektem oraz oddaje głos wnioskodawcy projektu;
  4. Po wystąpieniu wnioskodawcy następuje debata; Marszałek udziela głosu w kolejności zgłoszeń;
  5. Marszałek zamyka debatę przy braku sprzeciwu co najmniej połowy obecnych posłów lub co najmniej połowy obecnych senatorów;
  6. Głos w sprawach formalnych można zabierać poza kolejnością; w razie rozbieżności pomiędzy Marszałkiem a wnioskodawcą, rozstrzyga większość głosów liczb senatorów i posłów;
  7. Jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Marszałek informuje Księcia, senatorów i posłów o możliwości zgłaszania poprawek; przepisy pkt 3-6 stosuje się odpowiednio;
  8. Jeżeli jest spełniony warunek, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Marszałek zarządza trwającą nie dłużej, niż 10 minut przerwę, po której następuje przejście do drugiego czytania;
  9. Marszałek zamyka posiedzenie, podsumowując jego przebieg.
 7. Dla posiedzenia terminy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, wynoszą 10 minut.
 8. Marszałek sporządza stenogram z posiedzenia oraz publikuje go w archiwach Izb Sejmu.

Art. 8. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek właściwej Izby, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać senatora lub posła „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady przyjętego w swojej Izbie protokołu.
 2. Marszałek właściwej Izby ma prawo, w przypadku niezastosowania się przez senatora lub posła do wcześniejszego polecenia, ponownie przywołać senatora lub posła „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu.
 3. Marszałek właściwej Izby ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu senatora lub posła z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu. Jeżeli senator lub poseł nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek właściwej Izby podejmuje decyzję o ograniczeniu senatorowi lub posłowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.

Art. 9. [Zmiana regulaminu]

 1. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla postępowania z pilnymi projektami ustaw.
 2. Przyjęcie poprawki do uchwały oraz uchwały w sprawie zmiany regulaminu następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów. W razie równości głosów w Izbie rozstrzyga głos jej Marszałka.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michał mar. Ł.,
Marszałek Izby Senatorskiej.

(—) Andrzej bar. Dzikowski,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny