Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 2223 [X]

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2008 r.

Uchwała Izby Poselskiej

o zmianie regulaminu Izby Poselskiej (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Regulaminu]

W Uchwale Sejmu - Regulaminie Izby Poselskiej z dnia 30 maja 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Księciu, Izbie Senatorskiej, posłom, przedstawicielom krajów Korony, prowincji i Terytorium Koronnego, zwanych dalej „delegatami”, oraz grupom co najmniej piętnastu procent obywateli.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Księciu, posłom, delegatom oraz organom przewidzianym w odrębnych przepisach prawa.”

b) Art. 7 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania Księcia, posłów i delegatów oraz odpowiedzi wnioskodawcy”,

c) Art. 7 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„zgłaszanie poprawek do projektu w czasie czytania przez Księcia, posłów i delegatów — jeżeli do projektu jest możliwe wprowadzanie zmian.”.

d) Art. 10 przyjmuje brzmienie:
„1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać posła lub delegata „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady przyjętego w Izbie Poselskiej protokołu.
2. W przypadku niezastosowania się przez posła lub delegata do polecenia Marszałka, o którym mowa w ust. 1, Marszałek ma prawo ponownie przywołać posła lub delegata „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu.
3. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła lub delegata z obrad, jeżeli poseł lub delegat nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu przyjętego w Izbie Poselskiej. Poseł lub delegat wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli poseł lub delegat nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek podejmuje decyzję o ograniczeniu posłowi lub delegatowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.”.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Sosnowiecki
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny