Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2657 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2008 r.

Akt lokacji

Wsi Nadzieja (uchylony)

Składając hołd minionym czasom i pragnąc dawną świetność Krainie Sarmackich Jezior przywrócić postanowiliśmy teren KOR+04-06 pod odbudowę dawnej Wsi Sarmackiej przeznaczyć. Zwanej dawniej Fiducią Wsi postanawiamy nazwę Nadziei nadać a na jej sołtysa powołać Calisto bar. Kami-Chojnacką. W końcu, by zadość uczynić prawu i zwyczajom Nadziei statut poniższy nadajemy.

Statut

Wsi Nadzieja

W imię Boga Wszechmogącego!
My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Nadziei mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy we Wsi Nadzieja:

Art. 1. [Prawo]

Prawo we Wsi Nadzieja stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, prawo prowincji, statut, rozporządzenia oraz zarządzenia sołtysa.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Wsi Nadzieja jest www.nadzieja.sarmacja.org.
 2. Kontem bankowych Wsi Nadzieja w Banku Sarmacji jest „nadzieja’.
 3. Terenem, na którym znajduje się Wieś Nadzieja, jest KOR+04-06.

Art. 3. [Herb, flaga, święta]

 1. Herbem Wsi Nadzieja jest w tarczy niebieskiej srebrny krąg wikański z zieloną lilią andegaweńską po środku (herb znajduje się w załączniku nr 1 do statutu).
 2. Flagą Wsi Nadzieja jest niebieski płat tkaniny z wyszytym po środku kręgiem wikańskim i lilią andegaweńską po środku (flaga znajduje się w załączniku nr 2 do statutu).
 3. Do świąt Wsi Nadzieja zaliczamy:
  1. 13.05 - rocznica odrodzenia Wsi Nadzieja.
  2. 1.02 – Imbolc.
  3. 30.04 Baltajne.
  4. 1.08 Lughnassadh.
  5. 1.11. Samhain.

Art. 4. [Władza]

Władzę we Wsi stanowi Sołtys, mianowany przez Namiestnika, będącego przedstawicielem władzy książęcej w prowincji.

Art. 5. [Sołtys]

Sołtys jest przedstawicielem Wsi Nadzieja oraz organem stanowiącym i wykonawczym we Wsi Nadzieja.

Art. 6. [Wybór Sołtysa]

 1. Sołtys jest wybierany przez mieszkańców Wsi Nadzieja większością głosów w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 2. Wybór Sołtysa zarządza się na wniosek Księcia Sarmacji, Naczelnika Prowincji Morvan lub grupy co najmniej 10% Obywateli Wsi Nadzieja w przypadku złamania przez Sołtysa prawa państwowego, prowincjonalnego, miejscowego lub w przypadku braku przejawów aktywności w okresie dłuższym niż miesiąc. Naczelnik określa szczegółowe tryb i zasady wyboru Sołtysa oraz przeprowadza wybór Sołtysa.
 3. Sołtys pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego Sołtysa.
 4. Sołtys obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Uroczyście ślubuję na urzędzie Sołtysa Wsi Nadzieja rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Wsi oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Nadziei i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Wsi Nadzieja. (Tak mi dopomóż Bóg)”.

Art. 7. [Kompetencje Sołtysa]

Sołtys:
 1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. ustanawia i znosi organy administracyjne i instytucję Wsi Nadzieja,
 3. określa kompetencje organów administracyjnych Wsi Nadzieja,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Wsi Nadzieja,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Wsi Nadzieja,
 6. koordynuje i kontroluje pracowników administracji Wsi Nadzieja,
 7. określa główne kierunki polityki Wsi Nadzieja,
 8. zapewnia wykonywanie polityki Wsi Nadzieja,
 9. określa plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Wsi Nadzieja,
 10. chroni interesy Wsi Nadzieja,
 11. gospodaruje mieniem Wsi Nadzieja,
 12. określa zasady udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych,
 13. określa ceny gruntów we Wsi Nadzieja,
 14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Wsi Nadzieja,
 16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Obywatela Wsi Nadzieja,
 17. wnosi do Księcia o zmianę statutu Wsi Nadzieja,
 18. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawe państwowym.

Art. 8. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowanie Wsi Nadzieja są:

 1. dochody z majątku Wsi Nadzieja,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Wsi Nadzieja,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

Art. 9. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Wsi Nadzieja następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Sołtysa.

(—) Piotr Mikołaj

Przepisy wprowadzające

Statut Wsi Nadzieja

§ 1. [Sołtys]

Na Sołtysa Wsi Nadzieja zostaje mianowana Pani CALISTO baronessa Kami-Chojnacka.

§ 2. [Majątek Wsi Nadzieja]

 1. Na majątek Wsi Nadzieja składają się w chwili wejścia w życie statutu grunty publiczne położone w granicach Wsi Nadzieja.
 2. Wsi Nadzieja przyznaje się subwencję ogólną w wysokości tysiąca libertów.

(—) Matwiej diuk Skarbnikow.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny