Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Miasto Koronne CzarnolasStatut Miasta Czarnolasu, poz. 300 [X]

Czarnolas, dnia 9 lutego 2006 r.

Statut

Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Czarnolesie mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w Mieście Czarnolesie:

Art. 1. [Prawo]

Prawo w Mieście Czarnolesie stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, statut i rozporządzenia.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Miasta Czarnolasu jest „www.czarnolas.sarmacja.org”.
 2. Kontem bankowym Miasta Czarnolasu w Banku Sarmacji jest „Czarnolas”.
 3. Terenem, na którym znajduje się Miasto Czarnolas, jest KOR1812.

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 28 maja 2006 r.)

Art. 3. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Miasta Czarnolasu jest „w tarczy czerwonej litera »M« z wyrastającym z niej pośrodku krzyżem łacińskim złota, w klejnocie tarczy pięć piór strusich srebrnych”.
 2. Flagą Miasta Czarnolasu jest „na czerwonym płacie tkaniny centralnie umieszczone godło — litera »M« z wyrastającym z niej pośrodku krzyżem łacińskim złota”.
 3. Świętem Miasta Czarnolasu jest 25 lipca — dzień Świętego Krzysztofa, patrona Miasta.

(Art. 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 19 maja 2007 r.)

Art. 4. [Władza]

 1. Władza w Mieście Czarnolesie należy, z woli Księcia, do czarnolesian.
 2. Czarnolesianami są obywatele sarmaccy zamieszkujący Miasto Czarnolas.
 3. Czarnolesianie sprawują władzę za pośrednictwem wybieranego przez siebie Burmistrza.

Art. 5. [Burmistrz]

Burmistrz jest przedstawicielem Miasta Czarnolasu oraz organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Czarnolasu.

Art. 6. [Wybór Burmistrza]

 1. Burmistrz jest wybierany przez czarnolesian większością głosów w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 2. Wybór Burmistrza zarządza się na wniosek co najmniej dziesięciu procent czarnolesian, jednakże nie wcześniej, niż po upływie czterech miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez urzędującego Burmistrza.
 3. Książę określa szczegółowe tryb i zasady wyboru Burmistrza oraz przeprowadza wybór Burmistrza.
 4. Burmistrz pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 5. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Czarnolasu rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Czarnolasu i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Miasta Czarnolasu. (Tak mi dopomóż Bóg)”.

(Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 26 stycznia 2007 r.)

Art. 7. [Kompetencje burmistrza]

Burmistrz:

 1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. ustanawia i znosi organy administracji Miasta Czarnolasu,
 3. określa kompetencje organów administracji Miasta Czarnolasu,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Czarnolasu,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Miasta Czarnolasu,
 6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Czarnolasu,
 7. określa główne kierunki polityki Miasta Czarnolasu,
 8. zapewnia wykonywanie polityki Miasta Czarnolasu,
 9. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
 10. chroni interesy Miasta Czarnolasu,
 11. gospodaruje mieniem Miasta Czarnolasu,
 12. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
 13. określa ceny gruntów w Mieście Czarnolesie,
 14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Miasta Czarnolasu,
 16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Czarnolesianina,
 17. wnosi do Księcia o zmianę statutu Miasta Czarnolasu,
 18. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.

Art. 8. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowania Miasta Czarnolasu są:

 1. dochody z majątku Miasta Czarnolasu,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta Czarnolasu,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

Art. 9. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Miasta Czarnolasu następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Burmistrza.

Przepisy wprowadzające

Statut Miasta Czarnolasu

§ 1. [Burmistrz]

Na Burmistrza Miasta Czarnolasu zostaje mianowany, na okres jednego miesiąca, Pan ADAM GRZELĄZKA.

§ 2. [Majątek Miasta Czarnolasu]

Na majątek Miasta Czarnolasu składają się, w chwili wejścia w życie statutu, grunty publiczne położone w granicach Miasta Czarnolasu oraz środki finansowe zgromadzone na koncie „Czarnolas” w Banku Sarmacji.

§ 3. [Wybór Burmistrza]

Do czasu odrębnego unormowania, stosuje się odpowiednio szczegółowe tryb i zasady wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny