Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 3165 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2008 r.

Uchwała Izby Poselskiej

— Regulamin Izby Poselskiej (uchylony)

Art. 1. [Zwołanie na obrady]

Niezwłocznie po zwołaniu Izby Poselskiej na obrady:

 1. Książę wygłasza mowę tronową,
 2. Marszałek–Senior przeprowadza wybór Marszałka Izby Poselskiej.

Art. 2. [Marszałek]

 1. Marszałek:
  1. reprezentuje Izbę Poselską,
  2. kieruje pracami Izby Poselskiej oraz ustala ich porządek,
  3. powołuje i odwołuje Wicemarszałka z grona posłów,
  4. zarządza forum Izby Poselskiej i witrynami internetowymi Izby Poselskiej,
  5. wykonuje zadania jemu zastrzeżone w innych aktach normatywnych.
 2. W przypadku przewidzianej bądź nagłej nieobecności Marszałka przez okres dłuższy niż pięć dni, Wicemarszałek tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji lub rażącego zaniedbania przez Marszałka obowiązków przez okres dłuższy niż trzy tygodnie, Marszałek–Senior przeprowadza ponowny wybór Marszałka.
 4. Powyższy przepis stosuje się również na wniosek co najmniej czterech posłów.

Art. 3. [Wybór Marszałka]

 1. Kandydata na Marszałka może zgłosić klub poselski lub poseł, za zgodą kandydata, w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur — nie krótszym, niż trzy dni i nie dłuższym, niż pięć dni.
 2. Marszałek–Senior skraca termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur, jeżeli:
  1. przed upływem terminu wszystkie kluby poselskie lub posłowie zgłosili kandydatury lub złożyli oświadczenia o ich niezgłaszaniu,
  2. przed upływem terminu kluby poselskie lub posłowie stanowiący większość poparli tę samą kandydaturę.
 3. Marszałek–Senior stwierdza wybór na funkcję Marszałka kandydata, którego kandydatura została poparta przez kluby poselskie lub posłów stanowiących większość.
 4. Jeżeli żadna z kandydatur nie została poparta przez większość, Marszałek–Senior zarządza głosowanie nad każdą kandydaturą osobno. Marszałkiem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 5. W przypadku niemożności wyboru Marszałka w trybie określonym w ust. 1–4, Marszałek–Senior przeprowadza ponowny wybór Marszałka.
 6. (skreślony).

(Art. 3 ust. 6 skreślony Uchwałą Izby Poselskiej w sprawie zmiany Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 9 marca 2009 r.)

Art. 4. [Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał]

 1. Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał odbywa się w dwóch czytaniach.
 2. Do chwili zakończenia pierwszego czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.
 3. Pierwsze czytanie rozpoczyna się w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zgłoszenia projektu w Lasce Marszałkowskiej.
 4. Drugie czytanie rozpoczyna się w terminie nie dłuższym niż 48 godzin po zakończeniu pierwszego czytania.

Art. 5. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy lub uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę nad projektem z udziałem Księcia, posłów i przedstawicieli domen,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu przez Księcia, posłów i przedstawicieli domen — w przypadku gdy projekt stwarza taką możliwość,
  4. wprowadzanie przez wnioskodawcę autopoprawek do projektu.
 2. Pierwsze czytanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 3–6.
 3. Marszałek może skrócić pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Księcia.
 4. Marszałek ma obowiązek skrócić pierwsze czytanie na wniosek co najmniej czterech posłów.
 5. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czterech posłów.
 6. Pierwsze czytanie może zostać przedłużone o nie więcej niż siedem dni łącznie.

(Brzmienie art. 5 ust. 1 ustalone Uchwałą Izby Poselskiej w sprawie zmiany Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 9 marca 2009 r.)

Art. 6. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie odbywa się w trybie głosowania.
 2. W pierwszej kolejności głosowaniu podlegają poprawki rozstrzygające o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki oraz całość projektu z przyjętymi zmianami.
 3. Drugie czytanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 4. Jeżeli wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku, poprawki, ustawy lub uchwały większość posłów oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Izby Poselskiej uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie.
 5. Marszałek przesyła Marszałkowi Izby Senatorskiej tekst ustawy w ciągu 24 godzin od jej uchwalenia przez Izbę Poselską.

Art. 7. [Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej]

 1. Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub wprowadzającej poprawki do ustawy obejmuje głosowanie nad uchwałą Izby Senatorskiej odrzucającą ustawę lub głosowanie nad odrzuceniem poszczególnych poprawek zaproponowanych przez Izbę Senatorską.
 2. W ciągu 24 godzin od ustalenia tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Izby Senatorskiej lub po upływie terminu przewidzianego na podjęcie uchwały przez Izbę Senatorską Marszałek przesyła Księciu ustawę do podpisu.

Art. 8. [Rozpatrywanie dekretów z mocą ustawy, dekretów i rozporządzeń]

(Skreślony)

(Art. 8 skreślony Uchwałą Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 14 stycznia 2009 r.)

Art. 9. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać posła lub przedstawiciela domeny „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady przyjętego w Izbie Poselskiej protokołu.
 2. W przypadku niezastosowania się przez posła lub przedstawiciela domeny do polecenia Marszałka, o którym mowa w ust. 1, Marszałek ma prawo ponownie przywołać posła lub przedstawiciela domeny „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 3. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła lub przedstawiciela domeny z obrad, jeżeli poseł lub przedstawiciel domeny nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu przyjętego w Izbie Poselskiej. Poseł lub przedstawiciel domeny wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli poseł lub przedstawiciel domeny nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek podejmuje decyzję o ograniczeniu posłowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izby Poselskiej w sprawie zmiany Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 9 marca 2009 r.)

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc obowiązującą Uchwała Izby Poselskiej — Regulamin Izby Poselskiej z dnia 30 maja 2007 r.
 2. Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael v-hr. von Lichtenstein,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny