Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 32 [X]

Grodzisk, dnia 10 kwietnia 2005 r.

Uchwała Izby Poselskiej nr 7

— Regulamin Izby Poselskiej (uchylony)

Art. 1. [Zwołanie na obrady]

 1. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy obradom do chwili wyboru Marszałka.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Izby Poselskiej:
  1. Książę wygłasza mowę tronową,
  2. Posłowie którzy złożyli ślubowanie poselskie dokonują wyboru Marszałka.

Art. 2. [Ślubowanie poselskie]

 1. Posłowie składają publicznie następujące ślubowanie: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Odmowa złożenia ślubowania lub jego niezłożenie w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu posła. Wygaśnięcie mandatu posła stwierdza Książę.

Art. 3. [Wybór Marszałka]

 1. Po wygłoszeniu mowy tronowej Książę przeprowadza wybór Marszałka.
 2. Kandydata na Marszałka może zgłosić poseł, za zgodą kandydata, w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur — nie krótszym, niż trzy dni i nie dłuższym, niż pięć dni. Jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur wszyscy posłowie i wszystkie kluby poselskie zgłosiły kandydatury lub złożyły oświadczenia o ich niezgłaszaniu, Książę skraca termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur.
 3. Izba Poselska wybiera Marszałka większością głosów. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw kandydatowi, Książę ponownie przeprowadza wybór Marszałka.
 4. Jeżeli zgłoszono więcej, niż jednego kandydata, Marszałkiem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równości głosów rozstrzyga Książę, dokonując wyboru spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 5. W ciągu siedmiu dni od dnia wyboru lub odwołania Wicemarszałka, Marszałek powołuje Wicemarszałka.

Art. 4. [Obowiązki posła]

Poseł jest obowiązany do brania czynnego udziału w pracach Izby Poselskiej.

Art. 5. [Marszałek]

 1. Marszałek:
  1. stoi na straży praw i godności Izby Poselskiej,
  2. czuwa nad powagą i porządkiem obrad,
  3. reprezentuje Izbę Poselską,
  4. przewodniczy pracom Izby Poselskiej oraz ustala ich porządek,
  5. powołuje z grona posłów i odwołuje Wicemarszałka,
  6. w ciągu trzech dni od dnia otrzymania projektu ustawy lub uchwały zarządza pierwszy dzień czytania projektu na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania projektu,
  7. w ciągu trzech dni od dnia otrzymania uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub wprowadzającej poprawki do ustawy zarządza głosowanie nad odrzuceniem uchwały Izby Senatorskiej lub poprawek zaproponowanych w uchwale Izby Senatorskiej,
  8. przeprowadza głosowania w Izbie Poselskiej,
  9. zarządza listą dyskusyjną i stronami internetowymi Izby Poselskiej,
  10. wykonuje inne zadania przewidziane w prawie Księstwa Sarmacji.
 2. W razie poinformowania przez Marszałka o jego nieobecności w Księstwie Sarmacji lub niewykonywania przez Marszałka obowiązków przez okres dłuższy, niż pięć dni, Wicemarszałek tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka.
 3. W razie niewykonywania przez Marszałka obowiązków przez okres dłuższy, niż trzy tygodnie, w razie złożenia rezygnacji przez Marszałka lub na wniosek co najmniej trzech posłów Książę przeprowadza wybór nowego Marszałka. Art. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Księciu, Izbie Senatorskiej, posłom, samorządom terytorialnym najwyższego rzędu i grupom co najmniej piętnastu procent obywateli.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje posłom oraz organom przewidzianym w prawie Księstwa Sarmacji.

Art. 7. [Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał]

 1. Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał odbywa się w jednym czytaniu.
 2. Do chwili zakończenia czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.

Art. 8. [Głosowanie]

 1. Marszałek zarządza pierwszy dzień głosowania najpóźniej na trzeci dzień od dnia zakończenia czytania. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Głosowanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Jeżeli wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku, poprawki, ustawy lub uchwały większość posłów oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Izby Poselskiej uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej, niż trzy dni.
 4. Izba Poselska przyjmuje wnioski i poprawki zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów.
 5. Izba Poselska przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości.

Art. 9. [Czytanie]

 1. Czytanie projektu ustawy, uchwały lub poprawki obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, które musi być załączone do zgłaszanego projektu w formie uzasadnienia,
  2. debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania Księcia i posłów oraz odpowiedzi wnioskodawcy,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu w czasie czytania przez Księcia i posłów,
  4. głosowanie nad przyjęciem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty przez co najmniej jednego posła lub wnioskodawcę bądź jeżeli do projektu nie jest możliwe wprowadzanie poprawek,
  5. głosowanie nad odrzuceniem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty przez co najmniej jednego posła.
 2. Wniosek o przyjęcie projektu w całości, bądź o odrzucenie projektu w całości, nie może być zgłoszony wcześniej, niż po upływie 24 godzin od rozpoczęcia debaty nad zgłoszonym projektem.
 3. Czytanie trwa siedem dni i może być przedłużone tylko raz, o kolejne siedem dni.
 4. Marszałek przesyła niezwłocznie Księciu i Marszałkowi Izby Senatorskiej tekst uchwalonej przez Izbę Poselską ustawy.
 5. Marszałek przesyła niezwłocznie Księciu tekst przyjętej przez Izbę Poselską uchwały.

(Art. 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Izby Poselskiej o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 25 czerwca 2006 r.)

Art. 10. [Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej]

 1. Rozpatrywanie uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub wprowadzającej poprawki do ustawy obejmuje głosowanie nad odrzuceniem uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub głosowanie nad odrzuceniem poszczególnych poprawek zaproponowanych przez Izbę Senatorską.
 2. Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Izby Senatorskiej albo po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego na podjęcie uchwały przez Izbę Senatorską Marszałek przesyła Księciu ustawę do podpisu.

Art. 11. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać posła „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad [lub rażąco narusza zasady przyjętego w Izbie Poselskiej protokołu — przepis dodany uchwałą z dnia 21 grudnia 2005 r.].
 2. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia Marszałka, o którym mowa w ust. 1, Marszałek ma prawo ponownie przywołać posła „do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad [lub rażąco narusza zasady protokołu — przepis dodany uchwałą z dnia 21 grudnia 2005 r.].
 3. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z obrad, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad [lub narusza zasady protokołu przyjętego w Izbie Poselskiej — przepis dodany uchwałą z dnia 21 grudnia 2005 r.]. Poseł wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli poseł nie zaprzestanie wypowiedzi, Marszałek podejmuje decyzję o ograniczeniu posłowi swobody wypowiedzi, na okres nie dłuższy, niż siedem dni.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

 1. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Rady Książęcej nr 2 — Regulamin Izby Poselskiej z dnia 5 maja 2004 r. z późn. zm.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Maciej bar. Poleszczyk,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny