Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 3474 [X]

Grodzisk, dnia 24 lutego 2009 r.

Uchwała Izb Połączonych

— Regulamin Izb Połączonych (uchylony)

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń regulaminowych]

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Izbach Sejmu — należy przez to rozumieć Izby Sejmu obradujące wspólnie nad ustawą o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji,
 2. Marszałku — należy przez to rozumieć Marszałka kierującego pracami Izb Sejmu,
 3. ustawie i projekcie ustawy — należy przez to rozumieć, odpowiednio, ustawę i projekt ustawy o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Kierowanie pracami Izb Sejmu]

 1. Pracami Izb Sejmu kieruje Marszałek Izby Senatorskiej, a w jego zastępstwie — Marszałek Izby Poselskiej.
 2. Marszałek Izby Poselskiej przejmuje kierowanie pracami od Marszałka Izby Senatorskiej:
  1. na wniosek Marszałka Izby Senatorskiej,
  2. w przypadku niewykonywania przez Marszałka Izby Senatorskiej obowiązków wynikających z regulaminu przez okres dłuższy niż 24 godziny.
 3. Marszałek Izby Senatorskiej przejmuje kierowanie pracami od Marszałka Izby Poselskiej:
  1. na swój wniosek,
  2. w przypadku niewykonywania przez Marszałka Izby Poselskiej obowiązków wynikających z regulaminu przez okres dłuższy niż 24 godziny.
 4. Jeżeli kierowanie pracami Izb Sejmu zarówno przez Marszałka Izby Senatorskiej, jak i Marszałka Izby Poselskiej, jest niemożliwe, kierowanie pracami Izb Sejmu przejmuje Wicemarszałek Izby Poselskiej, a jeżeli kierowanie pracami Izb Sejmu przez Wicemarszałka Izby Poselskiej jest niemożliwe — Wicemarszałek Izby Senatorskiej.

Art. 3. [Złożenie projektu ustawy]

 1. Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, senator, poseł, Rada Ministrów, organ stanowiący kraju Korony lub prowincji Księstwa Sarmacji oraz grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli.
 2. Projekt ustawy składa się na ręce Marszałka.
 3. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które:
  1. wyjaśnia potrzebę i cel wydania ustawy,
  2. przedstawia rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
  3. wskazuje różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
  4. przedstawia przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
 4. Marszałek może zwrócić projekt ustawy w celu uzupełnienia, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu jest niekompletne.

Art. 4. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę nad projektem,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu przez Księcia, senatorów i posłów,
  4. wprowadzanie przez wnioskodawcę autopoprawek do projektu.
 2. Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu ustawy trwa od pięciu do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek skraca pierwsze czytanie na wniosek co najmniej połowy posłów i co najmniej jednej trzeciej senatorów.
 4. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Księcia, drugiego Marszałka albo co najmniej połowy posłów i co najmniej jednej trzeciej senatorów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 5. [Debata nad projektem]

W debacie nad projektem może brać udział każdy obywatel sarmacki, chyba że został tego prawa pozbawiony zgodnie z art. 7 lub odrębnymi przepisami prawa.

Art. 6. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Księcia, senatora lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów; w razie równości głosów w Izbie rozstrzyga głos jej Marszałka.
 3. Przyjęcie ustawy następuje większością co najmniej trzech piątych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
 4. Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż pięć dni i nie dłużej niż dziewięć dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych senatorów i posłów rozstrzygnięcie Izb Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż pięć dni.
 6. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia senatorów lub połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż pięć dni i nie dłużej niż dziewięć dni.

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady przyjętego w swojej Izbie protokołu.
 2. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.

Art. 8. [Zmiana regulaminu]

 1. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla przyjęcia projektu ustawy.
 2. Przyjęcie poprawki do uchwały oraz uchwały w sprawie zmiany regulaminu następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej senatorów i zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów. W razie równości głosów w Izbie rozstrzyga głos jej Marszałka.

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Postanowienie Księcia — Regulamin Izb Połączonych z dnia 25 listopada 2007 r.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny