Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3478 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o referendum w sprawie przyjęcia projektu flagi Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1.

  1. Na dni 26 lutego, godz. 04:10–1 marca 2009 r., godz. 21:00 zarządza się referendum konsultacyjne w sprawie przyjęcia projektu flagi Terytorium Koronnego, zwane dalej „referendum”. Propozycje poddane pod referendum określa załącznik do rozporządzenia.
  2. Do udziału w referendum są uprawnieni są obywatele sarmaccy zamieszkali na obszarze Terytorium Koronnego w chwili głosowania, zwani dalej „obywatelami”.
  3. Projekt flagi Terytorium Koronnego zostaje przyjęty w systemie pojedynczego głosu przechodniego. Obywatel oddaje głos w referendum, uporządkowując wszystkie propozycje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Art. 2.

Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na głosowanie w referendum Wojewoda Koronny lub upoważniony przez niego członek Rządu Terytorium Koronnego ogłasza wynik referendum, podając do publicznej wiadomości:

  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególne propozycje,
  4. projekt, który został przyjęty w referendum,
  5. wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze raport z obliczania głosów.

Art. 3.

  1. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
PROPOZYCJE FLAGI TERYTORIUM KORONNEGO PODDANE POD REFERENDUM

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny