Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 368 [X]

Grodzisk, dnia 6 kwietnia 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 266

o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych (uchylony)

Na podstawie art. 7 p. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Utworzenie Administracji]

Tworzy się Państwową Administrację Systemów Informatycznych, zwaną dalej „Administracją”.

Art. 2. [Zadania Administracji]

Do zadań Administracji należy:

 1. administrowanie systemami bankowym i informatycznym Księstwa Sarmacji oraz systemem automatycznej gospodarki Księstwa Sarmacji,
 2. opracowywanie i wdrażanie zmian w systemach, o których mowa w p. 1,
 3. wykonywanie prawa Księstwa Sarmacji w zakresie, w jakim jest to uzależnione od dokonywania przewidzianych przez nie zmian w systemach, o których mowa w p. 1.

Art. 3. [Prezes]

 1. Na czele Administracji stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Księcia.
 2. Prezesowi przysługuje wynagrodzenie według rangi A-3.
 3. Zastępcami Prezesa są Wiceprezesi, powoływani i odwoływani przez Księcia na wniosek Prezesa.
 4. Wiceprezesowi przysługuje wynagrodzenie według rangi A-5.

(Art. 3 ust. 3 i 4 dodane Dekretem Księcia Sarmacji nr 429 o zmianie Dekretu o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 10 października 2007 r.)

Art. 4. [Kompetencje Prezesa]

 1. Prezes jest zwierzchnikiem służbowym członków Administracji oraz wykonuje kompetencje ministra właściwego do spraw infrastruktury określone ustawami i dekretami z mocą ustawy; rozporządzenia i zarządzenia Prezesa mogą być uchylane przez Księcia.
 2. Prezes prowadzi ogólnodostępny rejestr prac Administracji. Rejestr zawiera:
  1. wykaz zadań do wykonania — z podaniem terminów,
  2. wykaz zadań wykonanych — z oznaczeniem czasów wykonania i członków Administracji, którzy wykonali zadania.
 3. Wiceprezesi wykonują obowiązki Prezesa w zakresie powierzonym przez Prezesa.

(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Postanowieniem Księcia w sprawie zmiany Dekretu o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 10 kwietnia 2006 r.)

(Art. 4 ust. 3 dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 429 o zmianie Dekretu o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 10 października 2007 r.)

Art. 5. [Członkowie]

 1. Członków Administracji powołuje i odwołuje Prezes.
 2. Członkowi Administracji przysługuje wynagrodzenie według rangi A-4. Wysokość wynagrodzenia określa szczegółowo Prezes, za każdy upływający miesiąc pełnienia funkcji członka Administracji.

Art. 6. [Zmiany obowiązujących przepisów]

 1. W Dekrecie Księcia Sarmacji nr 264 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 15 marca 2006 r. skreśla się art. 5 p. 5 i art. 14.
 2. W Dekrecie Księcia Sarmacji nr 265 o certyfikacie dostępu do serwera i baz danych Księstwa Sarmacji z dnia 3 kwietnia 2006 r. na końcu art. 5 ust. 2 dodaje się po średniku słowa „w przypadku członków Państwowej Administracji Systemów Informatycznych właściwym organem jest Prezes Państwowej Administracji Systemów Informatycznych”.

Art. 7. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą powołania Prezesa.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny