Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3718 [X]

Grodzisk, dnia 6 lipca 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o Rządzie Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Rozporządzenie normuje skład, tryb powoływania i odwoływania oraz kompetencje i zadania Rządu Terytorium Koronnego, zwanego dalej „Rządem”.

Art. 2. [Skład Rządu]

 1. W skład Rządu wchodzą Prezes Rady Ministrów oraz:
  1. Minister Kultury i Opieki Społecznej,
  2. Minister Spraw Wewnętrznych.
 2. W skład Rządu mogą wchodzić wiceministrowie. Zakres kompetencji i zadań wiceministrów określają ich akty powołania.

Art. 3. [Powoływanie i odwoływanie Rządu]

 1. Prezesa Rady Ministrów powołuje i odwołuje Wojewoda Koronny.
 2. Ministrów powołuje i odwołuje Wojewoda Koronny.
 3. Wiceministrów powołują i odwołują ministrowie za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
 4. Członek Rządu, obejmując urząd, składa ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję, że mając zawsze na uwadze pomyślność mieszkańców Terytorium Koronnego będę wypełniał powierzone mi obowiązki (…) wedle swoich najlepszych możliwości”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 5. Po powołaniu rządu przez Wojewodę Koronnego Prezes Rady Ministrów ma 7 dni na uzyskanie wotum zaufania dla siebie i ministrów od Sejmiku Koronnego, wyrażonego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
 6. Jeżeli nie dojdzie do uchwalenia wotum zaufania w tym trybie, Prezes Rady Ministrów podaje rząd do dymisji, a Sejmik Koronny ma 7 dni na znalezienie nowego kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Musi on uzyskać wotum zaufania dla siebie i swoich ministrów wyrażone bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wojewoda Koronny powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.
 7. Jeżeli jednak w poprzednim trybie także nie dojdzie do wybrania Rady Ministrów, inicjatywa powraca do Wojewody Koronnego. Powołuje on w ciągu 7 dni Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków rządu. Sejmik Koronny w ciągu 7 dni od powołania udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
 8. Jeżeli jednak i w tym trybie nie uda się rządowi uzyskać wotum zaufania Sejmiku Koronnego, odwołuje Wojewoda Koronny skraca kadencję Sejmiku Koronnego i zarządza wybory.

Art. 4. [Akty urzędowe]

 1. W celu wykonywania swoich kompetencji i zadań członkowie Rządu mogą wydawać rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia.
 2. Wydanie rozporządzenia, zarządzenia lub postanowienia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 wymaga uprzedniej zgody Prezesa Rady Ministrów.

Art. 5. [Kontrasygnata]

Akty normatywne członków Rządu wymagają do swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6. [Prezes Rady Ministrów]

Prezes Rady Ministrów:

 1. kieruje pracami Rządu i jest przełożonym służbowym jego członków,
 2. powierza dodatkowe zadania członkom Rządu,
 3. wyznacza funkcjonariuszy czasowo pełniących obowiązki członków Rządu,
 4. wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla pozostałych członków Rządu,
 5. w wypadku niedyspozycji Wojewody Koronnego przejmuje jego obowiązki,
 6. porządkuje akty prawne Terytorium Koronnego i jego miejscowości w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 7. [Minister Kultury i Opieki Społecznej]

Minister Kultury i Opieki Społecznej:

 1. inicjuje i organizuje uroczystości oraz przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe i sportowe Terytorium Koronnego,
 2. wspiera naczelników miejscowości w zakresie organizacji komunalnych uroczystości i przedsięwzięć,
 3. w zakresie swojej właściwości bada spełnianie przez miejscowości Terytorium Koronnego kryteriów rankingu miejscowości.
 4. inicjuje i realizuje programy integracyjne i socjalne Terytorium Koronnego,
 5. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Terytorium Koronnego,
 6. inicjuje i realizuje programy integracyjne i socjalne Terytorium Koronnego..

Art. 8. [Minister Spraw Wewnętrznych]

Minister Spraw Wewnętrznych

 1. sprawuje nadzór nad samorządami lokalnymi Terytorium Koronnego
 2. odpowiada za ład i porządek w miejscach publicznych Terytorium Koronnego,
 3. w zakresie określonym zarządzeniem Wojewody Koronnego dysponuje majątkiem Terytorium Koronnego.
 4. zapewnia prowadzenie stron internetowych Terytorium Koronnego,
 5. udziela wsparcia technicznego organom Terytorium Koronnego i jego miejscowości.

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Premier Terytorium Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny