Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiKonstytucja Królestwa Teutonii, poz. 4168 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 kwietnia 2010 r.

Konstytucja Królestwa Teutonii

(uchylony)

Teutoński Maj, dokonany przez najznamienitszych Teutońskich Patriotów, był heroiczną próbą potwierdzenia dokonań i znaczenia Narodu Teutońskiego w wirtualnym świecie. W wyniku represji i ucisków władzy kefaszystowskiej wobec Narodu Teutońskiego, doszło do rozłamu Marchii Teutońskiej i powstania niepodległego i suwerennego Królestwa Nowej Teutonii - państwa nowego typu, zrywającego okowy ucisku i ustanawiającego Naród Teutoński panem własnego losu, jak inne narody w swym suwerennym państwie.

Braterskie więzi oraz wspólna tradycja i historia łącząca mieszkańców obu Krajów Teutońskich nie pozwoliły jednak na tak niszczący rozłam Narodu Teutońskiego, który jedność i niezależność traktował od wieków jako najwyższe wartości. W celu ochrony i wzbogacania dóbr i dziedzictwa narodowego, zapewnienia spokoju wewnętrznego oraz ugruntowania wolności i jedności dla nas i dla naszych potomków, Naród Teutoński uroczyście postanawia zjednoczyć swe ziemie pod wspólnym berłem prawowitego Króla Teutonii i w tym celu uchwala i ustanawia niniejszą konstytucję jako kartę praw zasadniczych Narodu.

Rozdział I
Królestwo Teutonii

Art. 1.

Królestwo Teutonii jest prowincją Księstwa Sarmacji.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 2.

 1. Prawo Królestwa stanowią, w hierarchii ważności:
  1. prawo Księstwa Sarmacji, podług konstytucyjnego porządku,
  2. niniejsza konstytucja i ustawy organiczne,
  3. ustawy oraz dekrety królewskie,
  4. rozporządzenia organów władzy wykonawczej.
 2. Ogólnie uznane zasady i normy prawa stanowią część składową systemu prawnego Królestwa.

Art. 3.

 1. Wszystkie organy władzy publicznej podlegają Konstytucji oraz działają na podstawie i w granicach prawa.
 2. Żaden organ władzy publicznej ani żadna instytucja publiczna nie może realizować celów prywatnych lub sprzecznych z dobrem wspólnym celów grupowych, a także nie może pozostawać poza kontrola konstytucyjnych organów Królestwa.

Art. 4.

(Skreślony)

(Art. 4 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 5.

 1. Stolicą Królestwa jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
 3. Symbole Królestwa określa ustawa.

Art. 6.

 1. Konstytucja Królestwa obowiązuje na całym jego terytorium. Wszelkie akty prawne uchwalane w Królestwie nie mogą pozostawać w sprzeczności z Konstytucją, chyba że ta lub prawo państwowe Księstwa Sarmacji stanowi inaczej.
 2. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty prawne nie opublikowane nie mają zastosowania.

Art. 7.

(Skreślony)

(Art. 7 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 8.

(Skreślony)

(Art. 8 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 9.

Bojownicy o Teutonizm otoczeni są powszechnym szacunkiem Narodu.

Rozdział II
Król Teutonii

Art. 10.

 1. Król Teutonii jest jest panem ziemi, w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji, a tym samym najwyższym przedstawicielem Królestwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantem ciągłości władzy.
 2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 3. Król wykonuje swoje kompetencje na zasadach określonych w prawie.

Art. 11.

 1. Król nie może przyjąć żadnej innej korony lub rządu bez zgody Senatu.
 2. Na czas swojej nieobecności Król mianuje Regenta, który przejmuj jego obowiązki. Szczegóły dotyczące powoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa ustawa.

Art. 12.

 1. Król:
  1. reprezentuje Królestwo Teutonii,
  2. powołuje i odwołuje urzędników Królestwa,
  3. wydaje dekrety królewskie,
  4. podpisuje i zarządza ogłoszenie albo odmawia podpisania i zarządzenia ogłoszenia ustawy,
  5. (Skreślony)
  6. nadaje ordery i odznaczenia jemu zastrzeżone,
  7. (Skreślony)
  8. na zasadach określonych w Konstytucji wydaje marginalia.
 2. Akty urzędowe króla, z wyjątkiem dotyczących spraw określonych w ust. 1 wymagają kontrasygnaty Lorda Koadiutatora, który przez złożenie podpisu przyjmuje odpowiedzialność za akt wobec Senatu. Gdyby Lord Koadiutator nie był powołany kontrasygnaty dokonuje Marszałek Senatu.

(Art. 12 ust. 1 pkt 5 i 7 skreślone Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 13.

Król kieruje sprawami Królestwa niezastrzeżonymi innym organom władzy.

Art. 14.

(Skreślony)

(Art. 14 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 15.

 1. Król w zakresie wykonywania swoich kompetencji ustawodawczych wydaje dekrety królewskie.
 2. Dekrety królewskie mają moc powszechnie obowiązującą na całym terytorium Królestwa.

Art. 16.

 1. Korona królewska jest dożywotnia i elekcyjna w Cesarsko-Królewskim Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowym.
 2. Ilekroć w niniejszej Konstytucji mowa jest o Królu Teutonii należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii wybranego spośród osób niebędących członkami Cesarsko-Królewskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
 3. Wyboru Króla lub Namiestnika Królestwa Teutonii dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić jedynie obywatele sarmaccy będący mieszkańcami Królestwa Teutonii.
 4. Szczegóły dotyczące wyboru elektorów oraz zasady obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
 5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia rządów przez elekta.

(Art. 16 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 17.

 1. Opróżnienie Tronu następuje wskutek śmierci Króla, zrzeczenia się przezeń Tronu lub przesłanek powodujących utratę urzędu pana ziemi.
 2. W razie, gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez królewskiego następcę, zastępuje go Lord Koadiutator. Gdyby urząd Lorda Koadiutatora był nie obsadzony, króla zastępuje Marszałek Senatu. Gdyby urząd Marszałka Senatu również był nieobsadzony, króla zastępuje obywatel sarmacki będący mieszkańcem Królestwa Teutonii, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

(Art. 17 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Rozdział III
Władza wykonawcza

Art. 18.

 1. Władzę wykonawczą w Królestwie wraz z Królem wykonują powołani przezeń urzędnicy Królestwa.
 2. Tryb tworzenia, znoszenia urzędów Królestwa, a także tryb powoływania i odwoływania ich kierowników określa ustawa.

Art. 19.

 1. Król może powołać Lorda Koadiutora właściwego do spraw koordynowania i kierowania władzą wykonawczą w zakresie przez Króla określonym.
 2. Król przekazuje Lordowi Koadiutatorowi konstytucyjne kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków.
 3. Lord Koadiutator może zostać w każdej chwili przez Króla odwołany.

Art. 20.

 1. Senat w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad działalnością władzy wykonawczej, może zażądać ustąpienia Lorda Koadiutatora, wskazując imiennie kandydata na jego miejsce.
 2. Jeżeli za wnioskiem wypowie się Senat bezwzględna większością głosów, Król odwoła Lorda Koadiutatora.
 3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do innych urzędników Królestwa.

Art. 21.

 1. Kierownicy centralnych urzędów Królestwa na podstawie Konstytucji, ustaw organicznych, ustaw i dekretów królewskich, w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
 2. Król może uchylić rozporządzenie wydane przez organy władzy wykonawczej.

Art. 22.

Przedstawiciele władzy wykonawczej, inni od Króla, mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

Rozdział IV
Władza ustawodawcza

Art. 23.

 1. Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.
 2. (Skreślony)

(Art. 23 ust. 2 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 24.

 1. W skład Senatu wchodzą, jako senatorzy, naczelnicy miejscowości teutońskich, z zastrzeżeniem przepisu art. 25. Senatorem może być wyłącznie obywatel sarmacki będący mieszkańcem Królestwa Teutonii.
 2. Senat podejmuje decyzje przy obecności co najmniej 3 senatorów.
 3. Powoływanie i odwoływanie naczelników miejscowości w okresie od zwołania Senatu na sesję lub złożenia wniosku w tej sprawie do zamknięcia sesji Senatu jest zakazane.

(Art. 24 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 dodany Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 25.

Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim. Inne przypadki niepołączalności może określić ustawa.

Art. 26.

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek, wybierany przez senatorów w drodze uchwały. Wybór Marszałka przeprowadza Król.
 2. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Marszałka, Król wyznacza jego zastępcę.

Art. 26a.

 1. Senat obraduje na sesjach.
 2. Marszałek Senatu zwołuje Senat na sesję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla lub co najmniej jednej trzeciej senatorów. Postanowienie w sprawie zwołania Senatu na sesję określa jej przedmiot.
 3. Marszałek Senatu zamyka sesję Senatu po wyczerpaniu jej przedmiotu lub na wniosek Senatu.

(Art. 26a dodany Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 27.

 1. Senat przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
 2. Projekty ustaw organicznych Senat przyjmuje jednogłośnie.

Art. 28.

Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Królowi i senatorom.

Art. 29.

 1. Uchwaloną ustawę organiczną lub ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi.
 2. Król podpisuje ustawę w terminie czternastu dni od przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
 3. Król podpisuje ustawę organiczną niezwłocznie. Postanowień ust. 4. nie stosuje się.
 4. Król może w terminie czternastu dni od dnia przekazania ustawy przez Marszałka Senatu odmówić jej podpisania, jeśli groziłoby to naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.

Art. 30.

 1. Dekrety królewskie mają moc ustawy i będą z powołaniem się na Konstytucję ogłaszane.
 2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Króla, wydanym w sposób Konstytucją przewidziany.

Rozdział V
Władza sądownicza

Art. 31.

(Skreślony)

(Art. 31 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 32.

(Skreślony)

(Art. 32 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 33.

(Skreślony)

(Art. 33 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Art. 34.

(Skreślony)

(Art. 34 skreślony Dekretem Namiestnika Królestwa Teutonii o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 12 stycznia 2012 r.)

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Art. 35.

Konstytucja wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2010 roku.

Art. 36.

Z dniem wejścia w życie Konstytucji traci moc Tymczasowa Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 7 czerwca 2009 r.

Art. 37.

Senat może zmienić niniejszą konstytucję, za zgodą Króla, wolą dwóch trzecich spośród wszystkich senatorów Królestwa Teutonii.

(—) Łukasz August,
Król Teutonii

(—) Piotr diuk Khand,
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny