Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 4993 [X]

Grodzisk, dnia 11 grudnia 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 146

o prefektach

Art. 1. [Prefekt]

 1. Prefekt jest oskarżycielem publicznym.
 2. Prefekt zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych, wymierza kary za wykroczenia oraz stosuje środki zapobiegawcze.

Art. 2. [Właściwość terytorialna]

(Skreślony)

(Art. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

Art. 3. [Powoływanie prefektów]

 1. Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Kanclerz w drodze postanowienia.
 2. Prefektów, w liczbie nie większej niż dwóch, powołuje i odwołuje Prefekt Generalny. Prefekt Generalny, w terminie do siedmiu dni od dnia wyboru, powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego.
 3. Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 4.
 4. Prefekci zastępują Prefekta Generalnego w zakresie ustalonego przez Prefekta Generalnego podziału obowiązków.
 5. Prefektem może być obywatel sarmacki, który nie sprawuje funkcji asesora Trybunału Koronnego oraz nie został skazany za przestępstwo.
 6. Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, wyboru na asesora Trybunału Koronnego albo skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Utratę funkcji stwierdza Prefekt Generalny, w drodze postanowienia.

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, ust. 3 dodany, a numeracja ust. 4 i 5 zmieniona Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

(Art. 3 ust. 1, 2, 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 299 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 6 października 2016 r.)

(Art. 3 ust. 1 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

(Art. 3 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 357 o zmianie wymogów wobec niektórych funkcjonariuszy publicznych z dnia 2 marca 2019 r.)

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o wyborze Prefekta Generalnego przez Sejm z dnia 12 października 2019 r.)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 362 o zmianie Ustawy o prefektach)

(Art. 3 ust. 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

Art. 3a. [Wybór i odwołanie Prefekta Generalnego]

(Skreślony)

(Art. 3a dodany Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o wyborze Prefekta Generalnego przez Sejm z dnia 12 października 2019 r.)

(Art. 3a skreślony Ustawą Sejmu nr 362 o zmianie Ustawy o prefektach)

Art. 3b. [Zastępowanie Prefekta Generalnego przez Kanclerza]

Kanclerz może dokonać dowolnej czynności urzędowej należącej do właściwości Prefekta Generalnego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

(Art. 3b dodany Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o wyborze Prefekta Generalnego przez Sejm z dnia 12 października 2019 r.)

Art. 4. [Wykroczenia]

(skreślony)

(Art. 4. skreślony Ustawą Konstytucyjną z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisami wprowadzającymi kodeks postępowania sądowego)

Art. 5. [Wymierzanie kar przez prefekta]

 1. Prefekt wymierza kary za czyny zabronione z art. 44 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości.
 2. Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.

(Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

(Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 278 o zmianie zmianie niektórych ustaw z dnia 26 lutego 2016 r.)

(Art. 5. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisami wprowadzającymi kodeks postępowania sądowego)

Art. 6. [Zatrzymanie]

 1. Środkiem zapobiegawczym stosowanym przez prefekta jest zatrzymanie.
 2. Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem.
 3. Niezwłocznie po zatrzymaniu prefekt wnosi akt oskarżenia, informując w nim sąd o zatrzymaniu; przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wniosku o wydalenie cudzoziemca.
 4. Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Trybunału Koronnego.
 5. Do zatrzymania stosuje się odpowiednio przepisy o karze więzienia. W przypadku wyroku skazującego, sąd zalicza czas zatrzymania w poczet kary.
 6. W przypadkach niecierpiących zwłoki zatrzymania może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.

(Art. 6 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

(Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 278 o zmianie zmianie niektórych ustaw z dnia 26 lutego 2016 r.)

(Art. 6. ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisami wprowadzającymi kodeks postępowania sądowego)

(Art. 6 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 299 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 6 października 2016 r.) 

Art. 7. [Czynności porządkowe]

 1. Prefekt jest uprawniony do wszystkich działań faktycznych zwyczajowo wchodzących w zakres czynności porządkowych właściwych dla danego środka komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie podejmowaniu działań w nim określonych przez innych funkcjonariuszy publicznych.
 2. Usunięcie przez prefekta istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może nastąpić w przypadku wymierzenia kary za popełnienie wykroczenia lub wniesienia aktu oskarżenia. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi. W przypadkach mniejszej wagi prefekt może odstąpić od wymierzenia kary lub wniesienia aktu oskarżenia.
 3. W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, prefekt może podjąć czynności określone w ust. 2 na wniosek pokrzywdzonego, po wniesieniu przez niego aktu oskarżenia. Jednakże, przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje w przypadku przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego z uwagi na interes społeczny.
 4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, usunięcia istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego. W przypadku uznania podjętych czynności za bezzasadne, Prefekt Generalny przywraca stan poprzedni.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 228 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 19 sierpnia 2014 r.)

Art. 7a. [Ochrona danych osobowych i wizerunku]

 1. Prefekt, na żądanie wnioskodawcy, usuwa z miejsca publicznego dane osobowe umożliwiające realną identyfikację lub realny wizerunek wnioskodawcy. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi.
 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki czynności określone w ust. 1 może podjąć każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.

(Art. 7a dodany Ustawą Sejmu nr 162 o ochronie danych osobowych i wizerunku z dnia 6 września 2012 r.)

Art. 7b. [Tymczasowy zakaz zbliżania się]

 1. Prefekt może postanowić o tymczasowym zakazie zbliżania się do siebie dwóch osób, z przyczyn określonych w art. 12 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.
 2. Postanowienie w sprawie tymczasowego zakazu zbliżania się wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości. Prefekt niezwłocznie zawiadamia strony oraz sąd o wydaniu postanowienia. Postanowienie w sprawie tymczasowego zakazu zbliżania się podlega zatwierdzeniu przez sąd. Sąd, zatwierdzając postanowienie, orzeka zakaz na zasadach określonych w Kodeksie Sprawiedliwości.

(Art. 7b dodany Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

Art. 7c. [Prawo Rzeczypospolitej Polskiej]

 1. Prefekt może postanowić o usunięciu istotnych elementów unikalnej wypowiedzi w przypadku podejrzenia jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej niewyczerpującymi znamion czynów zabronionych określonych w sarmackiej ustawie karnej. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi.
 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki czynności określoną w ust. 1 może podjąć każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.

(Art. 7c dodany Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

Art. 7d. [Dobrowolne osadzenie w więzieniu]

 1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o osadzeniu w więzieniu, na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 7 dni.
 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki osadzenia może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.
 3. Do dobrowolnie osadzonego w więzieniu nie stosuje się przepisów art. 40 ust. 1 pkt 8–9 Kodeksu Sprawiedliwości.

(Art. 7d dodany Ustawą Sejmu nr 197 o dobrowolnym osadzeniu w więzieniu z dnia 15 listopada 2013 r.)

Art. 7e. [Licytacja znaczków]

 1. Jeżeli wykonanie wobec mieszkańca prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych, Prefekt Generalny może postanowić o licytacji znaczków mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Licytację przeprowadza prefekt za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu.
 3. Przed dokonaniem licytacji, o której mowa w ust. 2., Prefekt Generalny wzywa mieszkańca do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w oznaczonym terminie nie krótszym niż 72 godziny. Licytacja jest dopuszczalna po bezskutecznym upływie tego terminu. Przepisu ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.

(Art. 7e dodany Ustawą Sejmu nr 207 o zmianie ustawy sejmu nr 146 o prefektach z dnia 29 stycznia 2014 r.)

(Art. 7e w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 299 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 6 października 2016 r.)

Art. 7f. [Zmiana danych osobowych i wizerunku]

Prefekt może dokonać zmiany obraźliwego, wyzywającego albo poniżającego imienia i nazwiska, pseudonimu, awatara lub podpisu w miejscu publicznym.

(Art. 7f dodany Ustawą Sejmu nr 236 o zmianie danych osobowych przez prefektów z dnia 10 stycznia 2015 r.)

Art. 8 [komunikator internetowy]


1. Przedstawiciele sarmackiego komunikatora internetowego, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na serwerze, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do komunikatora internetowego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości.
3. Książę, w drodze rozporządzenia, wskazuje aktualnie używany komunikator internetowy oraz ustala zasady nadania dostępów i uprawnień.

(Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 367 o zmianie niektórych ustaw pod kątem sarmackich komunikatorów internetowych

z dnia 7 kwietnia 2020 r.)

Art. 9. [Cudzoziemcy]

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego z innych powodów, niż jego utrata w wyniku nieobecności w systemie informatycznym.
 2. Książę może, na umotywowany wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Koronnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji z zastrzeżeniem, że od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.
 5. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o wydaleniu, wobec wydalanego stosuje się odpowiednio przepisy o zatrzymaniu.
 6. Do cudzoziemca, w stosunku do którego wydano decyzję w sprawie wydalenia, stosuje się odpowiednio przepisy o karze więzienia.
 7. Treść odwołania oraz wypowiedzi wydalonego cudzoziemca w Sejmie podlegają każdorazowej, uprzedniej akceptacji Marszałka Sejmu.
 8. Wydalenie jest dożywotnie. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydalenia, do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.

(Art. 9 ust. 3 dodany, a ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 150 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 238 o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia z dnia 11 stycznia 2015 r.)

(Art. 9. ust. 1., 2. i 4. w brzmieniu ustalonym ustawą Sejmu nr 249 o zmianie przepisów o cudzoziemcach z dnia 21 czerwca 2015 r.)

(Art. 9. ust. 2, 3 i ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 316 o nowelizacji ustawy o prefektach z dnia 29 stycznia 2017 r.)

Art. 9a. [Biuro Analizy Nadużyć]

(Skreślony)

(Art. 9a dodany Ustawą Sejmu nr 153 o Biurze Analizy Nadużyć z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

(Art. 9a skreślony Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

Art. 9b. [Zamrożenie majątku]

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego, Prefekt Generalny jest uprawniony do podjęcia lub wydania innemu organowi władzy publicznej polecenia podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści.
 2. (Skreślony)
 3. Na postanowienie Prefekta Generalnego przysługuje skarga do sądu.

(Art. 9b dodany Ustawą Sejmu nr 153 o Biurze Analizy Nadużyć z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

(Art. 9b ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 186 o zmianie Ustawy o prefektach z dnia 2 października 2013 r.)

Art. 9c. [Brak obowiązku publikacji]

Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 5–8 oraz 9b.

(Art. 9c dodany Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia głoszenia.
 2. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. W art. 12 ust. 1 słowa „Sąd Najwyższy” zastępuje się słowem „sąd”;
  2. Skreśla się art. 14–22[1].

[1]Art. 14: "1. Prefekt jest oskarżycielem publicznym i zaskarża niezgodne z prawem decyzje administracyjne. 2. Prefekt zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych oraz wymierza kary za wykroczenia. Szczegóły określa rozporządzenie. 3. Prefekt może stosować środki zapobiegawcze wobec podejrzanych."

Art. 15: "1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 14 ust. 2 na terenie właściwej prowincji. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 14 ust. 2 w pozostałych przypadkach oraz w odniesieniu do prowincji, dla których nie powołano właściwych prefektów. 3. Prowincjonalnym miejscem publicznym jest oficjalny dział prowincji na Forum Centralnym."

Art. 16: "1. Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Kanclerza. 2. Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji. 3. Prefekci zastępują Prefekta Generalnego w zakresie ustalonego przez Prefekta Generalnego podziału obowiązków. 4. Przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio do prefektów."

Art. 17: "1. Prefekt, obejmując urząd, składa publiczne ślubowanie według roty „Ślubuję uroczyście jako (nazwa funkcji) służyć wiernie Państwu, chronić porządek publiczny i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej. 2. Niezłożenie ślubowania w terminie siedmiu dni od dnia powołania jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji."

Art. 18: "1. Wykroczenia i kary za ich popełnienie określają: 1) art. 44 — dla ogólnosarmackich miejsc publicznych, 2) ustawy prowincji, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 — dla prowincjonalnych miejsc publicznych. 2. Art. 44 stosuje się do prowincjonalnego miejsca publicznego jeżeli prowincja nie przyjęła ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2."

Art. 19: "1. Prefekt może wymierzyć za popełnienie wykroczenia karę do siedmiu dni więzienia oraz karę dodatkową grzywny. 2. Jeżeli wymierzono karę za popełnienie wykroczenia w miejscu publicznym prowincji, grzywnę wymierza się na jej rzecz. W pozostałych przypadkach grzywnę wymierza się na rzecz Korony. 3. Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości; publikacja w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie jest wymagana. 4. Osoba ukarana na podstawie niniejszego artykułu może, w czasie odbywania kary, odwołać się do Sądu Najwyższego od postanowienia prefekta."

Art. 20 "1. Środkami zapobiegawczymi stosowanymi przez Prefekta są: 1) zakaz wypowiadania się w miejscach publicznym, 2) ograniczenie lub zablokowanie dostępu do systemów informatycznych Księstwa Sarmacji, 3) przeniesienie treści potencjalnie naruszających dobra osobiste do niejawnego miejsca. 2. Zastosowanie środka zapobiegawczego wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości; publikacja w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie jest wymagana. 3. Środki zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1 nakłada się poprzez indywidualne postanowienie. 4. Środki zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, można nałożyć na czas określony, nie dłuższy niż 72 godziny. 5. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nakłada się do czasu postanowienia właściwego sądu kończącego sprawę lub na czas nie dłuższy niż 72 godziny, jeśli nie zostanie w tym czasie złożony akt oskarżenia dotyczący treści, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Zastosowanie środka zapobiegawczego wymienionego w ust. 1 pkt 3 nie może naruszać prawa obywatela do obrony i dostępu do akt sprawy. 6. Osoba skarżąca drugą osobę na podstawie art. 43 ust. 1 może zwrócić się do Prefekta Generalnego o zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Ust. 5 stosuje się odpowiednio."

Art. 21: "1. Przedstawiciele sarmackiego czatu, na zasadach przez siebie określonych zapewniają ochronę spokoju i porządek na czacie, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach. 2. Przepisów określonych w art. 18 nie stosuje się do sarmackiego czatu."

Art. 22: "1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego. 2. Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny. 3. Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o banicji."

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny