Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5176 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 147

o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw

Art. 1. [Ustawa o Dzienniku Praw]

Art. 1 ust. 2[1] Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie „Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej”.

Art. 2. [Dekret o symbolach Księstwa Sarmacji]

 1. W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. dodaje się art. 14a o tytule „Święta i uroczystości państwowe”, w brzmieniu:
  Świętami i uroczystościami państwowymi są:
  1)  urodziny Księcia,
  2)  25 lutego — rocznica powstania Gellonii i Starosarmacji,
  3)  12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
  4)  25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
  5)  25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
  6)  29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
  7)  8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 112 o świętach i uroczystościach państwowych z dnia 18 października 2010 r.

Art. 3. [Dekret o tytułach zawodowych]

Traci moc Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 511 o tytułach zawodowych oraz stopniu naukowym i tytule naukowym z dnia 13 listopada 2008 r.

Art. 4. [Regulamin Sejmu]

Na końcu art. 8 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się zdanie „Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.

Art. 5. [Kodeks Sprawiedliwości]

Art. 29 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r.[2] otrzymuje brzmienie:

 1. Odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Odbywający karę więzienia obywatel sarmacki może głosować w wyborach i referendach.
 3. Odbywający karę więzienia poseł może głosować w Sejmie. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do innych funkcji publicznych pochodzących z wyboru powszechnego.
 4. Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych innych niż funkcja posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do ukaranego lub skazanego za wykroczenie albo ukaranego karą porządkową.
 5. Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych — za wyjątkiem wniosku o zwolnienie z odbycia reszty kary, chociażby przez pełnomocnika. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.

Art. 6. [Ustawa o Sądzie Koronnym]

W Ustawie Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1[3] otrzymuje brzmienie „Asesorów powołuje Książę za zgodą Sejmu, na trzymiesięczną kadencję. Jednakże, asesorzy zachowują swoje kompetencje do czasu rozpatrzenia spraw, do których zostali wyznaczeni”;
 2. Art. 3 ust. 2[4] otrzymuje brzmienie „Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, powierza jednemu z asesorów funkcję Pierwszego Asesora”;
 3. Art. 6 ust. 1[5] otrzymuje brzmienie „Książę (Pierwszy Asesor), nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający, w tym jego przewodniczącego. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”;
 4. Art. 6 ust. 2[6] otrzymuje brzmienie „Rozprawą, o ile postanowił o jej przeprowadzeniu, kieruje przewodniczący składu orzekającego według własnego uznania, dążąc do należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy”;
 5. Art. 7 ust. 4[7] otrzymuje brzmienie „Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia”;
 6. Dodaje się art. 7a o tytule „Zmiana składu orzekającego”, w brzmieniu: „Książę (Pierwszy Asesor) może postanowić o zmianie składu orzekającego, z uzasadnionej przyczyny. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.

Art. 7. [Ustawa o prefektach]

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 6 ust. 4[8] otrzymuje brzmienie „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Księcia (Pierwszego Asesora) lub Kanclerza”;
 2. Art. 8 ust. 2[9] otrzymuje brzmienie „Do czata sarmackiego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości”.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

_____________________________

 1. „Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne, chyba że ustawa stanowi wyraźnie inaczej”.
 2. „1. Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary. 2. Skazanemu na karę więzienia, z zastrzeżeniem ust. 4., umożliwia się wypowiadanie w wydzielonym dziale forum, widocznym wyłącznie dla skazanych oraz dla Księcia, kanclerza, sędziów Sądu Najwyższego, prefektów oraz dla innych, których uprawnienia zostały nadane faktycznymi działaniami Księcia lub kanclerza w zakresie zarządzania systemem Forum Centralnego (forum więzienia). 3. Skazanemu, jeżeli właściwości systemu informatycznego na to pozwalają, umożliwia się korzystanie z poczty wewnętrznej. 4. Książę na wniosek Prefekta Generalnego, Kanclerza lub przewodniczącego składu orzekającego w jakiejkolwiek sprawie, może postanowić o zakazie wypowiadania się skazanego na forum więzienia lub korzystania z poczty wewnętrznej. Jeżeli ustawa uzależnia prawa skazanego od wypowiedzi na forum więzienia, skazany wobec którego postanowiono o zakazie, korzysta z poczty wewnętrznej, a gdyby i to było uniemożliwione kieruje pismo na ręce księcia, na jego oficjalny adres poczty elektronicznej. 5. Skazany na karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, chociażby przez pełnomocnika. W imieniu skazanego prywatne akty oskarżenia może wnosić Prefekt Generalny, na wniosek skazanego złożony na forum więzienia, jeżeli uzna, iż wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę wniesienia prywatnego aktu oskarżenia albo brak rozpoznania wniosku w terminie 7 dni od jego wniesienia przysługuje zażalenie do Księcia. Zażalenie składa się na forum więzienia. 6. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do pozwów cywilnych. 7. Skazanemu na karę więzienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, zapewnia się możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych. Przewodniczący składu orzekającego może, jeżeli uzna, iż wymaga tego ochrona prawidłowego procedowania, wydalić oskarżonego z sali rozpraw. 8. Posłowi odbywającemu karę więzienia zapewnia się możliwość uczestniczenia w pracach Sejmu. 9. Przepisu ust. 1 zd. 2 nie stosuje się do skazanego za wykroczenie”.
 3. „Asesorów powołuje Książę za zgodą Sejmu, na czas jego kadencji. Jednakże, asesorzy zachowują swoje kompetencje do czasu rozpatrzenia spraw, do których zostali wyznaczeni”.
 4. „Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, niezwłocznie po przyjęciu przez Sejm uchwały, o której mowa w art. 2 ust. 1, powierza jednemu z asesorów funkcję Pierwszego Asesora”.
 5. „Książę (Pierwszy Asesor), nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający — w tym jego przewodniczącego — oraz postanawia w przedmiocie przeprowadzenia rozprawy. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.
 6. „Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego według własnego uznania, dążąc do należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy”.
 7. „Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku przewodniczący składu orzekającego lub Książę (Pierwszy Asesor) dokonuje jego publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji”.
 8. „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie albo na polecenie Księcia (Pierwszego Asesora) lub Kanclerza”.
 9. „Przepisów prawa wykroczeń nie stosuje się na czacie sarmackim”.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny