Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiKonstytucja Królestwa Teutonii, poz. 5202 [X]

Srebrny Róg, dnia 19 marca 2012 r.

Konstytucja Królestwa Teutonii

(uchylony)

My, Naród Teutoński posileni doświadczeniem naszych przodków, ich błędów i przestróg historii, pomni poświęceń i walki o jedność Ojczyzny, stając dumnie pod Królewskim sztandarem poprzysięgamy nigdy nie wznieść ręki w bratobójczej walce, lecz ramię w ramię stanąć przeciwko wszelkim zagrożeniom teraźniejszym i przyszłym, a w słusznej obronie odwiecznych wartości i uświęconej ziemi Teutońskiej, aż po kres czasów nie ustawać. Przeto w trosce o dobrobyt Królestwa i potomności, wierni duchowi teutonizmu i rojalizmu, zapisując kolejną kartę w dziejach naszych, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako kartę praw zasadniczych Narodu.

 

Rozdział I
Królestwo Teutonii

Artykuł 1

Królestwo Teutonii jest prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2

Prawo Królestwa stanowią, w hierarchii ważności:
1) prawo Księstwa Sarmacji,
2) niniejsza Konstytucja,
3) Dekrety Królewskie i Ustawy Senatu,
4) rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
5) akty prawa miejscowego,
6) normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 3

1. Stolicą Królestwa jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa określa ustawa.

Artykuł 4

Konstytucja i prawa Królestwa Teutonii obowiązują na całym jego terytorium. Wszelkie akty prawne uchwalane w Królestwie nie mogą pozostawać w sprzeczności z Konstytucją.

Artykuł 5

1. Król prowadzi jawny rejestr obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo Teutonii, zwanych dalej obywatelami teutońskimi.
2. Kryteria umożliwiające wpis do rejestru oraz tryb postępowania określa ustawa.
3. Wykreślenie z rejestruje następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku:
1) utraty obywatelstwa sarmackiego,
2) opuszczenia Królestwa Teutonii.
4. Królestwo Teutonii może uzależnić korzystanie z pełni praw publicznych, a w szczególności dostęp do pełnienia funkcji publicznych od wpisu do rejestru.

Rozdział II
Król Teutonii

Artykuł 6

1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 7

Król w szczególności:
1) reprezentuje Królestwo Teutonii,
2) powołuje i odwołuje urzędników Królestwa,
3) wydaje Dekrety Królewskie,
4) podpisuje lub odmawia podpisania ustaw,
5) nadaje ordery i odznaczenia jemu zastrzeżone.

Artykuł 8

Król wykonuje kompetencje niezastrzeżone innym organom władzy.

Artykuł 9

Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki. Szczegóły dotyczące powoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa Dekret Królewski.

Artykuł 10

1. Król w zakresie wykonywania swoich kompetencji ustawodawczych wydaje Dekrety Królewskie.
2. Dekrety Królewskie mają moc powszechnie obowiązującą na całym terytorium Królestwa.
3. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Królewskim.

Artykuł 11

1. Tron królewski jest dożywotni i elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
1) śmierci Króla,
2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
3) nieprzerwanego, umyślnego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż cztery miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opróżnienie tronu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie następuje, jeżeli Król powołał Regenta.
4. Opróżnienie tronu królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
5. W razie, gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Marszałek Senatu. Gdyby urząd Marszałka Senatu był nieobsadzony, Króla zastępuje obywatel teutoński, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 12

1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić jedynie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące wyboru elektorów oraz zasady obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia rządów przez Sukcesora.

Rozdział III
Władza wykonawcza

Artykuł 13

1. Władzę wykonawczą w Królestwie wraz z Królem wykonują powołani przezeń urzędnicy Królestwa.
2. Tryb tworzenia, znoszenia urzędów Królestwa, a także tryb powoływania i odwoływania ich kierowników określa ustawa.

Artykuł 14

1. Król może powołać Lorda Koadiutora właściwego do spraw koordynowania i kierowania władzą wykonawczą w zakresie przez Króla określonym.
2. Król przekazuje Lordowi Koadiutorowi kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków.
3. Lord Koadiutor może zostać w każdej chwili przez Króla odwołany.

Artykuł 15

1. Senat w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad działalnością władzy wykonawczej, może wystąpić z wnioskiem do Króla o odwołanie Lorda Koadiutora, wskazując imiennie kandydata na jego miejsce.
2. Uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Lorda Koadiutora Senat przyjmuje większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy Senatorów.
3. Jeżeli Senat ustawę o której mowa w ust. 2 przyjmie, Król odwołuje Lorda Koadiutora.
4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych urzędników Królestwa.

Artykuł 16

1. Kierownicy centralnych urzędów Królestwa na podstawie Konstytucji, ustaw i dekretów królewskich, wydają rozporządzenia.
2. Król może uchylić rozporządzenie wydane przez podmioty określone w ust 1.

Artykuł 17

Przedstawiciele władzy wykonawczej, mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

Rozdział IV
Władza ustawodawcza

Artykuł 18

Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 19

W skład Senatu, jako Senatorzy wchodzą wszyscy aktywni w rozumieniu odrębnych przepisów prawa obywatele teutońscy zamieszkujący Królestwo Teutonii.

(Artykuł w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2013 o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii)

Artykuł 20

1. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.

Artykuł 21

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek, wybierany przez senatorów na sześciomiesięczną kadencję - w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Wybór Marszałka przeprowadza Król.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałka, pełniącego obowiązki podczas jego nieobecności.
3. W razie niemożności prawidłowego pełnienia funkcji przez Marszałka, Król wyznacza jego zastępcę.

(Artykuł w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2013 o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii)

Artykuł 22

1. Senat obraduje na sesjach.
2. Marszałek Senatu zwołuje Senat na sesję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla lub co najmniej jednej trzeciej senatorów. Postanowienie w sprawie zwołania Senatu na sesję określa jej przedmiot.
3. Marszałek Senatu zamyka sesję Senatu niezwłocznie po wyczerpaniu jej przedmiotu lub na wniosek Senatu.

Artykuł 23

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi i Senatorom.
2. Senat przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przedkłada Królowi do podpisu.
4. Król podpisuje ustawę w terminie czternastu dni od przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
5. Król może odmówić jej podpisania, w terminie czternastu dni od dnia przedłożenia ustawy do podpisu - jeśli groziłoby to uzasadnionym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.

(Artykuł w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2013 o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii)

Rozdział V
Przepisy Końcowe

Artykuł 24

Królem zostaje dotychczasowy Namiestnik Królestwa Teutonii Michael von Lichtenstein.

Artykuł 25

Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 09 kwietnia 2010 r.

Artykuł 26

Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona, za zgodą Króla, przez Senat, bezwzględną większością głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.

Artykuł 27

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny