Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Kasztelania CzarnoleskaRozporządzenia i postanowienia Kasztelana, poz. 5230 [X]

Czarnolas, dnia 29 marca 2012 r.

Statut Miasta Czarnolasu

W imię Boga Wszechmogącego!

Ja, Jakub Bakonyi, z woli Czarnolesian Kasztelan Czarnoleski, w uznaniu Proklamacji Czarnoleskiej o odbudowie miasta z dnia 9 listopada Roku Pańskiego 2011, oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż kierując się dobrem i troską o Miasto Nasze, postanowiłem nadać niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Mieście Czarnolas.

Art. 1.

 1. Miasto Czarnolas jest miejscowością prywatną Księstwa Sarmacji, będącą samorządną wspólnotą wszystkich jej mieszkańców — Czarnolesian, utworzoną w ramach ordynacji rodowej — Kasztelanii Czarnoleskiej.
 2. Władzę w Mieście Czarnolas sprawuje jego właściciel, Kasztelan Czarnoleski — JAKUB BAKONYI.

Art. 2.

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.

Art. 3.

 1. Prawo Miasta Czarnolasu stanowią w hierarchii: prawo państwowe, niniejszy statut, rozporządzenia.
 2. Miasto Czarnolas obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju, uwzględniającego jego granice historyczne.
 3. Miasto Czarnolas przynależy do prowincji Gellonia i Starosarmacja.

Art. 4.

 1. Herbem Miasta Czarnolasu jest: "w polu czerwonym pod głowicą srebrną z labrami czerwonymi, podbitymi złotem wielka litera >>M<< złota, zwieńczona takimż krzyżem łacińskim; w klejnocie nad koroną szlachecką złotą pięć piór strusich srebrnych".
 2. Flagą Miasta Czarnolasu jest: "na tkaninie czerwono—złotej podzielonej dwudzielnie w słup umieszczone centralnie godło — podzielona dwudzielnie w słup złoto—czerwona wielka litera >>M<< zwieńczona pośrodku krzyżem łacińskim; tkanina wysoka i szeroka w stosunku 2:3".
 3. Patronem Miasta Czarnolasu jest Św. Krzysztof.

Art. 5.

 1. Kasztelan Czarnoleski jest jednocześnie organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Czarnolasu. Kasztelan sprawuje swoją władzę poprzez rozporządzenia i postanowienia.
 2. Kasztelan w szczególności:
  1. reprezentuje Miasto na zewnątrz i chroni jego interesów,
  2. finansuje działalność Miasta,
  3. gospodaruje mieniem i środkami finansowymi Miasta,
  4. określa główne kierunki polityki Miasta i  zapewnia jej wykonywanie,
  5. określa główne kierunki narracji w Mieście i zatwierdza wszelkie jej zmiany,
  6. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych oraz tworzy programy socjalne i lojalnościowe dla mieszkańców,
  7. ustanawia i znosi organy administracji Miasta Czarnolasu oraz określa ich kompetencje,
  8. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Czarnolasu, określa ich kompetencje oraz wynagrodzenie,
  9. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Czarnolasu,
  10. wykonuje kompetencje nieobsadzonych organów administracji,
  11. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.

Art. 6.

 1. Rada Kasztelańska jest jednostką organizacyjną władzy w Mieście Czarnolas.
 2. W skład Rady Kasztelańskiej wchodzą powoływani i odwoływani przez Kasztelana Podkasztelani.
 3. Podkasztelani wykonują kompetencje Kasztelana z jego wyraźnego upoważnienia, w szczególności podczas jego nieobecności.

Art. 7.

 1. Zmiana władzy w Mieście Czarnolas może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Kasztelana Czarnoleskiego.
 2. Władza może zostać przekazana poprzez:
  1. dziedziczenie, w zgodzie z tradycją ordynacji rodowych lub bez ich uwzględnienia,
  2. wyznaczenie następcy
  3. zarządzenie wyborów (elekcji)
  4. czasowe powierzenie funkcji.

Art. 8.

Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze rozporządzenia Kasztelana Czarnoleskiego.

(—) Jakub hr. Bakonyi,
Kasztelan Czarnoleski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny