Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Kasztelania CzarnoleskaRozporządzenia i postanowienia Kasztelana, poz. 5232 [X]

Czarnolas, dnia 29 marca 2012 r.

Rozporządzenie Kasztelana Czarnoleskiego nr 1/2012

o Mecenacie Czarnoleskim

Art. 1. [O programie]

Tworzy się Program Wspierania Kultury i Sztuki "Mecenat Czarnoleski". Celem programu jest stworzenie właściwych warunków finansowych i promocyjnych dla rozwoju kultury i sztuki sarmackiej poprzez budowę wspólnego środowiska dla artystów, entuzjastów i mecenasów sztuki. Podstawowym narzędziem realizacji programu są dotacje.

Art. 2. [Kapituła]

 1. Fundatorem Programu jest Kasztelan Czarnoleski. Program ma charakter samorządnej inicjatywy prywatnej.
 2. Program jest flagową inicjatywą miasta Czarnolasu i podlega jego patronatowi honorowemu oraz finansowemu.
 3. Kapitułę programu stanowi Rada Kasztelańska, tj. Fundator — Kasztelan Czarnoleski i Podkasztelanowie. Decyzje Kapituły podejmowane są jednomyślnie na forum tajnym.

Art. 3. [Mecenasi]

 1. Program jest otwarty na współfinansowanie przez dobrowolnych darczyńców
 2. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do figurowania w publicznym wykazie darczyńców Programu.
 3. Darczyńcy, który wniósł znaczny wkład finansowy Kapituła programu może przyznać tytuł honorowy Mecenasa Czarnoleskiego.

Art. 3. [Dotacje]

 1. Dotacja może być przyznana twórcy inicjatywy użytecznej społecznie, który poprzez wiadomość prywatną złoży na ręce Fundatora programu wniosek o jej przyznanie. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie i dokładny opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wskazanie kategorii dotacji (I, II lub III, jak niżej) wg posiadanych uprawnień,
  4. wnioskowaną kwotę dotacji i określenie sposobu jej wykorzystania,
  5. uzasadnienie.
 2. Dotacje są przyznawane wg 3-stopniowej skali definiującej poziom finansowania:
  1. kategoria I: od 50 do 80 tys. lt,
  2. kategoria II: od 30 do 50 tys. lt,
  3. kategoria III: od 10 do 30 tys. lt.
 3. Dotacje są przyznawane wg następujących kryteriów zamieszkania:
  1. dotacja kategorii I może być przyznana wyłącznie obywatelom sarmackim zamieszkującym miasto Czarnolas przez okres co najmniej 1 miesiąca,
  2. dotacja kat. II może być przyznana wyłącznie mieszkańcom figurującym w rejestrze obywateli Gellonii i Starosarmacji,
  3. dotacja kat. III może być przyznana wyłącznie obywatelom sarmackim.
 4. W szczególnych przypadkach kryteria, o których mowa w pkt 7 mogą być zawieszone na czas rozpatrywania konkretnej inicjatywy.
 5. Kapituła programu może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.

Art. 4. [Zobowiązania wnioskodawcy]

 1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, może zostać zobowiązany do umieszczenia znaku graficznego informującego o przyznanej dotacji, określonego przez Kapitułę.
 2. Kapituła, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 3. Dotacja niewykorzystana podlega pełnemu zwrotowi w przypadku, w którym została wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem lub wnioskodawca nie dotrzymał ciążących na nim zobowiązań.
 4. Kwota zwrotu może zostać dowolnie pomniejszona decyzją Kapituły.

Art. 5. [Nagrody]

Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej Kapituła może przyznać z budżetu programu nagrodę w wysokości do 100 000 libertów.

Art. 6. [Przepis wprowadzający]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub hr. Bakonyi,
Kasztelan Czarnoleski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny