Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5253 [X]

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 153

o Biurze Analizy Nadużyć

Art. 1. [Zmiana Ustawy o prefektach]

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dodaje się art. 9a o tytule „Biuro Analizy Nadużyć”, w brzmieniu:
  1. Biuro Analizy Nadużyć, zwane dalej „BAN”, jest jednostką Prefektury Generalnej właściwą w sprawach wykrywania i ścigania przestępstw określonych w art. 40 pkt 3, art. 40 pkt 9–11 oraz — jeżeli pokrzywdzonym jest Korona — art. 43 pkt 6 Kodeksu Sprawiedliwości.
  2. Prefektów BAN powołuje Książę na wniosek Prefekta Generalnego, a odwołuje ich na wniosek Prefekta Generalnego lub z własnej inicjatywy. Książę może odmówić powołania oraz odwołać prefekta bez podania przyczyny.
  3. Prefektowi BAN, w zakresie jego właściwości, przysługują uprawnienia Prefekta Generalnego. Wykonywanie tych uprawnień następuje w porozumieniu z Prefektem Generalnym;
 2. Dodaje się art. 9b o tytule „Zamrożenie majątku”, w brzmieniu:
  1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego określonego w art. 9a, prefekt BAN jest uprawniony do podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści.
  2. Jeżeli majątek pochodzi z czynu zabronionego innego niż określony w ust. 1, prefekt BAN podejmuje działania określone w ust. 1 na wniosek Prefekta Generalnego.
  3. Na postanowienie prefekta BAN określone w ust. 1 i 2 przysługuje skarga do sądu.

Art. 2. [Zmiana Kodeksu Sprawiedliwości]

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 31 („Karami dodatkowymi są grzywna, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja”) otrzymuje brzmienie „Karami dodatkowymi są grzywna, konfiskata majątku, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja”;
 2. Dodaje się art. 32a o tytule „Konfiskata majątku”, w brzmieniu „Karę dodatkową konfiskaty majątku można wymierzyć obok kary więzienia, a zamiast kary dodatkowej grzywny, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znaczna. Prawa i obowiązki majątkowe skazanego na karę dodatkową konfiskaty majątku przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw”.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny