Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5255 [X]

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 154

Ordynacja wyborcza (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendów oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła.

Art. 1a. [Tajność wyborów i referendów]

Wybory i referenda odbywają się w głosowaniu tajnym.

(Art. 1a dodany Ustawą Sejmu nr 188 o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r.)

Art. 2. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wybierania posłów oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
  1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
  4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego.

(Art. 2 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 2 ust. 1 i ust. 3 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 2 ust. 4 pkt. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

(Art. 2 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 2a. [Zasada reelekcji]

(uchylony)

(Art. 2a dodany w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 2a skreślony Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

Art. 3. [Książęca Komisja Wyborcza]

 1. Organem właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych (referendalnych) jest Książęca Komisja Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Księcia.
 2. Książęcą Komisję wyborczą stanowią Książę, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury powoływany przez Księcia, Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku wakatu na stanowisku Asesor Trybunału Koronnego powoływany przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
 3. Książęca Komisja Wyborcza jest powoływana odrębnie dla każdych wyborów i referendum.
 4. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 188 o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r.)

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 3 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 195 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 listopada 2013 r.)

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 312 o nowelizacji ordynacji wyborczej z dnia 12 stycznia 2017 r.)

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

Art. 4. [Organy zarządzające wybory i referenda]

 1. Wybory do Sejmu zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później, niż:
  1. trzy tygodnie przed upływem kadencji Sejmu,
  2. tydzień po rozwiązaniu Sejmu,
  3. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 2. Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1. dwa tygodnie po opróżnieniu tronu,
  2. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 3. Referendum zarządzają organy określone w Konstytucji.
 4. Wybory Prefekta Generalnego zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Prefekta Generalnego,
  2. tydzień po złożeniu przez Prefekta Generalnego rezygnacji,
  3. tydzień po stwierdzeniu utraty funkcji Prefekta Generalnego,
  4. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.

(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 4 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 266 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 27 listopada 2015 r.)

(Art. 4 ust. 4 dodany w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 4 ust. 4 pkt 2 w brzmieniu uchwalonym Ustawą Sejmu nr 319 o dostosowaniu przepisów do sytuacji rezygnacji Kanclerza z dnia 17 lutego 2017 r.)

(Art. 4 ust. 4 skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 5. [Zarządzanie wyborów i referendów]

 1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:
  1. termin głosowania,
  2. termin zgłaszania list kandydatów,
  3. liczbę wybieranych posłów,
  4. wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 2. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Księcia lub wyborów Prefekta Generalnego:
   1. termin głosowania,
   2. termin zgłaszania kandydatur,
   3. wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 3. Postanowienie w sprawie zarządzenia referendum określa:
  1. termin głosowania,
  2. postawione pytanie lub pytania oraz warianty odpowiedzi,
  3. wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 4. Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa w tym dniu o godzinie 21.00.
 5. Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu, lub wyborów Prefekta Generalnego, lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów i nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem głosowania.
 6. W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się:
  1. 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi do 39,
  2. 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 40 do 59,
  3. 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 60 do 79,
  4. 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi co najmniej 80.
 7. (uchylony)
 8. (uchylony)
 9. (uchylony)

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 5 dodany Ustawą Sejmu nr 164 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 grudnia 2012 r.)

(Art. 5 ust. 1 i 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5–6 w brzmieniu ustalonym, a ust. 7–9 dodane Ustawą Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

(Art. 5. ust. 6 w brzmieniu ustalonym ustawą Sejmu nr 250 o zmniejszeniu liczby posłów na Sejm z dnia 21 czerwca 2015 r.)

(Art. 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 266 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 27 listopada 2015 r.)

(Art. 5 ust. 2 i ust. 5 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 5. ust. 1. pkt 2; ust. 5. i ust. 6. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 5. ust. 7; ust. 8. i ust. 9. skreślony mocą Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 5 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

(Art. 5 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 342 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 27 czerwca 2018 r.)

(Art. 5 ust. 2 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 5 ust. 2 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 6. (skreślony)

(Art. 6 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 188 o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r.)

(Art. 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 6 skreślony Ustawą Sejmu nr 352 o likwidacji ciszy wyborczej z dnia 12 grudnia 2018 r.)

Art. 7. [Zgłaszanie kandydatur w wyborach do Sejmu i listy kandydatów]

 1. Listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego.
 2. (uchylony)
 3. (uchylony)
 4. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę znajdującą się na liście kandydatów w przypadku:
  1. niewyrażenia lub wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności,
  3. (uchylony)
 5. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą ogólną — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.
 6. Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
 7. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów, które uzyskały co najmniej pięć podpisów aktywnych obywateli nie startujących w ramach danej listy, jak również posiadają co najmniej jednego kandydata spełniającego warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.
 8. (uchylony)

(Tytuł art. 7 oraz art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 7 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 195 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 listopada 2013 r.)

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

(Art. 7. ust. 5; ust. 6. oraz ust. 7. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 7. ust. 2; ust. 3; ust. 4. pkt 3. oraz ust. 8. uchylony mocą Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 7 ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

Art. 7a. [Zgłaszanie kandydatur na tron książęcy]

 1. Kandydaturę na tron książęcy może zgłosić osobiście każdy obywatel.
 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku:
  1. wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności,
  3. niepoparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych obywateli, w liczbie stanowiącej co najmniej siedem procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.
 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.
 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.

(Art. 7a dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

Art. 7b. [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Kanclerza]

(skreślony)

(Art. 7b dodany w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 7b ust. 2 pkt. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 334 o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 13 grudnia 2017 r.)

(Art. 7b skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 7c. [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Prefekta Generalnego]

 1. Kandydaturę na urząd Prefekta Generalnego może zgłosić osobiście każdy obywatel.
 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku:
  1. wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.
 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.

(Art. 7c dodany Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 8. [Siła głosu]

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2 [i 3].
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
   1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
   2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
   3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
   4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
   5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
   6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 3. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3.
 4. (skreślony)

(art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 i 4 skreślone Ustawą Sejmu nr 172 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 14 kwietnia 2013 r.)

(art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy Sejmu nr 295 z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zmianie Ordynacji wyborczej)

(Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 308 o obywatelstwie honorowym z dnia 21 grudnia 2016 r.)

(Art. 8 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 348 o zrównaniu siły głosu obywateli sarmackich z dnia 25 lipca 2018 r.)

Art. 9. [Głosowanie]

 1. W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na jedną z list kandydatów, wskazując na niej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.
 2. (uchylony)
 3. W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 4. W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, lub głosuje przeciw wszystkim albo oddaje głos pusty.
 5. W referendum obywatel oddaje głos na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty.
 6. Nadanie obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1. Pozbawienie lub stwierdzenie utraty obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos

(Art. 9 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

(Art. 9. Ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 288 o zmianie Ordynacji Wyborczej z dnia 16 maja 2016 r.)

(Art. 9 ust. 4 dodany a kolejnych kolejność zmieniona ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 9. ust. 2. uchylony mocą Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 9 ust. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 344 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 18 lipca 2018 r.)

(Art. 9 ust. 4 skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 9 ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 9a. [Informowanie o głosowaniu]

System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji.

(Art. 9a dodany Ustawą Sejmu nr 195 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 listopada 2013 r.)

(Art. 9a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 342 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Art. 10. [Ustalenie wyniku wyborów do Sejmu]

 1. (uchylony)
 2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególne listy kandydatów,
  4. (uchylony)
  5. liczbę wyborców poszczególnych kandydatów,
  6. liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne listy kandydatów,
  7. kandydatów, którzy uzyskali mandaty z listy wyborczej ogólnej,
  8. (uchylony)
 3. Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.
 4. W przypadku równości ilorazów mandat uzyskuje lista kandydatów, która otrzymała więcej głosów, a gdyby liczba głosów była taka sama — lista, którą poparła większa liczba wyborców. W przypadku równej ilości głosów i wyborców mandat uzyskuje lista umieszczona wyżej na karcie do głosowania.
 5. W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów mandat uzyskuje kandydat poparty przez większą liczbę wyborców, a jeżeli i te liczby są równe — kandydat umieszczony wyżej na liście kandydatów.
 6. W przypadku nieuzyskania mandatu przez kandydata z listy dodatkowej, mandat ten przypada kandydatowi z listy wyborczej ogólnej, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poprzedzających.

(Art. 10 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 157 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 15 czerwca 2012 r.)

(Art. 10 ust. 1 skreślony Ustawą Sejmu nr 164 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 grudnia 2012 r.)

(Art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 188 o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r.)

(Tytuł art. 10 oraz art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

(Art. 10. ust. 2. pkt 4. oraz pkt 8. uchylony mocą Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

Art. 10a. [Ustalenie wyniku wyborów Księcia]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. kandydata wybranego na tron.
 2. Wynik wyborów Księcia ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
  2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
  4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Sejm w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Jeżeli zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.
 4. Wybrany kandydat obejmuje tron po złożeniu i stwierdzeniu przez Regenta, w drodze postanowienia, rezygnacji ze sprawowanych funkcji publicznych oraz złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Przysięgam Tobie, Narodzie Sarmacki, na tronie książęcym, który obejmuję: Konstytucji i prawom Księstwa Sarmacji wierności dochować, święcie ich przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia sarmackiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie”.

(Art. 10a dodany Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 10a ust. 3 dodany, a numeracja ust. 4 ustalona Ustawą Sejmu nr 344 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 18 lipca 2018 r.)

Art. 10b. [Ustalenie wyniku wyborów Kanclerza]

(skreślony)

(Art. 10b dodany ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 10b ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2–5 skreślone Ustawą Sejmu nr 344 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 18 lipca 2018 r.)

(Art. 10b skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 10c. [Ustalenie wyniku wyborów Prefekta Generalnego]

 1. Do wyborów Prefekta Generalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. Wybrany kandydat obejmuje urząd Prefekta Generalnego po złożeniu ślubowania na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji i wszystkich jego mieszkańców, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej.

(Art. 10c dodany Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 11. [Ustalenie wyniku referendum]

Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów o wyniku rozstrzyga zwykła większość głosujących. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 189 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 13 października 2013 r.)

Art. 11a. [Referendum w sprawie skrócenia kadencji Kanclerza]

(skreślony)

(Art. 11a dodany Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 11a skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 11b. [Referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego]

 1. W referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz powierzeniem przez Księcia innemu z prefektów wykonywania obowiązków Prefekta Generalnego do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Prefekta Generalnego” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 2. 2. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

(Art. 11b dodany Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 12. [Kadencja Sejmu i Prefekta Generalnego]

 1. Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.
 2. Kadencja Prefekta Generalnego trwa od chwili złożenia przez Prefekta Generalnego ślubowania do chwili złożenia ślubowania przez kolejnego Prefekta Generalnego.

(Art. 12 ust. 2 dodany ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Tytuł art. 12 zmieniony, a art. 12 ust. 2 skreślony Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Tytuł art. 12 zmieniony, a art. 12 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

Art. 13. [Ślubowanie poselskie]

 1. Nowo wybrani posłowie składają publiczne ślubowania według roty: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania. Jednakże, jeżeli zwołanie Sejmu na obrady nastąpiło po złożeniu ślubowania, objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą zwołania Sejmu na obrady.

Art. 14. [Wygaśnięcie mandatu]

 1. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się mandatu,
  2. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu,
  3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Księstwa Sarmacji,
  4. wykluczenia przez Sejm, na wniosek Marszałka, w następstwie nieusprawiedliwionego niebrania udziału w trzech kolejno po sobie następujących głosowaniach,
  5. utraty prawa wybieralności,
  6. utraty statusu aktywnego obywatela,
  7. upływu kadencji Sejmu.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Sejmu. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu określa kandydata, który obejmuje mandat zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1.
 3. Marszałek-Senior stwierdza wygaśnięcie mandatu Marszałka Sejmu lub w przypadku, gdy funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona.

(Art. 14 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 188 o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r.)

(Art. 14 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r.)

Art. 15. [Uzupełnienie składu Sejmu]

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, mandat obejmuje kandydat, który zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających uzyskałby mandat, gdyby mandatu nie uzyskał poseł, którego mandat wygasł.
 2. Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.
 3. (uchylony)

(Art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

(Art. 15. ust. 3. uchylony mocą Ustawą Sejmu nr 329 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o zmianie Ordynacji Wyborczej)

(Art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 342 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Art. 16. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyborów (referendum) może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyników.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub zbieraniu głosów, sąd orzeka unieważnienie wyborów (referendum) i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli z okoliczności wynika, że skutkiem tego będzie naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 16a. [Referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego]

W przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego Marszałek Sejmu wchodzi w miejsce Księcia w skład Książęcej Komisji Wyborczej oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia.

(Art. 16a dodany Ustawą konstytucyjną o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu z dnia 20 czerwca 2018 r.)

Art. 17. [Przypadki nadzwyczajne]

 1. Jeżeli po ogłoszeniu listy wyborczej w wyborach do Sejmu kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, kandydat nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania mandatów.
 2. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: „Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?”, a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania zwykłej większości głosów przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron, w przeciwnym razie Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio.
 3. Jeżeli po ogłoszeniu listy wyborczej w wyborach Księcia, a przed rozpoczęciem terminu głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, usuwa się jego kandydaturę z karty do głosowania; jeżeli na karcie do głosowania pozostała tylko jedna kandydatura, stosuje się przepis ust. 2. Jeżeli kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności w trakcie terminu głosowania, Regent zarządza ponowne głosowanie, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 4.
 4. Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Prefekta Generalnego.
 5. W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Książęca Komisja Wyborcza.

(Art. 17 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 i 3 dodane Ustawą Sejmu nr 192 o wolnej elekcji z dnia 24 października 2013 r.)

(Art. 17 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 195 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 4 listopada 2013 r.)

(Art. 17 ust. 4 dodany a kolejnych kolejność zmieniona ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 17 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 344 o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 18 lipca 2018 r.)

(Art. 17 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 353 o uniezależnieniu Prefektury Generalnej)

 

Art. 18. [Przepis końcowy]

 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny