Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5270 [X]

Grodzisk, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 155

o Senacie (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Regulaminu Sejmu]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 4 ust. 3[1] otrzymuje brzmienie „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”;
 2. Art. 5 ust. 6[2] otrzymuje brzmienie „Przyjętą ustawę Marszałek prowadzący obrady przekazuje Księciu do podpisu, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a ust. 3–4”;
 3. Dodaje się art. 6a o tytule „Senat” w brzmieniu:
  1. W skład Senatu wchodzą książęta-seniorzy, diukowie, markizowie i hrabiowie będący aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, a niebędący posłami.
  2. Marszałka oraz Wicemarszałka Senatu powołuje i odwołuje Książę z grona senatorów.
  3. Senat opiniuje ustawę o zmianie Konstytucji w terminie siedmiu dni od dnia jej przyjęcia przez Sejm. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu po wyrażeniu przez Senat opinii lub upływie terminu przewidzianego na jej wyrażenie.
  4. Senat opiniuje ustawę na wniosek Księcia zgłoszony w trakcie pierwszego lub drugiego czytania ustawy. Przepisy ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
  5. Senat opiniuje ustawę w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów.
 4. Art. 8[3] otrzymuje brzmienie „Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a przedstawiciele prowincji — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.


[1] Art. 4 ust. 3 „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”.

[2] Art. 5 ust. 3 „Przyjętą ustawę Marszałek prowadzący obrady przekazuje do podpisu Księcia, informując o tym opinię publiczną”.

[3] Art. 8 „Posłowie kierują zapytania i interpelacje do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.

(—) Mikołaj mar. Wiśnicki,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny