Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 539 [X]

Grodzisk, dnia 24 czerwca 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 305

o Rządzie Księstwa Sarmacji (uchylony)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Cel dekretu]

Niniejszy dekret określa przysięgę składaną przez ministrów, tryb powoływania i odwoływania ministrów, skład Rządu oraz kompetencje członków Rządu.

Art. 2. [Przysięga]

Minister, obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę:

„Obejmując urząd Ministra... Księstwa Sarmacji, uroczyście przysięgam, w obliczu Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji i Jego prawom, a dobro rzeczypospolitej będzie dla mnie najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 3. [Powoływanie Rządu]

 1. Książę w ciągu siedmiu dni od dnia dymisji Ministra–Kanclerza desygnuje Ministra–Kanclerza i na jego wniosek ministrów, z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 2.
 2. Ministrowie składają przysięgi i obejmują urzędy niezwłocznie po wyrażeniu przez Izbę Poselską wotum zaufania desygnowanemu Ministrowi–Kanclerzowi. Nieprzyjęcie przez Izbę Poselską uchwały w sprawie wyrażenia desygnowanemu Ministrowi–Kanclerzowi wotum zaufania jest równoznaczne z wyrażeniem Ministrowi–Kanclerzowi wotum nieufności.

Art. 4. [Dymisja Ministra–Kanclerza]

 1. Minister–Kanclerz składa dymisję na ręce Księcia:
  1. niezwłocznie po zwołaniu Izby Poselskiej na obrady,
  2. w razie wyrażenia mu wotum nieufności przez Izbę Poselską lub obywateli w drodze referendum,
  3. w razie odwołania przez Księcia,
  4. na mocy własnej decyzji.
 2. W razie złożenia dymisji przez Ministra–Kanclerza Książę powierza mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego Ministra–Kanclerza.

Art. 5. [Skład Rządu]

W skład Rządu wchodzą:

 1. Książę,
 2. Minister–Kanclerz,
 3. Minister Dziedzictwa Narodowego,
 4. Minister Finansów i Gospodarki,
 5. Minister Promocji,
 6. Minister Samorządu Terytorialnego,
 7. Minister Spraw Obywatelskich,
 8. Minister Spraw Zagranicznych,
 9. Ministrowie bez teki.

Art. 6. [Powoływanie i odwoływanie ministrów]

 1. Na wniosek Ministra–Kanclerza Książę może powoływać i odwoływać ministrów.
 2. Książę może odmówić powołania ministra, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie będzie on wykonywać obowiązków w sposób należyty albo jeżeli przeciwko powołaniu przemawiają inne ważne względy państwowe.
 3. Książę może odmówić odwołania ministra, jeżeli przeciwko odwołaniu przemawiają ważne względy państwowe.
 4. Książę może z własnej inicjatywy odwołać ministra, jeżeli za odwołaniem przemawiają ważne względy państwowe.

Art. 7. [Podkanclerzy]

 1. Minister–Kanclerz może wyznaczyć Podkanclerzego z grona ministrów.
 2. Minister–Kanclerz określa wynagrodzenie Podkanclerzego oraz powierza mu swoje kompetencje, w zakresie przez siebie określonym.
 3. Jeżeli Minister–Kanclerz nie może przejściowo sprawować urzędu, jego obowiązki przejmuje tymczasowo Podkanclerzy.

Art. 8. [Wiceministrowie]

 1. Minister–Kanclerz może powoływać wiceministrów na wniosek ministrów.
 2. Minister–Kanclerz odwołuje wiceministrów na wniosek ministrów oraz z własnej inicjatywy.
 3. Minister–Kanclerz na wniosek ministra określa wynagrodzenie wiceministra oraz powierza mu kompetencje ministra.
 4. Jeżeli minister nie może przejściowo sprawować urzędu lub opuścił urząd, jego obowiązki przejmuje tymczasowo wyznaczony przez niego wiceminister, a jeżeli minister nie wyznaczył wiceministra, wiceminister wyznaczony przez Ministra–Kanclerza.
 5. Jeżeli nie jest możliwe tymczasowe objęcie obowiązków ministra przez wiceministra, Minister–Kanclerz powierza tymczasowe pełnienie obowiązków ministra innemu ministrowi lub sobie.

Art. 9. [Upoważnienie do wydawania aktów prawnych]

 1. W celu wykonywania swoich kompetencji ministrowie mogą wydawać rozporządzenia i zarządzenia na podstawie niniejszego dekretu oraz upoważnienia zawartego w ustawach i dekretach z mocą ustawy.
 2. Rozporządzenia i zarządzenia ministrów mogą być uchylane przez Księcia z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra–Kanclerza.

(Art. 9 ust. 1 uchylony Orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia nieważności art. 9 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 3 sierpnia 2006 r.)

Rozdział II
KOMPETENCJE CZŁONKÓW RZĄDU

Art. 10. [Książę]

Książę:

 1. przewodniczy Rządowi,
 2. może szczegółowo określać tryb, warunki i zasady wykonywania przez ministra kompetencji określonych dekretem.

Art. 11. [Minister–Kanclerz]

Minister–Kanclerz:

 1. reprezentuje Rząd na zewnątrz,
 2. przedkłada Księciu wnioski o powoływanie i odwoływanie ministrów,
 3. w porozumieniu z Księciem działa w imieniu Rządu,
 4. kieruje pracami Rządu,
 5. zapewnia wykonywanie polityki Rządu oraz określa sposoby jej wykonywania,
 6. koordynuje i kontroluje pracę ministrów,
 7. prowadzi strony internetowe Rządu,
 8. prowadzi strony internetowe Księstwa Sarmacji.

Art. 12. [Minister Dziedzictwa Narodowego]

Minister Dziedzictwa Narodowego:

 1. czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i kulturowego Księstwa Sarmacji,
 2. opisuje i klasyfikuje zabytki Księstwa Sarmacji,
 3. prowadzi politykę kulturalną Księstwa Sarmacji,
 4. wspiera inicjatywy mające na celu rozwój kultury i sztuki w Księstwie Sarmacji,
 5. wspiera nowe inicjatywy społeczne,
 6. prowadzi politykę upowszechniania i rozwoju sportu w Księstwie Sarmacji.

Art. 13. [Minister Finansów i Gospodarki]

Minister Finansów i Gospodarki:

 1. sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o stanie finansów publicznych,
 3. ogłasza zamówienia publiczne,
 4. określa ceny dóbr należących do Korony,
 5. kieruje Bankiem Sarmacji,
 6. wypłaca wynagrodzenia funkcjonariuszom publicznym,
 7. rejestruje nowe przedsiębiorstwa w Księstwie Sarmacji,
 8. wyrejestrowuje nieistniejące lub niespełniające wymagań określonych przepisami prawa przedsiębiorstwa w Księstwie Sarmacji.

Art. 14. [Minister Promocji]

Minister Promocji:

 1. prowadzi politykę informacyjną Rządu,
 2. prowadzi politykę promocyjną Księstwa Sarmacji,
 3. prowadzi Katalog Sarmacki.

Art. 15. [Minister Samorządu Terytorialnego]

Minister Samorządu Terytorialnego:

 1. sprawuje nadzór nad zgodnością działań jednostek samorządu terytorialnego z prawem Księstwa Sarmacji,
 2. opracowuje plany rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w porozumieniu z ich władzami.

Dokonano sprostowania błędu w art. 15, polegającego na omyłkowym użyciu słów „Minister Rozwoju”.

Art. 16. [Minister Spraw Obywatelskich]

Minister Spraw Obywatelskich:

 1. udziela informacji mieszkańcom Księstwa Sarmacji o zasadach funkcjonowania Księstwa Sarmacji,
 2. rozpatruje wnioski imigracyjne,
 3. wypłaca zapomogi nowym mieszkańcom Księstwa Sarmacji.

Art. 17. [Minister Spraw Zagranicznych]

Minister Spraw Zagranicznych:

 1. prowadzi politykę zagraniczną Księstwa Sarmacji w zakresie ustalonym Dekretem o polityce zagranicznej, doktryną polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji oraz wytycznymi Księcia,
 2. ogłasza, za zgodą Księcia, doktrynę polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji,
 3. za zgodą Księcia uznaje państwa obce w imieniu Księstwa Sarmacji,
 4. za zgodą Księcia wycofuje uznanie Księstwa Sarmacji państwom obcym,
 5. nawiązuje i rozwija stosunki dyplomatyczne z państwami obcymi,
 6. negocjuje umowy międzynarodowe,
 7. proponuje Księciu kandydatów na szefów sarmackich misji dyplomatycznych,
 8. przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.

Art. 18. [Ministrowie bez teki]

Ministrowie bez teki wykonują zadania powierzone przez Ministra–Kanclerza.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 19. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie dekretu traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 273 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 19 kwietnia 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny