Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 5748 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie subwencji dla prowincji

Na podstawie art. 2a Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów przeznacza na subwencje dla prowincji 40% dochodu Rady Ministrów z tytułu podatków w grudniu 2012 roku, to jest 186 800 libertów:

 1. 44 574 Ⱡ dla Królestwa Baridasu,
 2. 51 016 Ⱡ dla Gellonii i Starosarmacji,
 3. 23 962 Ⱡ dla Królestwa Sclavinii,
 4. 34 268 Ⱡ dla Królestwa Teutonii,
 5. 32 980 Ⱡ dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Wysokość subwencji pomniejsza się o część poprzedniej subwencji niewykorzystaną lub wykorzystaną z naruszeniem warunków subwencji:

 1. Mandragorat Wandystanu: 8 500 Ⱡ (część wykorzystana z naruszeniem warunków subwencji).

§ 3.

Wysokość subwencji dla prowincji obliczona według wzoru określonego w art. 2a ust. 2 powołanego rozporządzenia, pomniejszona o potrącenia określone w § 2, wynosi:

 1. 44 574 Ⱡ dla Królestwa Baridasu,
 2. 51 016 Ⱡ dla Gellonii i Starosarmacji,
 3. 23 962 Ⱡ dla Królestwa Sclavinii,
 4. 34 268 Ⱡ dla Królestwa Teutonii,
 5. 24 480 Ⱡ dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 4.

Warunki wykorzystania subwencji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
WARUNKI WYKORZYSTANIA SUBWENCJI

 

§ 1. [Zasada jawności]

 1. Subwencja jest przekazywana na stworzony w tym celu rachunek prowincji (instytucję).
 2. Wydatki z rachunku następują na konkretne cele i są należycie opisane, z podaniem odsyłacza odpowiednio do Dziennika Praw, Forum Centralnego lub serwisu prasowego Księstwa Sarmacji.
  • Przykład: „Wynagrodzenie za luty: http://prawo.sarmacja.org/akt,5163.html”
  • Przykład: „Nagroda za inicjatywę: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=135&t=5611#p56362”
  • Przykład: „Dotacja dla klubu w SLP: http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,1694”
 3. Przekazywanie środków z rachunku na rachunek inny niż osoby fizycznej jest zabronione, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2. Zabronione jest również dalsze dysponowanie przez osobę fizyczną środkami z rachunku w imieniu lub na zlecenie prowincji.

§ 2. [Zasada gospodarności]

Subwencja przyznana niniejszą uchwałą nie może być przeznaczona na:

 1. lokację miejscowości,
 2. zakup 90. i kolejnych kramów w miejscowości,
 3. wynagrodzenie (przez co rozumie się także premię do wynagrodzenia oraz nagrodę pieniężną przyznaną w związku ze sprawowaniem funkcji) w wymiarze wyższym niż 20 000 Ⱡ dla jednego funkcjonariusza, niezależnie od liczby sprawowanych przez niego funkcji,
 4. założenie partii politycznej,
 5. uiszczenie grzywny,
 6. spłatę zaciągniętego długu (w tym odsetek od długu), chyba że wobec Korony i za jej zgodą,
 7. udzielenie pożyczki lub poręczenia finansowego,
 8. finansowanie wydatków na mapie w Złotej Wolności,
 9. budowę albo rozbudowę kopalni, karczmy lub manufaktury albo nabycie udziałów lub akcji w kopalni, karczmie lub manufakturze.

Pouczenie: Niezależnie od pomniejszenia kwoty subwencji przewidzianego przez Rozporządzenie o finansach publicznych, wykorzystanie subwencji z naruszeniem powyższych warunków może skutkować pociągnięciem dysponenta subwencji do odpowiedzialności karnej z tytułu przywłaszczenia lub sprzeniewierzenia powierzonego majątku (art. 43 ust. 1 pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości).

(—) Mikołaj Jan diuk Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny