Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5763 [X]

Grodzisk, dnia 22 stycznia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 169

o zmianie zasad zakazu zbliżania się

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 12[1] otrzymuje brzmienie:
  1. Sąd może orzec zakaz zbliżania się do siebie dwóch osób, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego lub ochrona dobrostanu przynajmniej jednej tych osób, niezależnie od tego, czy działania tej osoby lub tych osób względem siebie wyczerpują znamiona przestępstw lub innych naruszeń dóbr chronionych prawem.
  2. Zbliżaniem się jest, w szczególności, nawiązywanie bezpośredniego kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, serwisu społecznościowego, telefonu lub w inny sposób oraz zwracanie się bezpośrednio lub pośrednio albo czynienie jakichkolwiek odniesień w miejscach publicznych. Zbliżaniem się jest także podejmowanie tych działań wobec osób bliskich niezamieszkałych w Księstwie Sarmacji.
  3. Jednakże, ochrona nie przysługuje w zakresie, w jakim działania, o których mowa w ust. 2 są ściśle i w sposób nierozerwalny związane ze sprawowaniem funkcji publicznej lub ubieganiem się o pochodzącą z wyboru funkcję publiczną. Sąd orzeka zakaz zbliżania się na okres od tygodnia do sześciu miesięcy, na wniosek strony lub Prefekta Generalnego albo z urzędu. Sąd może znieść zakaz przed upływem terminu na wniosek strony, jeżeli druga strona nie wnosi sprzeciwu;
 2. W art. 42 dodaje się pkt 6 w brzmieniu „naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby”;
 3. Skreśla się art. 43 ust. 1 pkt 7[2].

Art. 2.

Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 5 ust. 3[3] otrzymuje brzmienie „Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości”;
 2. Dodaje się art. 7b o tytule „Tymczasowy zakaz zbliżania się”, w brzmieniu:
  1. Prefekt może postanowić o tymczasowym zakazie zbliżania się do siebie dwóch osób, z przyczyn określonych w art. 12 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.
  2. Postanowienie w sprawie tymczasowego zakazu zbliżania się wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości. Prefekt niezwłocznie zawiadamia strony oraz sąd o wydaniu postanowienia. Postanowienie w sprawie tymczasowego zakazu zbliżania się podlega zatwierdzeniu przez sąd. Sąd, zatwierdzając postanowienie, orzeka zakaz na zasadach określonych w Kodeksie Sprawiedliwości;
 3. Dodaje się art. 9c o tytule „Brak obowiązku publikacji”, w brzmieniu: „Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 5–8 oraz 9c”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

___________________________________________

 1. „1. Sąd może orzec zakaz zbliżania się do siebie dwóch osób, zwany dalej „zakazem”, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego oraz ochrona dobrostanu przynajmniej jednej tych osób, niezależnie od tego, czy działania tej osoby lub tych osób względem siebie wyczerpują znamiona przestępstw lub innych naruszeń dóbr chronionych prawem. 2. Zbliżaniem się jest, w szczególności, nawiązywanie bezpośredniego kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telefonu lub w inny sposób oraz zwracanie się bezpośrednio lub pośrednio albo czynienie jakichkolwiek odniesień w miejscach publicznych. Zbliżaniem się jest także podejmowanie tych działań wobec osób bliskich niezamieszkałych w Księstwie Sarmacji. 3. Jednakże, ochrona nie przysługuje w zakresie, w jakim działania, o których mowa w ust. 2 są ściśle i w sposób nierozerwalny związane ze sprawowaniem funkcji publicznej lub ubieganiem się o pochodzącą z wyboru funkcję publiczną. 4. Sąd orzeka zakaz na okres od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Sąd znosi zakaz przed upływem terminu na wniosek strony, która wniosła o zakaz, jeżeli druga strona nie wnosi sprzeciwu”.
 2. „[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] naruszenie orzeczonego zakazu zbliżania się do innej osoby”.
 3. „Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości; publikacja w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie jest wymagana”.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny