Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 5804 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie subwencji dla samorządów

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2013 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów przeznacza na subwencje dla prowincji 50% kwoty znajdującej się na rachunku Skarbu Koronnego, po przekazaniu na niego środków z rachunków Rady Ministrów, Bramy Sarmackiej, Parku Stołecznego, Sztuki Ulicznej i Złotych Cytatów oraz wypłaceniu wynagrodzeń i premii, o których mowa w art. 3 powołanego rozporządzenia, to jest 283 730 libertów:

 1. 68 605 Ⱡ dla Królestwa Baridasu,
 2. 78 169 Ⱡ dla Gellonii i Starosarmacji,
 3. 38 001 Ⱡ dla Królestwa Sclavinii,
 4. 53 303 Ⱡ dla Królestwa Teutonii,
 5. 45 652 Ⱡ dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Warunki wykorzystania subwencji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
WARUNKI WYKORZYSTANIA SUBWENCJI

 

§ 1. [Zasada jawności]

 1. Subwencja jest przekazywana na stworzony w tym celu rachunek prowincji (instytucję).
 2. Wydatki z rachunku następują na konkretne cele i są należycie opisane, z podaniem odsyłacza odpowiednio do Dziennika Praw, Forum Centralnego lub serwisu prasowego Księstwa Sarmacji.
  • Przykład: „Wynagrodzenie za luty: http://prawo.sarmacja.org/akt,5163.html”
  • Przykład: „Nagroda za inicjatywę: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=135&t=5611#p56362”
  • Przykład: „Dotacja dla klubu w SLP: http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,1694”
 3. Przekazywanie środków z rachunku na rachunek inny niż osoby fizycznej jest zabronione, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2. Zabronione jest również dalsze dysponowanie przez osobę fizyczną środkami z rachunku w imieniu lub na zlecenie prowincji.

§ 2. [Zasada gospodarności]

Subwencja przyznana niniejszą uchwałą nie może być przeznaczona na:

 1. lokację miejscowości,
 2. zakup 90. i kolejnych kramów w miejscowości,
 3. wynagrodzenie (przez co rozumie się także premię do wynagrodzenia oraz nagrodę pieniężną przyznaną w związku ze sprawowaniem funkcji) w wymiarze wyższym niż 20 000 Ⱡ dla jednego funkcjonariusza, niezależnie od liczby sprawowanych przez niego funkcji,
 4. założenie partii politycznej,
 5. uiszczenie grzywny,
 6. spłatę zaciągniętego długu (w tym odsetek od długu), chyba że wobec Korony i za jej zgodą,
 7. udzielenie pożyczki lub poręczenia finansowego,
 8. finansowanie wydatków na mapie w Złotej Wolności,
 9. budowę albo rozbudowę kopalni, karczmy lub manufaktury albo nabycie udziałów lub akcji w kopalni, karczmie lub manufakturze.

Pouczenie: Niezależnie od pomniejszenia kwoty subwencji przewidzianego przez Rozporządzenie o finansach publicznych, wykorzystanie subwencji z naruszeniem powyższych warunków może skutkować pociągnięciem dysponenta subwencji do odpowiedzialności karnej z tytułu przywłaszczenia lub sprzeniewierzenia powierzonego majątku (art. 43 ust. 1 pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości).

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny