Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5930 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 172

o zmianie ordynacji wyborczej

Art. 1

Art. 8 ust. 1 Ordynacji wyborczej („Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2–5”) otrzymuje brzmienie „Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2”

Art. 2

Art. 8 ust. 2 Ordynacji wyborczej („Głos o sile 4 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»”) otrzymuje brzmienie „Głos o sile 6 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»”.

Art. 3

Art. 8 ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Głos o sile 6 (na listę kandydatów) i 4 (na kandydata) przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł szlachecki. 4. Głos o sile 8 (na listę kandydatów) i 4 (na kandydata) przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł książęcy lub arystokratyczny."

skreśla się.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny