Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 5968 [X]

Grodzisk, dnia 11 maja 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 175

o Naczelnej Izbie Architektury

Art. 1. [Właściwość Izby]

 1. Naczelna Izba Architektury, zwana dalej „Izbą”, jest organem właściwym w sprawach zarządzania i rozwoju systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.
 2. Naczelna Izba Architektury zarządza Instytutem Magazynowania Grafik.
 3. Siedzibą Naczelnej Izby Architektury jest Czarnolas.

(Art. 1 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 298 o zmianie ustawy o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 4 października 2016 r.)

(Art. 1 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 226 o siedzibach Naczelnej Izby Architektury, Trybunału Koronnego i Więzienia Książęcego z dnia 13 sierpnia 2014 r.)

Art. 2. [Skład Izby]

 1. W skład Izby wchodzą Książę i Kanclerz oraz radcy wybierani przez Izbę.
 2. Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia.
 3. Izba przyjmuje uchwały większością głosów ogólnej liczby członków. Jednakże, w przypadku głosowania nad odwołaniem radcy, nie bierze on udziału w głosowaniu, a większość głosów ustala się dla liczby członków pomniejszonej o jeden.
 4. Uchwały Izby są wiążące dla jej członków.

(Art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r.)

(Art. 2. ust. 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 322 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o zniesieniu wymogu aktywności obywatelskiej wobec Radców Naczelnej Izby Architektury)

Art. 3. [Obserwatorzy]

W obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy, Marszałek Sejmu, minister właściwy do spraw finansów, przedstawiciele klubów poselskich oraz przedstawiciel Księcia.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 199 o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 15 listopada 2013 r.)

Art. 4. [Przewodnictwo]

 1. Obradom Izby przewodniczy Książę.
 2. Książę powołuje i odwołuje Sekretarza Izby z grona członków Izby, który zastępuje go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 5. [Oświadczenie]

 1. Radca, obejmując funkcję, składa publiczne oświadczenie według roty: „Uroczyście oświadczam i zaręczam własnym honorem, że udzielam społeczności reprezentowanej przez konstytucyjne władze Księstwa Sarmacji nieodpłatnej, bezterminowej i niepodlegającej wycofaniu zgody na niekomercyjne używanie oraz modyfikację stworzonego przeze mnie oprogramowania”.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Księcia lub Kanclerza przystępującego do prac nad rozwojem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

Art. 6. [Postulaty obywateli]

 1. Izba rozpatruje postulat wniesiony przez grupę co najmniej pięciu obywateli sarmackich.
 2. Izba wdraża postulat przyjęty przez obywateli sarmackich w referendum, o ile nie stoi temu na przeszkodzie brak możliwości technicznych albo nadmierny nakład pracy.
 3. Izba udziela odpowiedzi na zapytanie prowincji, posła lub grupy co najmniej pięciu obywateli sarmackich.

(Art. 6 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

Art. 6a.

Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz radcy Naczelnej Izby Architektury.

Art. 6a. dodany Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

Art. 6b.

Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, przyznaje i odbiera dostęp do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

Art. 6b. dodany Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

Art. 6c.

 1. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.
 2. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać warunki korzystania z dostępu do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

Art. 6c. dodany Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

Art. 7. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce”;
 2. W art. 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Marszałek może odmówić zarządzenia pierwszego czytania projektu, jeżeli z opinii Naczelnej Izby Architektury wynika, że wykonanie projektu nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych albo nadmierny nakład pracy”.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny