Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6044 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 180

o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich

Art. 1. [Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości]

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:

 1. skreśla się art. 40 ust. 1 pkt 7 („prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej”),
 2. skreśla się art. 44 ust. 4, 5 („zakłócanie spokoju lub porządku publicznego”, „mogące godzić w dobrą opinię o Narodzie Sarmackim zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”.
 3. dodaje się art. 26 ust. 4 w brzmieniu: „Nie podlega karze sprawujący swój urząd Książę”.
 4. skreśla się art. 27 ust. 4 w brzmieniu: „Nie popełnia przestępstwa Książę”.
 5. art. 42 ust. 2 („Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 6 (naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do miesiąca”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 6 (naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do 7 dni”.

Art. 2. [Nowelizacja ustaw związanych z NIA]

 1. W Ustawie Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury dodaje się art. 6 ust. 3 w brzmieniu: „Izba udziela odpowiedzi na zapytanie prowincji, posła, bądź grupy co najmniej 5 obywateli”.
 2. W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu wprowadza się następujące zmiany:
  1. skreśla się art. 3 ust. 4, 5 („Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce”, „Marszałek może odmówić zarządzenia pierwszego czytania projektu, jeżeli z opinii Naczelnej Izby Architektury wynika, że wykonanie projektu nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych albo nadmierny nakład pracy”).
  2. art. 4 ust. 5 („W debacie nad projektem mogą brać udział w szczególności Książę, posłowie, senatorowie, członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele prowincji oraz wnioskodawca”) otrzymuje brzmienie: „W debacie nad projektem mogą brać udział w szczególności Książę, posłowie, senatorowie, członkowie Rady Ministrów, członkowie Naczelnej Izby Architektury, przedstawiciele prowincji oraz wnioskodawca”.

Art. 3. [Nowelizacja Ustawy o obywatelstwie sarmackim]

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 6a („Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w Złotej Wolności albo w jawnych działach Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie:
   „Aktywnym jest obywatel, który:
   1. w okresie ostatnich 90 dni zamieścił co najmniej 45 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy do nich albo w jawnych działach Forum Centralnego, lub
   2. w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy do nich albo w jawnych działach Forum Centralnego,
   3. jako 1/4 komentarza o którym mowa w pkt. 1, 2 przyjmuje się polubienie artykułu”.
 2. art. 7 ust. 2 staje się ust. 4 oraz dodaje się art. 7 ust. 2, 3 w brzmieniu:
   „2. Oświadczenie woli w sprawie zrzeczenia obywatelstwa staje się wiążące po 3 dniach, w razie jego niewycofania.
   3. Ważności wycofania oświadczenia woli nie uchybia wycofanie go po terminie o którym mowa w ust. 2, a przed wydaniem postanowienia Księcia”.
 3. skreśla się art. 8a [pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej] („(1) Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przyczyną pozbawienia obywatelstwa może być w szczególności skazanie za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy; (2) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia, posła lub sędziego”).

Art. 4. [Nowelizacja Ustawy o Sądzie Koronnym]

W Ustawie Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym skreśla się art. 8 ust. 4 („Przepis ust. 1. stosuje się odpowiednio do czynności urzędowych w postępowaniach administracyjnych toczących się przed Księciem”).

Art. 5. [Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych]

Art. 3 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych („Wynagrodzenie, wraz z premią, wypłaca Minister Finansów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego”) otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie wypłaca Minister Finansów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego”).

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny