Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6159 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 188

o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się art. 1a o tytule „Tajność wyborów i referendów”, w brzmieniu „Wybory i referenda odbywają się w głosowaniu tajnym”;
  2. Art. 3 ust. 2 („Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane i odwoływane przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka Książęcej Komisji Wyborczej. Podział obowiązków poszczególnych członków Książęcej Komisji Wyborczej określa Książę”) otrzymuje brzmienie „Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Prezesem Sądu Najwyższego tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia”;
  3. Skreśla się art. 3 ust. 3 („Komisarz wyborczy traci funkcję z mocy prawa w przypadku ubiegania się o wybór do Sejmu”);
  4. W art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do referendum oraz organu zarządzającego referendum”;
  5. Art. 10 ust. 2 („Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości: […]”) otrzymuje brzmienie „Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości […]”;
  6. W art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Marszałek-Senior stwierdza wygaśnięcie mandatu Marszałka Sejmu lub w przypadku, gdy funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona”.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu „prowadzenie agitacji wyborczej (referendalnej), choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów (referendum)”;
  2. W art. 40 ust. 2 dodaje się odesłanie do nowo dodanego pkt. 14.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny