Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6184 [X]

Grodzisk, dnia 13 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 189

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów o wyniku rozstrzyga zwykła większość głosujących. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się do referendów zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny