Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6214 [X]

Grodzisk, dnia 23 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 191

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W art. 43 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli publiczną zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział publiczną zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2 nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny