Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6216 [X]

Grodzisk, dnia 24 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 192

o wolnej elekcji

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia”;
 2. W art. 3 ust. 2 po słowach „listy kandydatów w wyborach do Sejmu” dodaje się słowa „grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy”;
 3. W art. 4 ust. 1 po słowie „wybory” dodaje się słowa „do Sejmu”;
 4. W art. 4 ust. 2 staje się ust. 3 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1. dwa tygodnie po opróżnieniu tronu,
  2. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów;
 5. W art. 5 ust. 1 po słowie „wyborów” dodaje się słowa „do Sejmu”;
 6. W art. 5 ust. 2–5 stają się ust. 3–6 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Księcia określa:
  1. termin głosowania,
  2. termin zgłaszania kandydatur,
  3. wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim;
 7. W art. 5 ust. 5 po słowach „list kandydatów” dodaje się słowa „w wyborach do Sejmu lub kandydatur na tron książęcy”;
 8. W art. 6 ust. 1 po słowie „wyborów” dodaje się słowa „do Sejmu”;
 9. W art. 6 ust. 2 staje się ust. 3 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Regent może, po zarządzeniu wyborów Księcia i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania”;
 10. W tytule art. 7 po słowie „kandydatur” dodaje się słowa „w wyborach do Sejmu”;
 11. W art. 7 ust. 1 po słowach „listę kandydatów” dodaje się słowa „w wyborach do Sejmu”;
 12. Dodaje się art. 7a o tytule „Zgłaszanie kandydatur na tron książęcy”, w brzmieniu:
  1. Kandydaturę na tron książęcy może zgłosić osobiście każdy obywatel.
  2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku:
   1. wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
   2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności,
   3. niepoparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych obywateli, w liczbie stanowiącej co najmniej siedem procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.
  3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.
  4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
  5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.
 13. W art. 9 ust. 2–3 stają się ust. 3–4 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”;
 14. W tytule art. 10 po słowie „wyborów” dodaje się słowa „do Sejmu”;
 15. W art. 10 ust. 2 po słowie „wyborach” dodaje się słowa „do Sejmu”;
 16. Dodaje się art. 10a o tytule „Ustalenie wyniku wyborów Księcia”, w brzmieniu:
  1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
   1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
   2. liczbę wyborców,
   3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
   4. kandydata wybranego na tron.
  2. Wynik wyborów Księcia ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
   1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
   2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
   3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
   4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Sejm w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
  3. Wybrany kandydat obejmuje tron po złożeniu i stwierdzeniu przez Regenta, w drodze postanowienia, rezygnacji ze sprawowanych funkcji publicznych oraz złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Przysięgam Tobie, Narodzie Sarmacki, na tronie książęcym, który obejmuję: Konstytucji i prawom Księstwa Sarmacji wierności dochować, święcie ich przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia sarmackiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie”.
 17. W art. 17 ust. 1 po słowie „listy wyborczej” dodaje się słowa „w wyborach do Sejmu”;
 18. W art. 17 ust. 2 staje się ust. 4 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: «Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?», a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź przeczącą, Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio”;
 19. W art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli po ogłoszeniu listy wyborczej w wyborach Księcia, a przed rozpoczęciem terminu głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, usuwa się jego kandydaturę z karty do głosowania; jeżeli na karcie do głosowania pozostała tylko jedna kandydatura, stosuje się przepis ust. 2. Jeżeli kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności w trakcie terminu głosowania, Regent zarządza ponowne głosowanie, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 4”;

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Regent zarządza wybory Księcia niezwłocznie po wejściu ustawy w życie.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny